ἤκουσεν
Englishman's Concordance
ἤκουσεν (ēkousen) — 17 Occurrences

Matthew 14:1 V-AIA-3S
GRK: τῷ καιρῷ ἤκουσεν Ἡρῴδης ὁ
NAS: the tetrarch heard the news
KJV: the tetrarch heard of the fame
INT: the time heard Herod the

Mark 6:14 V-AIA-3S
GRK: Καὶ ἤκουσεν ὁ βασιλεὺς
NAS: Herod heard [of it], for His name
KJV: king Herod heard [of him]; (for his
INT: And heard the king

Luke 1:41 V-AIA-3S
GRK: ἐγένετο ὡς ἤκουσεν τὸν ἀσπασμὸν
NAS: When Elizabeth heard Mary's greeting,
KJV: Elisabeth heard the salutation
INT: it came to pass as heard the greeting

Luke 9:7 V-AIA-3S
GRK: Ἤκουσεν δὲ Ἡρῴδης
NAS: the tetrarch heard of all
KJV: the tetrarch heard of all
INT: heard of moreover Herod

Luke 15:25 V-AIA-3S
GRK: τῇ οἰκίᾳ ἤκουσεν συμφωνίας καὶ
NAS: the house, he heard music
KJV: to the house, he heard musick
INT: to the house he heard music and

John 3:32 V-AIA-3S
GRK: ἑώρακεν καὶ ἤκουσεν τοῦτο μαρτυρεῖ
NAS: He has seen and heard, of that He testifies;
KJV: and heard, that
INT: he has seen and heard this he testifies

John 9:35 V-AIA-3S
GRK: Ἤκουσεν Ἰησοῦς ὅτι
NAS: Jesus heard that they had put
KJV: Jesus heard that they had cast
INT: Heard Jesus that

John 11:6 V-AIA-3S
GRK: ὡς οὖν ἤκουσεν ὅτι ἀσθενεῖ
NAS: when He heard that he was sick,
KJV: When he had heard therefore that
INT: When therefore he heard that he is sick

John 11:20 V-AIA-3S
GRK: Μάρθα ὡς ἤκουσεν ὅτι Ἰησοῦς
NAS: when she heard that Jesus
KJV: as soon as she heard that
INT: Martha when she heard that Jesus

John 11:29 V-AIA-3S
GRK: δὲ ὡς ἤκουσεν ἠγέρθη ταχὺ
NAS: And when she heard it, she got
KJV: she heard [that], she arose
INT: also when she heard rises up quickly

John 19:8 V-AIA-3S
GRK: Ὅτε οