5568. ψαλμός (psalmos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5568. ψαλμός (psalmos) — 7 Occurrences

Luke 20:42 N-GMP
GRK: ἐν Βίβλῳ Ψαλμῶν Εἶπεν Κύριος
NAS: in the book of Psalms, THE LORD
KJV: in the book of Psalms, The LORD said
INT: in [the] book of Psalms said Lord

Luke 24:44 N-DMP
GRK: προφήταις καὶ Ψαλμοῖς περὶ ἐμοῦ
NAS: and the Prophets and the Psalms must
KJV: and [in] the psalms, concerning
INT: prophets and psalms concerning me

Acts 1:20 N-GMP
GRK: ἐν Βίβλῳ Ψαλμῶν Γενηθήτω ἡ
NAS: in the book of Psalms, LET HIS HOMESTEAD
KJV: in the book of Psalms, Let his
INT: in [the] book of Psalms Let become the

Acts 13:33 N-DMS
GRK: ἐν τῷ ψαλμῷ γέγραπται τῷ
NAS: in the second Psalm, YOU ARE MY SON;
KJV: in the second psalm, Thou art
INT: in the psalm it has been written

1 Corinthians 14:26 N-AMS
GRK: συνέρχησθε ἕκαστος ψαλμὸν ἔχει διδαχὴν
NAS: each one has a psalm, has a teaching,
KJV: of you hath a psalm, hath a doctrine,
INT: you might come together each a psalm has a teaching

Ephesians 5:19 N-DMP
GRK: ἑαυτοῖς ἐν ψαλμοῖς καὶ ὕμνοις
NAS: to one another in psalms and hymns
KJV: to yourselves in psalms and
INT: to each other in psalms and hymns

Colossians 3:16 N-DMP
GRK: νουθετοῦντες ἑαυτοὺς ψαλμοῖς ὕμνοις ᾠδαῖς
NAS: one another with psalms [and] hymns
KJV: one another in psalms and
INT: admonishing each other in psalms hymns songs

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page