ἀνίσταται
Englishman's Concordance
ἀνίσταται (anistatai) — 1 Occurrence

Hebrews 7:15 V-PIM-3S
GRK: ὁμοιότητα Μελχισεδὲκ ἀνίσταται ἱερεὺς ἕτερος
NAS: priest arises according
KJV: of Melchisedec there ariseth another
INT: likeness of Melchizadek arises a priest different

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page