γέγραπται
Englishman's Concordance
γέγραπται (gegraptai) — 67 Occurrences

Matthew 2:5 V-RIM/P-3S
GRK: οὕτως γὰρ γέγραπται διὰ τοῦ
NAS: is what has been written by the prophet:
KJV: for thus it is written by the prophet,
INT: thus indeed it has been written by the

Matthew 4:4 V-RIM/P-3S
GRK: ἀποκριθεὶς εἶπεν Γέγραπται Οὐκ ἐπ'
NAS: and said, It is written, MAN
KJV: and said, It is written, Man
INT: having answered he said It has been written Not by

Matthew 4:6 V-RIM/P-3S
GRK: σεαυτὸν κάτω γέγραπται γὰρ ὅτι
NAS: down; for it is written, HE WILL COMMAND
KJV: down: for it is written, He shall give
INT: yourself down it has been written indeed

Matthew 4:7 V-RIM/P-3S
GRK: Ἰησοῦς Πάλιν γέγραπται Οὐκ ἐκπειράσεις
NAS: to him, On the other hand, it is written, YOU SHALL NOT PUT
KJV: unto him, It is written again,
INT: Jesus Again it has been written not You will test

Matthew 4:10 V-RIM/P-3S
GRK: Ὕπαγε Σατανᾶ γέγραπται γάρ Κύριον
NAS: Satan! For it is written, YOU SHALL WORSHIP
KJV: for it is written, Thou shalt worship
INT: Get you away Satan it has been written indeed [The] Lord

Matthew 11:10 V-RIM/P-3S
GRK: περὶ οὗ γέγραπται Ἰδοὺ ἐγὼ
NAS: whom it is written, BEHOLD,
KJV: [he], of whom it is written, Behold, I
INT: concerning whom it has been written Behold I

Matthew 21:13 V-RIM/P-3S
GRK: λέγει αὐτοῖς Γέγραπται Ὁ οἶκός
NAS: And He said to them, It is written, MY HOUSE
KJV: unto them, It is written, My
INT: he says to them It has been written the house

Matthew 26:24 V-RIM/P-3S
GRK: ὑπάγει καθὼς γέγραπται περὶ αὐτοῦ
NAS: just as it is written of Him; but woe
KJV: goeth as it is written of him:
INT: goes as it has been written concerning him

Matthew 26:31 V-RIM/P-3S
GRK: νυκτὶ ταύτῃ γέγραπται γάρ Πατάξω
NAS: night, for it is written, I WILL STRIKE DOWN
KJV: for it is written, I will smite
INT: night this it has been written indeed I will strike

Mark 1:2 V-RIM/P-3S
GRK: Καθὼς γέγραπται ἐν τῷ
NAS: As it is written in Isaiah
KJV: As it is written in the prophets,
INT: as it has been written in

Mark 7:6 V-RIM/P-3S
GRK: ὑποκριτῶν ὡς γέγραπται ὅτι Οὗτος
NAS: of you hypocrites, as it is written: THIS
KJV: as it is written, This
INT: hypocrites as it has been written this

Mark 9:12 V-RIM/P-3S
GRK: καὶ πῶς γέγραπται ἐπὶ τὸν
NAS: And [yet] how is it written of the Son
KJV: and how it is written of the Son
INT: and how it has been written of the

Mark 9:13 V-RIM/P-3S
GRK: ἤθελον καθὼς γέγραπται ἐπ' αὐτόν
NAS: just as it is written of him.
KJV: they listed, as it is written of him.
INT: they desired as it has been written of him

Mark 11:17 V-RIM/P-3S
GRK: αὐτοῖς Οὐ γέγραπται ὅτι Ὁ
NAS: and say to them, Is it not written, MY HOUSE
KJV: Is it not written, My
INT: to them not has it been written the

Mark 14:21 V-RIM/P-3S
GRK: ὑπάγει καθὼς γέγραπται περὶ αὐτοῦ
NAS: just as it is written of Him; but woe
KJV: goeth, as it is written of him:
INT: goes as it has been written concerning him

Mark 14:27 V-RIM/P-3S
GRK: ταύτη ὅτι γέγραπται Πατάξω τὸν
NAS: because it is written, I WILL STRIKE DOWN
KJV: for it is written, I will smite
INT: this for it has been written I will strike the

Luke 2:23 V-RIM/P-3S
GRK: καθὼς γέγραπται ἐν νόμῳ
NAS: (as it is written in the Law
KJV: (As it is written in the law
INT: as it has been written in [the] law

Luke 3:4 V-RIM/P-3S
GRK: ὡς γέγραπται ἐν βίβλῳ
NAS: as it is written in the book
KJV: As it is written in the book
INT: as it has been written in [the] book

