μνημεῖον
Englishman's Concordance
μνημεῖον (mnēmeion) — 17 Occurrences

Mark 16:2 N-ANS
GRK: ἐπὶ τὸ μνημεῖον ἀνατείλαντος τοῦ
KJV: unto the sepulchre at the rising
INT: to the tomb having arisen the

Mark 16:5 N-ANS
GRK: εἰς τὸ μνημεῖον εἶδον νεανίσκον
NAS: Entering the tomb, they saw
KJV: into the sepulchre, they saw
INT: into the tomb they saw a young man

Luke 23:55 N-ANS
GRK: ἐθεάσαντο τὸ μνημεῖον καὶ ὡς
NAS: and saw the tomb and how
KJV: and beheld the sepulchre, and
INT: saw the tomb also how

Luke 24:12 N-ANS
GRK: ἐπὶ τὸ μνημεῖον καὶ παρακύψας
NAS: up and ran to the tomb; stooping and looking
KJV: unto the sepulchre; and
INT: to the tomb and having stooped down

Luke 24:22 N-ANS
GRK: ἐπὶ τὸ μνημεῖον
NAS: us amazed us. When they were at the tomb early in the morning,
KJV: early at the sepulchre;
INT: to the tomb

Luke 24:24 N-ANS
GRK: ἐπὶ τὸ μνημεῖον καὶ εὗρον
NAS: who were with us went to the tomb and found
KJV: went to the sepulchre, and found
INT: to the tomb and found [it]

John 11:31 N-ANS
GRK: εἰς τὸ μνημεῖον ἵνα κλαύσῃ
NAS: that she was going to the tomb to weep
KJV: She goeth unto the grave to weep
INT: to the tomb that she might weep

John 11:38 N-ANS
GRK: εἰς τὸ μνημεῖον ἦν δὲ
NAS: came to the tomb. Now
KJV: cometh to the grave. It was
INT: to the tomb it was moreover

John 19:41 N-NNS
GRK: τῷ κήπῳ μνημεῖον καινόν ἐν
NAS: a new tomb in which
KJV: a new sepulchre, wherein
INT: the garden a tomb new in

John 19:42 N-NNS
GRK: ἦν τὸ μνημεῖον ἔθηκαν τὸν
NAS: since the tomb was nearby,
KJV: [day]; for the sepulchre was
INT: was the tomb they laid

John 20:1 N-ANS
GRK: εἰς τὸ μνημεῖον καὶ βλέπει
NAS: early to the tomb, while it was still
KJV: dark, unto the sepulchre, and seeth
INT: to the tomb and sees

John 20:3 N-ANS
GRK: εἰς τὸ μνημεῖον
NAS: and they were going to the tomb.
KJV: came to the sepulchre.
INT: to the tomb

John 20:4 N-ANS
GRK: εἰς τὸ μνημεῖον
NAS: than Peter and came to the tomb first;
KJV: first to the sepulchre.
INT: to the tomb

John 20:6 N-ANS
GRK: εἰς τὸ μνημεῖον καὶ θεωρεῖ
NAS: him, and entered the tomb; and he saw
KJV: went into the sepulchre, and seeth
INT: into the tomb and sees

John 20:8 N-ANS
GRK: εἰς τὸ μνημεῖον καὶ εἶδεν
NAS: come to the tomb then
KJV: first to the sepulchre, and he saw,
INT: to the tomb and saw

John 20:11 N-ANS
GRK: εἰς τὸ μνημεῖον
NAS: she stooped and looked into the tomb;
KJV: [and looked] into the sepulchre,
INT: into the tomb

Acts 13:29 N-ANS
GRK: ἔθηκαν εἰς μνημεῖον
NAS: from the cross and laid Him in a tomb.
KJV: and laid [him] in a sepulchre.
INT: they put [him] in a tomb

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page