τέκνων
Englishman's Concordance
τέκνων (teknōn) — 7 Occurrences

Matthew 15:26 N-GNP
GRK: ἄρτον τῶν τέκνων καὶ βαλεῖν
NAS: to take the children's bread
KJV: meet to take the children's bread, and
INT: bread of the children and to cast [it]

Mark 7:27 N-GNP
GRK: ἄρτον τῶν τέκνων καὶ τοῖς
NAS: to take the children's bread
KJV: meet to take the children's bread, and
INT: bread of the children and to the

Luke 7:35 N-GNP
GRK: πάντων τῶν τέκνων αὐτῆς
NAS: is vindicated by all her children.
KJV: all her children.
INT: all the children of her

Romans 8:21 N-GNP
GRK: δόξης τῶν τέκνων τοῦ θεοῦ
NAS: of the glory of the children of God.
KJV: liberty of the children of God.
INT: glory of the children of God

Galatians 4:25 N-GNP
GRK: μετὰ τῶν τέκνων αὐτῆς
NAS: for she is in slavery with her children.
KJV: with her children.
INT: with the children of her

1 Timothy 3:12 N-GNP
GRK: γυναικὸς ἄνδρες τέκνων καλῶς προϊστάμενοι
NAS: managers of [their] children and their own
KJV: ruling their children and
INT: wife husbands [their] children well ruling

2 John 1:4 N-GNP
GRK: ἐκ τῶν τέκνων σου περιπατοῦντας
NAS: to find [some] of your children walking
KJV: of thy children walking in
INT: of the children of you walking

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page