ἀνίστασθαι
Englishman's Concordance
ἀνίστασθαι (anistasthai) — 1 Occurrence

Hebrews 7:11 V-PNM
GRK: Μελχισεδὲκ ἕτερον ἀνίστασθαι ἱερέα καὶ
NAS: priest to arise according
KJV: priest should rise after
INT: of Melchizadek [for] another to arise priest and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page