5046. τέλειος (teleios)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5046. τέλειος (teleios) — 19 Occurrences

Matthew 5:48 Adj-NMP
GRK: οὖν ὑμεῖς τέλειοι ὡς ὁ
NAS: Therefore you are to be perfect, as your heavenly
KJV: ye therefore perfect, even as your
INT: Therefore you perfect even as the

Matthew 5:48 Adj-NMS
GRK: ὁ οὐράνιος τέλειός ἐστιν
NAS: as your heavenly Father is perfect.
KJV: heaven is perfect.
INT: who [is] Heavenly perfect is

Matthew 19:21 Adj-NMS
GRK: Εἰ θέλεις τέλειος εἶναι ὕπαγε
NAS: you wish to be complete, go
KJV: thou wilt be perfect, go [and] sell
INT: If you desire perfect to be go

Romans 12:2 Adj-NNS
GRK: εὐάρεστον καὶ τέλειον
NAS: and acceptable and perfect.
KJV: acceptable, and perfect, will of God.
INT: well-pleasing and perfect

1 Corinthians 2:6 Adj-DMP
GRK: ἐν τοῖς τελείοις σοφίαν δὲ
NAS: those who are mature; a wisdom,
KJV: among them that are perfect: yet
INT: among the mature wisdom moreover

1 Corinthians 13:10 Adj-ANS
GRK: ἔλθῃ τὸ τέλειον τὸ ἐκ
NAS: but when the perfect comes,
KJV: when that which is perfect is come,
INT: might come that which is perfect that in

1 Corinthians 14:20 Adj-NMP
GRK: δὲ φρεσὶν τέλειοι γίνεσθε
NAS: but in your thinking be mature.
KJV: in understanding be men.
INT: however thinking full grown be

Ephesians 4:13 Adj-AMS
GRK: εἰς ἄνδρα τέλειον εἰς μέτρον
NAS: of God, to a mature man,
KJV: of God, unto a perfect man, unto
INT: at a man full-grown at [the] measure

Philippians 3:15 Adj-NMP
GRK: Ὅσοι οὖν τέλειοι τοῦτο φρονῶμεν
NAS: as many as are perfect, have
KJV: as many as be perfect, be
INT: As many as therefore [are] perfect this should be of mind

Colossians 1:28 Adj-AMS
GRK: πάντα ἄνθρωπον τέλειον ἐν Χριστῷ
NAS: every man complete in Christ.
KJV: every man perfect in Christ
INT: every man perfect in Christ

Colossians 4:12 Adj-NMP
GRK: ἵνα σταθῆτε τέλειοι καὶ πεπληροφορημένοι
NAS: that you may stand perfect and fully assured
KJV: that ye may stand perfect and complete
INT: that you might stand perfect and complete

Hebrews 5:14 Adj-GMP
GRK: τελείων δέ ἐστιν
NAS: food is for the mature, who because
KJV: belongeth to them that are of full age, [even] those who by reason
INT: [for the] fully grown however is

Hebrews 9:11 Adj-GFS-C
GRK: μείζονος καὶ τελειοτέρας σκηνῆς οὐ
NAS: the greater and more perfect tabernacle,
KJV: and more perfect tabernacle,
INT: greater and more perfect tabernacle not

James 1:4 Adj-ANS
GRK: ὑπομονὴ ἔργον τέλειον ἐχέτω ἵνα
NAS: have [its] perfect result,
KJV: patience have [her] perfect work, that
INT: [the] endurance work perfect let have that

James 1:4 Adj-NMP
GRK: ἵνα ἦτε τέλειοι καὶ ὁλόκληροι
NAS: so that you may be perfect and complete,
KJV: that ye may be perfect and entire,
INT: that you might be perfect and complete

James 1:17 Adj-NNS
GRK: πᾶν δώρημα τέλειον ἄνωθέν ἐστιν
NAS: and every perfect gift
KJV: and every perfect gift is
INT: every gift perfect from above is

James 1:25 Adj-AMS
GRK: εἰς νόμον τέλειον τὸν τῆς
NAS: But one who looks intently at the perfect law,
KJV: into the perfect law
INT: into [the] law perfect that

James 3:2 Adj-NMS
GRK: πταίει οὗτος τέλειος ἀνήρ δυνατὸς
NAS: in what he says, he is a perfect man,
KJV: the same [is] a perfect man,
INT: stumble this one [is] a perfect man able

1 John 4:18 Adj-NFS
GRK: ἀλλ' ἡ τελεία ἀγάπη ἔξω
NAS: fear in love; but perfect love casts
KJV: love; but perfect love casteth
INT: but perfect love out

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page