Luke 4:4 V-RIM/P-3S
GRK: ὁ Ἰησοῦς Γέγραπται ὅτι Οὐκ
NAS: answered him, It is written, MAN
KJV: him, saying, It is written, That man
INT: Jesus It has been written That not

Luke 4:8 V-RIM/P-3S
GRK: εἶπεν αὐτῷ Γέγραπται Κύριον τὸν
NAS: answered him, It is written, YOU SHALL WORSHIP
KJV: for it is written, Thou shalt worship
INT: said to him it has been written [the] Lord

Luke 4:10 V-RIM/P-3S
GRK: γέγραπται γὰρ ὅτι
NAS: for it is written, HE WILL COMMAND
KJV: For it is written, He shall give his
INT: it has been written indeed That

Luke 7:27 V-RIM/P-3S
GRK: περὶ οὗ γέγραπται Ἰδοὺ ἀποστέλλω
NAS: whom it is written, BEHOLD,
KJV: [he], of whom it is written, Behold, I
INT: concerning whom it has been written Behold I send

Luke 10:26 V-RIM/P-3S
GRK: νόμῳ τί γέγραπται πῶς ἀναγινώσκεις
NAS: to him, What is written in the Law?
KJV: him, What is written in the law?
INT: law what has been written how read you

Luke 19:46 V-RIM/P-3S
GRK: λέγων αὐτοῖς Γέγραπται Καὶ ἔσται
NAS: saying to them, It is written, AND MY HOUSE
KJV: unto them, It is written, My
INT: saying to them It has been written also will be

Luke 24:46 V-RIM/P-3S
GRK: ὅτι οὕτως γέγραπται παθεῖν τὸν
NAS: to them, Thus it is written, that the Christ
KJV: Thus it is written, and
INT: Thus it has been written should suffer the

John 8:17 V-RIM/P-3S
GRK: τῷ ὑμετέρῳ γέγραπται ὅτι δύο
NAS: in your law it has been written that the testimony
KJV: It is also written in your
INT: of you it has been written of two

John 20:31 V-RIM/P-3S
GRK: ταῦτα δὲ γέγραπται ἵνα πιστεύσητε
NAS: but these have been written so
KJV: these are written, that
INT: these however have been written that you might believe

Acts 1:20 V-RIM/P-3S
GRK: Γέγραπται γὰρ ἐν
NAS: For it is written in the book
KJV: For it is written in the book
INT: it has been written indeed in [the]

Acts 7:42 V-RIM/P-3S
GRK: οὐρανοῦ καθὼς γέγραπται ἐν Βίβλῳ
NAS: of heaven; as it is written in the book
KJV: as it is written in
INT: heaven as it has been written in [the] book

Acts 13:33 V-RIM/P-3S
GRK: τῷ ψαλμῷ γέγραπται τῷ δευτέρῳ
NAS: as it is also written in the second
KJV: it is also written in the second
INT: the psalm it has been written second

Acts 15:15 V-RIM/P-3S
GRK: προφητῶν καθὼς γέγραπται
NAS: agree, just as it is written,
KJV: of the prophets; as it is written,
INT: prophets as it has been written

Acts 23:5 V-RIM/P-3S
GRK: ἐστὶν ἀρχιερεύς γέγραπται γὰρ ὅτι
NAS: that he was high priest; for it is written, YOU SHALL NOT SPEAK
KJV: for it is written, Thou shalt
INT: he is a high priest it has been written indeed that

Romans 1:17 V-RIM/P-3S
GRK: πίστιν καθὼς γέγραπται Ὁ δὲ
NAS: to faith; as it is written, BUT THE RIGHTEOUS
KJV: faith: as it is written, The just
INT: faith as it has been written moreover

Romans 2:24 V-RIM/P-3S
GRK: ἔθνεσιν καθὼς γέγραπται
NAS: OF YOU, just as it is written.
KJV: you, as it is written.
INT: Gentiles as it has been written

Romans 3:4 V-RIM/P-3S
GRK: ψεύστης καθὼς γέγραπται Ὅπως ἂν
NAS: [be found] a liar, as it is written, THAT YOU MAY BE JUSTIFIED
KJV: as it is written, That
INT: a liar as it has been written That anyhow

Romans 3:10 V-RIM/P-3S
GRK: καθὼς γέγραπται ὅτι Οὐκ
NAS: as it is written, THERE IS NONE
KJV: As it is written, There is
INT: as it has been written none

Romans 4:17 V-RIM/P-3S
GRK: καθὼς γέγραπται ὅτι Πατέρα
NAS: (as it is written, A FATHER OF MANY
KJV: (As it is written, I have made
INT: according as it has been written A father

Romans 8:36 V-RIM/P-3S
GRK: καθὼς γέγραπται ὅτι Ἕνεκεν
NAS: Just as it is written, FOR YOUR SAKE
KJV: As it is written, For thy
INT: As it has been written for sake

