τέλειον
Englishman's Concordance
τέλειον (teleion) — 7 Occurrences

Romans 12:2 Adj-NNS
GRK: εὐάρεστον καὶ τέλειον
NAS: and acceptable and perfect.
KJV: acceptable, and perfect, will of God.
INT: well-pleasing and perfect

1 Corinthians 13:10 Adj-ANS
GRK: ἔλθῃ τὸ τέλειον τὸ ἐκ
NAS: but when the perfect comes,
KJV: when that which is perfect is come,
INT: might come that which is perfect that in

Ephesians 4:13 Adj-AMS
GRK: εἰς ἄνδρα τέλειον εἰς μέτρον
NAS: of God, to a mature man,
KJV: of God, unto a perfect man, unto
INT: at a man full-grown at [the] measure

Colossians 1:28 Adj-AMS
GRK: πάντα ἄνθρωπον τέλειον ἐν Χριστῷ
NAS: every man complete in Christ.
KJV: every man perfect in Christ
INT: every man perfect in Christ

James 1:4 Adj-ANS
GRK: ὑπομονὴ ἔργον τέλειον ἐχέτω ἵνα
NAS: have [its] perfect result,
KJV: patience have [her] perfect work, that
INT: [the] endurance work perfect let have that

James 1:17 Adj-NNS
GRK: πᾶν δώρημα τέλειον ἄνωθέν ἐστιν
NAS: and every perfect gift
KJV: and every perfect gift is
INT: every gift perfect from above is

James 1:25 Adj-AMS
GRK: εἰς νόμον τέλειον τὸν τῆς
NAS: But one who looks intently at the perfect law,
KJV: into the perfect law
INT: into [the] law perfect that

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page