ἀκολουθήσαντές
Englishman's Concordance
ἀκολουθήσαντές (akolouthēsantes) — 1 Occurrence

Matthew 19:28 V-APA-NMP
GRK: ὑμεῖς οἱ ἀκολουθήσαντές μοι ἐν
NAS: I say to you, that you who have followed Me, in the regeneration
KJV: ye which have followed me, in
INT: you who having followed me in

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page