ἀναστήσεται
Englishman's Concordance
ἀναστήσεται (anastēsetai) — 5 Occurrences

Mark 9:31 V-FIM-3S
GRK: τρεῖς ἡμέρας ἀναστήσεται
NAS: Him; and when He has been killed, He will rise three
KJV: after that he is killed, he shall rise the third
INT: third day he will arise

Mark 10:34 V-FIM-3S
GRK: τρεῖς ἡμέρας ἀναστήσεται
NAS: days later He will rise again.
KJV: the third day he shall rise again.
INT: third day he will rise again

Luke 18:33 V-FIM-3S
GRK: τῇ τρίτῃ ἀναστήσεται
NAS: day He will rise again.
KJV: the third day he shall rise again.
INT: third he will rise again

John 11:23 V-FIM-3S
GRK: ὁ Ἰησοῦς Ἀναστήσεται ὁ ἀδελφός
NAS: to her, Your brother will rise again.
KJV: Thy brother shall rise again.
INT: Jesus Will rise again the brother

John 11:24 V-FIM-3S
GRK: Οἶδα ὅτι ἀναστήσεται ἐν τῇ
NAS: to Him, I know that he will rise again in the resurrection
KJV: that he shall rise again in
INT: I know that he will rise again in the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page