Romans 9:13 V-RIM/P-3S
GRK: καθὼς γέγραπται Τὸν Ἰακὼβ
NAS: Just as it is written, JACOB I LOVED,
KJV: As it is written, Jacob have I loved,
INT: as it has been written Jacob

Romans 9:33 V-RIM/P-3S
GRK: καθὼς γέγραπται Ἰδοὺ τίθημι
NAS: just as it is written, BEHOLD, I LAY
KJV: As it is written, Behold, I lay
INT: as it has been written Behold I place

Romans 10:15 V-RIM/P-3S
GRK: ἀποσταλῶσιν καθὼς γέγραπται Ὡς ὡραῖοι
NAS: Just as it is written, HOW
KJV: as it is written, How
INT: they be sent as it has been written How beautiful

Romans 11:8 V-RIM/P-3S
GRK: καθὼς γέγραπται Ἔδωκεν αὐτοῖς
NAS: just as it is written, GOD GAVE
KJV: (According as it is written, God
INT: as it has been written Gave them

Romans 11:26 V-RIM/P-3S
GRK: σωθήσεται καθὼς γέγραπται Ἥξει ἐκ
NAS: just as it is written, THE DELIVERER
KJV: as it is written, There shall come
INT: will be saved as it has been written will come out of

Romans 12:19 V-RIM/P-3S
GRK: τῇ ὀργῇ γέγραπται γάρ Ἐμοὶ
NAS: for the wrath [of God], for it is written, VENGEANCE
KJV: for it is written, Vengeance
INT: to wrath it has been written indeed To me

Romans 14:11 V-RIM/P-3S
GRK: γέγραπται γάρ Ζῶ
NAS: For it is written, AS I LIVE, SAYS
KJV: For it is written, [As] I live,
INT: It has been written indeed Live

Romans 15:3 V-RIM/P-3S
GRK: ἀλλὰ καθὼς γέγραπται Οἱ ὀνειδισμοὶ
NAS: Himself; but as it is written, THE REPROACHES
KJV: as it is written, The reproaches
INT: but as it has been written The reproaches

Romans 15:9 V-RIM/P-3S
GRK: θεόν καθὼς γέγραπται Διὰ τοῦτο
NAS: for His mercy; as it is written, THEREFORE
KJV: as it is written, For
INT: God as it has been written Because of this

Romans 15:21 V-RIM/P-3S
GRK: ἀλλὰ καθὼς γέγραπται Ὄψονται οἷς
NAS: but as it is written, THEY WHO HAD
KJV: But as it is written, To whom he
INT: but as it has been written they will see To whom

1 Corinthians 1:19 V-RIM/P-3S
GRK: γέγραπται γάρ Ἀπολῶ
NAS: For it is written, I WILL DESTROY
KJV: For it is written, I will destroy
INT: It has been written indeed I will destroy

1 Corinthians 1:31 V-RIM/P-3S
GRK: ἵνα καθὼς γέγραπται Ὁ καυχώμενος
NAS: that, just as it is written, LET HIM WHO BOASTS,
KJV: according as it is written, He that glorieth,
INT: that as it has been written He that boasts

1 Corinthians 2:9 V-RIM/P-3S
GRK: ἀλλὰ καθὼς γέγραπται Ἃ ὀφθαλμὸς
NAS: but just as it is written, THINGS WHICH
KJV: But as it is written, Eye
INT: but as it has been written things which eye

1 Corinthians 3:19 V-RIM/P-3S
GRK: θεῷ ἐστίν γέγραπται γάρ Ὁ
NAS: God. For it is written, [He is] THE ONE WHO CATCHES
KJV: For it is written, He taketh
INT: God is it has been been written indeed the [one]

1 Corinthians 4:6 V-RIM/P-3S
GRK: ὑπὲρ ἃ γέγραπται ἵνα μὴ
NAS: what is written, so
KJV: that which is written, that no one
INT: above what has been written that not

1 Corinthians 9:9 V-RIM/P-3S
GRK: Μωυσέως νόμῳ γέγραπται Οὐ κημώσεις
NAS: For it is written in the Law of Moses,
KJV: For it is written in the law
INT: of Moses law it has been written not you will muzzle

1 Corinthians 10:7 V-RIM/P-3S
GRK: αὐτῶν ὥσπερ γέγραπται Ἐκάθισεν ὁ
NAS: as some of them were; as it is written, THE PEOPLE
KJV: as it is written, The people
INT: of them as it has been written Sat down the

1 Corinthians 14:21 V-RIM/P-3S
GRK: τῷ νόμῳ γέγραπται ὅτι Ἐν
NAS: In the Law it is written, BY MEN OF STRANGE TONGUES
KJV: In the law it is written, With
INT: the law it has been written By

