ἀκούσωσιν
Englishman's Concordance
ἀκούσωσιν (akousōsin) — 8 Occurrences

Matthew 13:15 V-ASA-3P
GRK: τοῖς ὠσὶν ἀκούσωσιν καὶ τῇ
NAS: WITH THEIR EYES, HEAR WITH THEIR EARS,
KJV: and hear with [their] ears,
INT: with the ears they should hear and with the

Mark 4:15 V-ASA-3P
GRK: καὶ ὅταν ἀκούσωσιν εὐθὺς ἔρχεται
NAS: and when they hear, immediately
KJV: but when they have heard, Satan cometh
INT: and when they hear immediately comes

Mark 4:16 V-ASA-3P
GRK: οἳ ὅταν ἀκούσωσιν τὸν λόγον
NAS: when they hear the word,
KJV: when they have heard the word,
INT: who when they hear the word

Mark 6:11 V-ASA-3P
GRK: ὑμᾶς μηδὲ ἀκούσωσιν ὑμῶν ἐκπορευόμενοι
NAS: you or listen to you, as you go
KJV: you, nor hear you, when ye depart
INT: you nor hear you departing

Luke 8:13 V-ASA-3P
GRK: οἳ ὅταν ἀκούσωσιν μετὰ χαρᾶς
NAS: when they hear, receive
KJV: when they hear, receive
INT: those who when they hear with joy

Acts 28:27 V-ASA-3P
GRK: τοῖς ὠσὶν ἀκούσωσιν καὶ τῇ
NAS: WITH THEIR EYES, AND HEAR WITH THEIR EARS,
KJV: and hear with [their] ears,
INT: with the ears they should hear and with the

Romans 10:14 V-ASA-3P
GRK: πῶς δὲ ἀκούσωσιν χωρὶς κηρύσσοντος
NAS: And how will they hear without
KJV: how shall they hear without
INT: how moreover shall they hear apart from [one] preaching

2 Timothy 4:17 V-ASA-3P
GRK: πληροφορηθῇ καὶ ἀκούσωσιν πάντα τὰ
NAS: the Gentiles might hear; and I was rescued
KJV: the Gentiles might hear: and
INT: might be fully made and should hear all the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 191
430 Occurrences


ἀκηκόαμεν — 6 Occ.
ἀκηκόασιν — 1 Occ.
ἀκηκόατε — 2 Occ.
ἀκηκοότας — 1 Occ.
Ἄκουε — 1 Occ.
ἀκούει — 14 Occ.
ἀκούειν — 21 Occ.
Ἀκούεις — 4 Occ.
ἀκούεται — 1 Occ.
ἀκούετε — 19 Occ.
ἀκουέτω — 8 Occ.
ἀκούω — 6 Occ.
ἀκούων — 13 Occ.
ἀκούωσιν — 1 Occ.
ἀκούομεν — 3 Occ.
ἀκούοντα — 2 Occ.
ἀκούοντας — 6 Occ.
ἀκούοντες — 15 Occ.
ἀκούοντι — 1 Occ.
Ἀκουόντων — 2 Occ.
ἀκούοντος — 2 Occ.
ἀκούουσιν — 9 Occ.
ἀκοῦσαι — 17 Occ.
ἀκούσαντες — 52 Occ.
ἀκουσάντων — 3 Occ.
Ἀκούσας — 33 Occ.
ἀκούσασα — 2 Occ.
ἀκούσασιν — 1 Occ.
ἀκούσατε — 10 Occ.
ἀκουσάτω — 8 Occ.
ἀκουσάτωσαν — 1 Occ.
ἀκούσῃ — 8 Occ.
ἀκούσητε — 5 Occ.
ἀκούσει — 2 Occ.
ἀκούσεσθε — 1 Occ.
ἀκούσετε — 2 Occ.
ἀκούσωσιν — 8 Occ.
Ἀκουσόμεθά — 1 Occ.
ἀκούσονται — 2 Occ.
ἀκούσουσιν — 3 Occ.
ἀκουσθῇ — 4 Occ.
ἀκουσθήσεται — 1 Occ.
ἀκουσθεῖσιν — 1 Occ.
ἤκουεν — 4 Occ.
ἤκουον — 7 Occ.
ἤκουσα — 35 Occ.
ἠκούσαμεν — 10 Occ.
ἤκουσαν — 19 Occ.
ἤκουσάς — 5 Occ.
Ἠκούσατε — 26 Occ.
ἤκουσεν — 17 Occ.
ἠκούσθη — 4 Occ.
Additional Entries
ἀκούσασα — 2 Occ.
ἀκούσασιν — 1 Occ.
ἀκούσατε — 10 Occ.
ἀκουσάτω — 8 Occ.
ἀκουσάτωσαν — 1 Occ.
ἀκούσῃ — 8 Occ.
ἀκούσητε — 5 Occ.
ἀκούσει — 2 Occ.
ἀκούσεσθε — 1 Occ.
ἀκούσετε — 2 Occ.
Ἀκουσόμεθά — 1 Occ.
ἀκούσονται — 2 Occ.
ἀκούσουσιν — 3 Occ.
ἀκουσθῇ — 4 Occ.
ἀκουσθήσεται — 1 Occ.
ἀκουσθεῖσιν — 1 Occ.
ἤκουεν — 4 Occ.
ἤκουον — 7 Occ.
ἤκουσα — 35 Occ.
ἠκούσαμεν — 10 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page