τέκνοις
Englishman's Concordance
τέκνοις (teknois) — 8 Occurrences

Matthew 7:11 N-DNP
GRK: διδόναι τοῖς τέκνοις ὑμῶν πόσῳ
NAS: gifts to your children, how much
KJV: unto your children, how much
INT: to give to the children of you how much

Luke 11:13 N-DNP
GRK: διδόναι τοῖς τέκνοις ὑμῶν πόσῳ
NAS: gifts to your children, how much
KJV: unto your children: how much
INT: to give to the children of you how much

Acts 2:39 N-DNP
GRK: καὶ τοῖς τέκνοις ὑμῶν καὶ
NAS: For the promise is for you and your children and for all
KJV: and to your children, and to all
INT: and to the children of you and

Acts 13:33 N-DNP
GRK: ἐκπεπλήρωκεν τοῖς τέκνοις αὐτῶν ἡμῖν
NAS: this [promise] to our children in that He raised
KJV: their children, in that he hath raised up
INT: has fulfilled to the children of them to us

Acts 21:5 N-DNP
GRK: γυναιξὶ καὶ τέκνοις ἕως ἔξω
NAS: with wives and children, escorted
KJV: and children, till
INT: wives and children as far as outside

2 Corinthians 6:13 N-DNP
GRK: ἀντιμισθίαν ὡς τέκνοις λέγω πλατύνθητε
NAS: I speak as to children-- open wide
KJV: (I speak as unto [my] children,) be ye
INT: [as] recompense as to children I speak be expanded

2 Corinthians 12:14 N-DNP
GRK: γονεῖς τοῖς τέκνοις
NAS: but parents for [their] children.
KJV: but the parents for the children.
INT: parents for the children

2 John 1:1 N-DNP
GRK: καὶ τοῖς τέκνοις αὐτῆς οὓς
NAS: lady and her children, whom
KJV: and her children, whom I
INT: and the children of her whom

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page