χωρὶς
Englishman's Concordance
χωρὶς (chōris) — 41 Occurrences

Matthew 13:34 Adv
GRK: ὄχλοις καὶ χωρὶς παραβολῆς οὐδὲν
NAS: and He did not speak to them without a parable.
KJV: and without a parable
INT: crowds and without a parable not

Matthew 14:21 Adv
GRK: ὡσεὶ πεντακισχίλιοι χωρὶς γυναικῶν καὶ
NAS: who ate, besides women
KJV: five thousand men, beside women and
INT: about five thousand besides women and

Matthew 15:38 Adv
GRK: τετρακισχίλιοι ἄνδρες χωρὶς γυναικῶν καὶ
NAS: men, besides women
KJV: four thousand men, beside women and
INT: four thousand men besides women and

Mark 4:34 Adv
GRK: χωρὶς δὲ παραβολῆς
NAS: and He did not speak to them without a parable;
KJV: [it].But without a parable spake
INT: without moreover parables

Luke 6:49 Adv
GRK: τὴν γῆν χωρὶς θεμελίου ᾗ
NAS: on the ground without any foundation;
KJV: a man that without a foundation
INT: the earth without a foundation on which

John 1:3 Adv
GRK: ἐγένετο καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο
NAS: through Him, and apart from Him nothing
KJV: him; and without him was
INT: came into being and without him came into being

John 15:5 Adv
GRK: πολύν ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ
NAS: fruit, for apart from Me you can
KJV: fruit: for without me ye can
INT: much for apart from me not

John 20:7 Adv
GRK: κείμενον ἀλλὰ χωρὶς ἐντετυλιγμένον εἰς
NAS: but rolled up in a place by itself.
INT: lying but by itself folded up in

Romans 3:21 Adv
GRK: νυνὶ δὲ χωρὶς νόμου δικαιοσύνη
NAS: But now apart from the Law
KJV: of God without the law
INT: now however apart from law [the] righteousness

Romans 3:28 Adv
GRK: πίστει ἄνθρωπον χωρὶς ἔργων νόμου
NAS: by faith apart from works
KJV: by faith without the deeds
INT: by faith a man apart from works of law

Romans 4:6 Adv
GRK: λογίζεται δικαιοσύνην χωρὶς ἔργων
NAS: righteousness apart from works:
KJV: imputeth righteousness without works,
INT: credits righteousness apart from works

Romans 7:8 Adv
GRK: πᾶσαν ἐπιθυμίαν χωρὶς γὰρ νόμου
NAS: of every kind; for apart from the Law
KJV: concupiscence. For without the law sin
INT: all covetousness apart from indeed law

Romans 7:9 Adv
GRK: δὲ ἔζων χωρὶς νόμου ποτέ
NAS: alive apart from the Law;
KJV: I was alive without the law once:
INT: moreover was alive apart from law once

Romans 10:14 Adv
GRK: δὲ ἀκούσωσιν χωρὶς κηρύσσοντος
NAS: will they hear without a preacher?
KJV: shall they hear without a preacher?
INT: moreover shall they hear apart from [one] preaching

1 Corinthians 4:8 Adv
GRK: ἤδη ἐπλουτήσατε χωρὶς ἡμῶν ἐβασιλεύσατε
NAS: kings without us; and indeed,
KJV: ye have reigned as kings without us:
INT: already you were enriched apart from us you reigned

1 Corinthians 11:11 Adv
GRK: οὔτε γυνὴ χωρὶς ἀνδρὸς οὔτε
NAS: is woman independent of man,
KJV: is the man without the woman,
INT: neither [is] woman apart from man nor

1 Corinthians 11:11 Adv
GRK: οὔτε ἀνὴρ χωρὶς γυναικὸς ἐν
NAS: nor is man independent of woman.
KJV: neither the woman without the man, in
INT: nor man apart from woman in

2 Corinthians 11:28 Adv
GRK: χωρὶς τῶν παρεκτὸς
NAS: Apart from [such] external
KJV: Beside those things that are without,
INT: Besides the things external

2 Corinthians 12:3 Adv
GRK: σώματι εἴτε χωρὶς τοῦ σώματος
NAS: or apart from the body
INT: [the] body or out of the body

Ephesians 2:12 Adv
GRK: καιρῷ ἐκείνῳ χωρὶς Χριστοῦ ἀπηλλοτριωμένοι
NAS: [remember] that you were at that time separate from Christ,
KJV: ye were without Christ,
INT: time that apart from Christ alienated from

