ἀνέστη
Englishman's Concordance
ἀνέστη (anestē) — 15 Occurrences

Mark 3:26 V-AIA-3S
GRK: ὁ Σατανᾶς ἀνέστη ἐφ' ἑαυτὸν
NAS: If Satan has risen up against himself
KJV: if Satan rise up against himself,
INT: Satan has risen up against himself

Mark 5:42 V-AIA-3S
GRK: καὶ εὐθὺς ἀνέστη τὸ κοράσιον
NAS: the girl got up and [began] to walk,
KJV: the damsel arose, and
INT: And immediately arose the girl

Mark 9:27 V-AIA-3S
GRK: αὐτόν καὶ ἀνέστη
NAS: and raised him; and he got up.
KJV: up; and he arose.
INT: him and he arose

Luke 4:16 V-AIA-3S
GRK: συναγωγήν καὶ ἀνέστη ἀναγνῶναι
NAS: on the Sabbath, and stood up to read.
KJV: day, and stood up for to read.
INT: synagogue and stood up to read

Luke 8:55 V-AIA-3S
GRK: αὐτῆς καὶ ἀνέστη παραχρῆμα καὶ
NAS: returned, and she got up immediately;
KJV: and she arose straightway:
INT: of her and she arose immediately and

Luke 9:8 V-AIA-3S
GRK: τῶν ἀρχαίων ἀνέστη
NAS: of old had risen again.
KJV: of the old prophets was risen again.
INT: of the ancients had arisen

Luke 9:19 V-AIA-3S
GRK: τῶν ἀρχαίων ἀνέστη
NAS: of old has risen again.
KJV: of the old prophets is risen again.
INT: of the ancients has arisen

Luke 10:25 V-AIA-3S
GRK: νομικός τις ἀνέστη ἐκπειράζων αὐτὸν
NAS: And a lawyer stood up and put Him to the test,
KJV: a certain lawyer stood up, and tempted
INT: a lawyer certain stood up testing him

John 11:31 V-AIA-3S
GRK: ὅτι ταχέως ἀνέστη καὶ ἐξῆλθεν
NAS: that Mary got up quickly
KJV: Mary, that she rose up hastily and
INT: that quickly she rose up and went out

Acts 5:36 V-AIA-3S
GRK: τῶν ἡμερῶν ἀνέστη Θευδᾶς λέγων
NAS: Theudas rose up, claiming
KJV: these days rose up Theudas, boasting
INT: days rose up Theudas affirming

Acts 5:37 V-AIA-3S
GRK: μετὰ τοῦτον ἀνέστη Ἰούδας ὁ
NAS: of Galilee rose up in the days
KJV: this man rose up Judas
INT: After this one rose up Judas the

Acts 7:18 V-AIA-3S
GRK: ἄχρι οὗ ἀνέστη βασιλεὺς ἕτερος
NAS: until THERE AROSE ANOTHER KING
KJV: another king arose, which knew
INT: until that arose king another

Acts 9:34 V-AIA-3S
GRK: καὶ εὐθέως ἀνέστη
NAS: Immediately he got up.
KJV: bed. And he arose immediately.
INT: And immediately he rose up

Acts 26:30 V-AIA-3S
GRK: Ἀνέστη τε ὁ
NAS: The king stood up and the governor
KJV: the king rose up, and
INT: rose up then the

1 Thessalonians 4:14 V-AIA-3S
GRK: ἀπέθανεν καὶ ἀνέστη οὕτως καὶ
NAS: died and rose again, even
KJV: died and rose again, even so them also
INT: died and rose again so also

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page