ἀναστήσας
Englishman's Concordance
ἀναστήσας (anastēsas) — 3 Occurrences

Acts 3:26 V-APA-NMS
GRK: ὑμῖν πρῶτον ἀναστήσας ὁ θεὸς
NAS: God raised up His Servant
KJV: first God, having raised up his Son
INT: To you first having raised up God

Acts 13:33 V-APA-NMS
GRK: αὐτῶν ἡμῖν ἀναστήσας Ἰησοῦν ὡς
NAS: [promise] to our children in that He raised up Jesus,
KJV: Jesus again; as
INT: of them to us having raised up Jesus as

Acts 17:31 V-APA-NMS
GRK: παρασχὼν πᾶσιν ἀναστήσας αὐτὸν ἐκ
NAS: to all men by raising Him from the dead.
KJV: unto all [men], in that he hath raised him
INT: having given to all [in] having raised him from among

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page