Philippians 2:14 Adv
GRK: πάντα ποιεῖτε χωρὶς γογγυσμῶν καὶ
NAS: Do all things without grumbling or
KJV: Do all things without murmurings and
INT: All things do apart from murmurings and

1 Timothy 2:8 Adv
GRK: ὁσίους χεῖρας χωρὶς ὀργῆς καὶ
NAS: hands, without wrath
KJV: holy hands, without wrath and
INT: holy hands apart from wrath and

1 Timothy 5:21 Adv
GRK: ταῦτα φυλάξῃς χωρὶς προκρίματος μηδὲν
NAS: these [principles] without bias,
KJV: these things without preferring one before another,
INT: these things you should keep apart from prejudice nothing

Philemon 1:14 Adv
GRK: χωρὶς δὲ τῆς
NAS: but without your consent
KJV: But without thy mind
INT: apart from moreover

Hebrews 4:15 Adv
GRK: καθ' ὁμοιότητα χωρὶς ἁμαρτίας
NAS: in all things as [we are, yet] without sin.
KJV: like as [we are, yet] without sin.
INT: by same way apart from sin

Hebrews 7:7 Adv
GRK: χωρὶς δὲ πάσης
NAS: But without any dispute
KJV: And without all contradiction
INT: apart from moreover all

Hebrews 7:20 Adv
GRK: ὅσον οὐ χωρὶς ὁρκωμοσίας οἱ
NAS: And inasmuch as [it was] not without an oath
KJV: not without an oath
INT: as much as not apart from [the] swearing of an oath they

Hebrews 7:20 Adv
GRK: μὲν γὰρ χωρὶς ὁρκωμοσίας εἰσὶν
INT: truly indeed without [the] swearing of an oath are

Hebrews 9:7 Adv
GRK: ἀρχιερεύς οὐ χωρὶς αἵματος ὃ
NAS: a year, not without [taking] blood,
KJV: every year, not without blood, which
INT: high priest not without blood which

Hebrews 9:18 Adv
GRK: ἡ πρώτη χωρὶς αἵματος ἐνκεκαίνισται
NAS: [covenant] was not inaugurated without blood.
KJV: [testament] was dedicated without blood.
INT: the first apart from blood has been inaugurated

Hebrews 9:22 Adv
GRK: νόμον καὶ χωρὶς αἱματεκχυσίας οὐ
NAS: with blood, and without shedding of blood
KJV: and without shedding of blood
INT: law and apart from blood-shedding not

Hebrews 9:28 Adv
GRK: ἐκ δευτέρου χωρὶς ἁμαρτίας ὀφθήσεται
NAS: for salvation without [reference to] sin,
KJV: the second time without sin
INT: out of a second time apart from sin will appear

Hebrews 10:28 Adv
GRK: νόμον Μωυσέως χωρὶς οἰκτιρμῶν ἐπὶ
NAS: dies without mercy
KJV: law died without mercy under
INT: [the] law of Moses without compassions on

Hebrews 11:6 Adv
GRK: χωρὶς δὲ πίστεως
NAS: And without faith it is impossible
KJV: But without faith [it is] impossible
INT: apart from moreover faith

Hebrews 11:40 Adv
GRK: ἵνα μὴ χωρὶς ἡμῶν τελειωθῶσιν
NAS: for us, so that apart from us they would not be made perfect.
KJV: that they without us should
INT: that not apart from us they should be made perfect

Hebrews 12:8 Adv
GRK: εἰ δὲ χωρίς ἐστε παιδείας
NAS: But if you are without discipline,
KJV: if ye be without chastisement, whereof
INT: if moreover without you are discipline

Hebrews 12:14 Adv
GRK: ἁγιασμόν οὗ χωρὶς οὐδεὶς ὄψεται
NAS: and the sanctification without which
KJV: holiness, without which
INT: holiness which apart from no one will see

James 2:18 Adv
GRK: πίστιν σου χωρὶς τῶν ἔργων
NAS: me your faith without the works,
INT: faith of you without the works

James 2:20 Adv
GRK: ἡ πίστις χωρὶς τῶν ἔργων
NAS: that faith without works
KJV: that faith without works is
INT: faith apart from works

James 2:26 Adv
GRK: τὸ σῶμα χωρὶς πνεύματος νεκρόν
NAS: as the body without [the] spirit
KJV: as the body without the spirit is
INT: the body apart from spirit dead

James 2:26 Adv
GRK: ἡ πίστις χωρὶς ἔργων νεκρά
NAS: also faith without works is dead.
KJV: so faith without works is
INT: faith apart from works dead

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page