ἀναστήσονται
Englishman's Concordance
ἀναστήσονται (anastēsontai) — 4 Occurrences

Matthew 12:41 V-FIM-3P
GRK: ἄνδρες Νινευῖται ἀναστήσονται ἐν τῇ
NAS: of Nineveh will stand up with this
KJV: of Nineveh shall rise in
INT: the men of nineveh will stand up in the

Luke 11:32 V-FIM-3P
GRK: ἄνδρες Νινευῖται ἀναστήσονται ἐν τῇ
NAS: of Nineveh will stand up with this
KJV: of Nineve shall rise up in
INT: Men of Nineveh will stand up in the

Acts 20:30 V-FIM-3P
GRK: ὑμῶν αὐτῶν ἀναστήσονται ἄνδρες λαλοῦντες
NAS: men will arise, speaking
KJV: men arise, speaking
INT: your selves will rise up men speaking

1 Thessalonians 4:16 V-FIM-3P
GRK: ἐν Χριστῷ ἀναστήσονται πρῶτον
NAS: in Christ will rise first.
KJV: in Christ shall rise first:
INT: in Christ will rise first

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page