τέλειοι
Englishman's Concordance
τέλειοι (teleioi) — 5 Occurrences

Matthew 5:48 Adj-NMP
GRK: οὖν ὑμεῖς τέλειοι ὡς ὁ
NAS: Therefore you are to be perfect, as your heavenly
KJV: ye therefore perfect, even as your
INT: Therefore you perfect even as the

1 Corinthians 14:20 Adj-NMP
GRK: δὲ φρεσὶν τέλειοι γίνεσθε
NAS: but in your thinking be mature.
KJV: in understanding be men.
INT: however thinking full grown be

Philippians 3:15 Adj-NMP
GRK: Ὅσοι οὖν τέλειοι τοῦτο φρονῶμεν
NAS: as many as are perfect, have
KJV: as many as be perfect, be
INT: As many as therefore [are] perfect this should be of mind

Colossians 4:12 Adj-NMP
GRK: ἵνα σταθῆτε τέλειοι καὶ πεπληροφορημένοι
NAS: that you may stand perfect and fully assured
KJV: that ye may stand perfect and complete
INT: that you might stand perfect and complete

James 1:4 Adj-NMP
GRK: ἵνα ἦτε τέλειοι καὶ ὁλόκληροι
NAS: so that you may be perfect and complete,
KJV: that ye may be perfect and entire,
INT: that you might be perfect and complete

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page