1 Corinthians 15:45 V-RIM/P-3S
GRK: οὕτως καὶ γέγραπται Ἐγένετο ὁ
NAS: So also it is written, The first MAN,
KJV: And so it is written, The first man
INT: So also it has been written Became the

2 Corinthians 8:15 V-RIM/P-3S
GRK: καθὼς γέγραπται Ὁ τὸ
NAS: as it is written, HE WHO [gathered] MUCH
KJV: As it is written, He that [had gathered]
INT: As it has been written He that [gathered]

2 Corinthians 9:9 V-RIM/P-3S
GRK: καθὼς γέγραπται Ἐσκόρπισεν ἔδωκεν
NAS: as it is written, HE SCATTERED
KJV: (As it is written, He hath dispersed abroad;
INT: as it has been written He scattered he gave

Galatians 3:10 V-RIM/P-3S
GRK: κατάραν εἰσίν γέγραπται γὰρ ὅτι
NAS: a curse; for it is written, CURSED
KJV: for it is written, Cursed
INT: a curse are it has been written indeed

Galatians 3:13 V-RIM/P-3S
GRK: κατάρα ὅτι γέγραπται Ἐπικατάρατος πᾶς
NAS: a curse for us -- for it is written, CURSED
KJV: for it is written, Cursed
INT: a curse it has been written Cursed [is] everyone

Galatians 4:22 V-RIM/P-3S
GRK: γέγραπται γὰρ ὅτι
NAS: For it is written that Abraham had
KJV: For it is written, that Abraham
INT: it has been written indeed that

Galatians 4:27 V-RIM/P-3S
GRK: γέγραπται γάρ Εὐφράνθητι
NAS: For it is written, REJOICE,
KJV: For it is written, Rejoice,
INT: It has been written indeed Rejoice

Hebrews 10:7 V-RIM/P-3S
GRK: κεφαλίδι βιβλίου γέγραπται περὶ ἐμοῦ
NAS: OF THE BOOK IT IS WRITTEN OF ME) TO DO
KJV: of the book it is written of
INT: [the] scroll of [the] book it is written of me

1 Peter 1:16 V-RIM/P-3S
GRK: διότι γέγραπται ὅτι Ἅγιοι
NAS: because it is written, YOU SHALL BE HOLY,
KJV: Because it is written, Be ye holy;
INT: because it has been written Holy

Revelation 13:8 V-RIM/P-3S
GRK: οὗ οὐ γέγραπται τὸ ὄνομα
NAS: name has not been written from the foundation
KJV: are not written in the book
INT: which not have been written the names

Revelation 17:8 V-RIM/P-3S
GRK: ὧν οὐ γέγραπται τὸ ὄνομα
NAS: name has not been written in the book
KJV: were not written in the book
INT: of whom not are written the names

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1125
192 Occurrences


ἐγράφη — 4 Occ.
ἔγραφεν — 1 Occ.
ἔγραψα — 19 Occ.
ἔγραψαν — 1 Occ.
ἐγράψατε — 1 Occ.
ἔγραψεν — 8 Occ.
γεγραμμένα — 7 Occ.
γεγραμμένας — 1 Occ.
γεγραμμένην — 1 Occ.
γεγραμμένων — 2 Occ.
γεγραμμένοι — 1 Occ.
γεγραμμένοις — 2 Occ.
γεγραμμένον — 17 Occ.
γεγραμμένος — 3 Occ.
γέγραφα — 2 Occ.
γέγραπται — 67 Occ.
γράφε — 1 Occ.
γράφηται — 1 Occ.
γράφει — 1 Occ.
γράφειν — 7 Occ.
γράφεσθαι — 1 Occ.
γράφω — 13 Occ.
γράφων — 1 Occ.
γράφομεν — 2 Occ.
γραφόμενα — 1 Occ.
γράψαι — 5 Occ.
γράψαντες — 1 Occ.
γράψας — 3 Occ.
γράψῃς — 1 Occ.
γράψω — 2 Occ.
γράψον — 14 Occ.
κατέγραφεν — 1 Occ.
Additional Entries
ἔγραψεν — 8 Occ.
γεγραμμένα — 7 Occ.
γεγραμμένας — 1 Occ.
γεγραμμένην — 1 Occ.
γεγραμμένων — 2 Occ.
γεγραμμένοι — 1 Occ.
γεγραμμένοις — 2 Occ.
γεγραμμένον — 17 Occ.
γεγραμμένος — 3 Occ.
γέγραφα — 2 Occ.
γράφε — 1 Occ.
γράφηται — 1 Occ.
γράφει — 1 Occ.
γράφειν — 7 Occ.
γράφεσθαι — 1 Occ.
γράφω — 13 Occ.
γράφων — 1 Occ.
γράφομεν — 2 Occ.
γραφόμενα — 1 Occ.
γράψαι — 5 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page