ἤκουον
Englishman's Concordance
ἤκουον (ēkouon) — 7 Occurrences

Mark 6:55 V-IIA-3P
GRK: περιφέρειν ὅπου ἤκουον ὅτι ἔστιν
NAS: to the place they heard He was.
KJV: sick, where they heard he was.
INT: to carry about where they were hearing that he is

Mark 11:14 V-IIA-3P
GRK: φάγοι καὶ ἤκουον οἱ μαθηταὶ
NAS: And His disciples were listening.
KJV: his disciples heard [it].
INT: to eat And heard the disciples

Luke 16:14 V-IIA-3P
GRK: Ἤκουον δὲ ταῦτα
NAS: who were lovers of money, were listening to all
KJV: covetous, heard all
INT: heard moreover these things

Acts 2:6 V-AIA-3S
GRK: συνεχύθη ὅτι ἤκουον εἷς ἕκαστος
NAS: one of them was hearing them speak
KJV: that every man heard them speak
INT: were confounded because heard one each

Acts 10:46 V-IIA-3P
GRK: ἤκουον γὰρ αὐτῶν
NAS: For they were hearing them speaking
KJV: For they heard them speak with
INT: they heard indeed them

Acts 15:12 V-IIA-3P
GRK: πλῆθος καὶ ἤκουον Βαρνάβα καὶ
NAS: kept silent, and they were listening to Barnabas
KJV: and gave audience to Barnabas
INT: multitude and heard Barnabas and

Acts 22:22 V-IIA-3P
GRK: Ἤκουον δὲ αὐτοῦ
NAS: They listened to him up to this
KJV: they gave him audience unto this
INT: they heard moreover him

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 191
430 Occurrences


ἀκηκόαμεν — 6 Occ.
ἀκηκόασιν — 1 Occ.
ἀκηκόατε — 2 Occ.
ἀκηκοότας — 1 Occ.
Ἄκουε — 1 Occ.
ἀκούει — 14 Occ.
ἀκούειν — 21 Occ.
Ἀκούεις — 4 Occ.
ἀκούεται — 1 Occ.
ἀκούετε — 19 Occ.
ἀκουέτω — 8 Occ.
ἀκούω — 6 Occ.
ἀκούων — 13 Occ.
ἀκούωσιν — 1 Occ.
ἀκούομεν — 3 Occ.
ἀκούοντα — 2 Occ.
ἀκούοντας — 6 Occ.
ἀκούοντες — 15 Occ.
ἀκούοντι — 1 Occ.
Ἀκουόντων — 2 Occ.
ἀκούοντος — 2 Occ.
ἀκούουσιν — 9 Occ.
ἀκοῦσαι — 17 Occ.
ἀκούσαντες — 52 Occ.
ἀκουσάντων — 3 Occ.
Ἀκούσας — 33 Occ.
ἀκούσασα — 2 Occ.
ἀκούσασιν — 1 Occ.
ἀκούσατε — 10 Occ.
ἀκουσάτω — 8 Occ.
ἀκουσάτωσαν — 1 Occ.
ἀκούσῃ — 8 Occ.
ἀκούσητε — 5 Occ.
ἀκούσει — 2 Occ.
ἀκούσεσθε — 1 Occ.
ἀκούσετε — 2 Occ.
ἀκούσωσιν — 8 Occ.
Ἀκουσόμεθά — 1 Occ.
ἀκούσονται — 2 Occ.
ἀκούσουσιν — 3 Occ.
ἀκουσθῇ — 4 Occ.
ἀκουσθήσεται — 1 Occ.
ἀκουσθεῖσιν — 1 Occ.
ἤκουεν — 4 Occ.
ἤκουον — 7 Occ.
ἤκουσα — 35 Occ.
ἠκούσαμεν — 10 Occ.
ἤκουσαν — 19 Occ.
ἤκουσάς — 5 Occ.
Ἠκούσατε — 26 Occ.
ἤκουσεν — 17 Occ.
ἠκούσθη — 4 Occ.
Additional Entries
ἀκούσεσθε — 1 Occ.
ἀκούσετε — 2 Occ.
ἀκούσωσιν — 8 Occ.
Ἀκουσόμεθά — 1 Occ.
ἀκούσονται — 2 Occ.
ἀκούσουσιν — 3 Occ.
ἀκουσθῇ — 4 Occ.
ἀκουσθήσεται — 1 Occ.
ἀκουσθεῖσιν — 1 Occ.
ἤκουεν — 4 Occ.
ἤκουσα — 35 Occ.
ἠκούσαμεν — 10 Occ.
ἤκουσαν — 19 Occ.
ἤκουσάς — 5 Occ.
Ἠκούσατε — 26 Occ.
ἤκουσεν — 17 Occ.
ἠκούσθη — 4 Occ.
ἀκρασίαν — 1 Occ.
ἀκρασίας — 1 Occ.
ἀκρατεῖς — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page