ἀναστῶσιν
Englishman's Concordance
ἀναστῶσιν (anastōsin) — 2 Occurrences

Mark 12:23 V-ASA-3P
GRK: ἀναστάσει ὅταν ἀναστῶσιν τίνος αὐτῶν
INT: resurrection when they rise of which of them

Mark 12:25 V-ASA-3P
GRK: ἐκ νεκρῶν ἀναστῶσιν οὔτε γαμοῦσιν
NAS: For when they rise from the dead,
KJV: when they shall rise from
INT: from among [the] dead they rise neither do they marry

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page