Acts 13:33
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3754 [e]ὅτι
hoti
thatConj
3778 [e]ταύτην
tautēn
thisDPro-AFS
3588 [e]
ho
- Art-NMS
2316 [e]Θεὸς
Theos
GodN-NMS
1603 [e]ἐκπεπλήρωκεν
ekpeplērōken
has fulfilled,V-RIA-3S
3588 [e]τοῖς
tois
to theArt-DNP
5043 [e]τέκνοις
teknois
childrenN-DNP
846 [e][αὐτῶν]
autōn
of them,PPro-GM3P
1473 [e]ἡμῶν
hēmōn
to us,PPro-G1P
450 [e]ἀναστήσας
anastēsas
having raised upV-APA-NMS
2424 [e]Ἰησοῦν,
Iēsoun
Jesus,N-AMS
5613 [e]ὡς
hōs
asAdv
2532 [e]καὶ
kai
alsoConj
1722 [e]ἐν
en
inPrep
3588 [e]τῷ
theArt-DMS
5568 [e]ψαλμῷ
psalmō
psalmN-DMS
1125 [e]γέγραπται
gegraptai
it has been written,V-RIM/P-3S
3588 [e]τῷ
theArt-DMS
1208 [e]δευτέρῳ
deuterō
second:Adj-DMS
5207 [e]Υἱός
Huios
SonN-NMS
1473 [e]μου
mou
of MePPro-G1S
1510 [e]εἶ
ei
areV-PIA-2S
4771 [e]σύ,
sy
You,PPro-N2S
1473 [e]ἐγὼ
egō
IPPro-N1S
4594 [e]σήμερον
sēmeron
todayAdv
1080 [e]γεγέννηκά
gegennēka
have begottenV-RIA-1S
4771 [e]σε.
se
you.’PPro-A2S

Greek Texts
ΠΡΑΞΕΙΣ 13:33 Greek NT: Nestle 1904
ὅτι ταύτην ὁ Θεὸς ἐκπεπλήρωκεν τοῖς τέκνοις ἡμῶν ἀναστήσας Ἰησοῦν, ὡς καὶ ἐν τῷ ψαλμῷ γέγραπται τῷ δευτέρῳ Υἱός μου εἶ σύ, ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά σε.

ΠΡΑΞΕΙΣ 13:33 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ὅτι ταύτην ὁ θεὸς ἐκπεπλήρωκεν τοῖς τέκνοις ἡμῶν ἀναστήσας Ἰησοῦν, ὡς καὶ ἐν τῷ ψαλμῷ γέγραπται τῷ δευτέρῳ Υἱός μου εἶ σύ, ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά σε.

ΠΡΑΞΕΙΣ 13:33 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ὅτι ταύτην ὁ θεὸς ἐκπεπλήρωκεν τοῖς τέκνοις [αὐτῶν] ἡμῶν / ἡμῖν ἀναστήσας Ἰησοῦν, ὡς καὶ ἐν τῷ ψαλμῷ γέγραπται τῷ δευτέρῳ Υἱός μου εἶ σύ, ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά σε.

ΠΡΑΞΕΙΣ 13:33 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
ὡς καὶ ἐν τῷ ψαλμῷ τῷ δευτέρῳ γέγραπται, Υἱός μου εἴ σύ, ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά σε.

ΠΡΑΞΕΙΣ 13:33 Greek NT: Greek Orthodox Church
ὡς καὶ ἐν τῷ ψαλμῷ τῷ δευτέρῳ γέγραπται· υἱός μου εἶ σύ, ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά σε.

ΠΡΑΞΕΙΣ 13:33 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ὡς καὶ ἐν τῷ πρώτῳ ψαλμῷ γέγραπται· υἱός μου εἶ σύ, ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά σε.

ΠΡΑΞΕΙΣ 13:33 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ὅτι ταύτην ὁ Θεὸς ἐκπεπλήρωκε τοῖς τέκνοις αὐτῶν ἡμῖν, ἀναστήσας Ἰησοῦν· ὡς καὶ ἐν τῷ ψαλμῷ τῷ δευτέρῳ γέγραπται, Υἱός μου εἶ σύ, ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά σε.

ΠΡΑΞΕΙΣ 13:33 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ὅτι ταύτην ὁ θεὸς ἐκπεπλήρωκεν τοῖς τέκνοις αὐτῶν ἡμῖν ἀναστήσας Ἰησοῦν ὡς καὶ ἐν τῷ ψαλμῷ τῷ δευτέρῳ γέγραπται Υἱός μου εἶ σύ ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά σε

Acts 13:33 Hebrew Bible
ככתוב במזמור השני בני אתה היום ילדתיך׃

Acts 13:33 Aramaic NT: Peshitta
ܗܐ ܫܡܠܝܗ ܐܠܗܐ ܠܢ ܠܒܢܝܗܘܢ ܕܐܩܝܡ ܠܝܫܘܥ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ ܒܡܙܡܘܪܐ ܕܬܪܝܢ ܕܒܪܝ ܐܢܬ ܐܢܐ ܝܘܡܢܐ ܝܠܕܬܟ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
that God has fulfilled this promise to our children in that He raised up Jesus, as it is also written in the second Psalm, 'YOU ARE MY SON; TODAY I HAVE BEGOTTEN YOU.'

King James Bible
God hath fulfilled the same unto us their children, in that he hath raised up Jesus again; as it is also written in the second psalm, Thou art my Son, this day have I begotten thee.

Holman Christian Standard Bible
God has fulfilled this for us, their children, by raising up Jesus, as it is written in the second Psalm: You are My Son; today I have become Your Father.
Treasury of Scripture Knowledge

Thou art.

Psalm 2:7 I will declare the decree: the LORD has said to me, You are my Son; …

Hebrews 1:5,6 For to which of the angels said he at any time, You are my Son, this …

Hebrews 5:5 So also Christ glorified not himself to be made an high priest; but …

Links
Acts 13:33Acts 13:33 NIVActs 13:33 NLTActs 13:33 ESVActs 13:33 NASBActs 13:33 KJVActs 13:33 Bible AppsActs 13:33 Biblia ParalelaActs 13:33 Chinese BibleActs 13:33 French BibleActs 13:33 German BibleBible Hub
Acts 13:32
Top of Page
Top of Page