Ἀνάστηθι
Englishman's Concordance
Ἀνάστηθι (Anastēthi) — 7 Occurrences

Acts 8:26 V-AMA-2S
GRK: Φίλιππον λέγων Ἀνάστηθι καὶ πορεύου
NAS: to Philip saying, Get up and go south
KJV: Philip, saying, Arise, and go
INT: Philip saying Rise up and go

Acts 9:6 V-AMA-2S
GRK: ἀλλὰ ἀνάστηθι καὶ εἴσελθε
NAS: but get up and enter the city,
KJV: [said] unto him, Arise, and go
INT: but Rise up and enter

Acts 9:34 V-AMA-2S
GRK: Ἰησοῦς Χριστός ἀνάστηθι καὶ στρῶσον
NAS: heals you; get up and make your bed.
KJV: thee whole: arise, and make
INT: Jesus Christ rise up and make the bed

Acts 9:40 V-AMA-2S
GRK: εἶπεν Ταβιθά ἀνάστηθι ἡ δὲ
NAS: Tabitha, arise. And she opened
KJV: said, Tabitha, arise. And she opened
INT: he said Tabitha Arise and

Acts 10:26 V-AMA-2S
GRK: αὐτὸν λέγων Ἀνάστηθι καὶ ἐγὼ
NAS: him up, saying, Stand up; I too
KJV: up, saying, Stand up; I myself
INT: him saying Rise up also I

Acts 14:10 V-AMA-2S
GRK: μεγάλῃ φωνῇ Ἀνάστηθι ἐπὶ τοὺς
NAS: voice, Stand upright
KJV: with a loud voice, Stand upright on
INT: with a loud voice Stand up on the

Acts 26:16 V-AMA-2S
GRK: ἀλλὰ ἀνάστηθι καὶ στῆθι
NAS: But get up and stand on your feet;
KJV: But rise, and stand
INT: but rise up and stand

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page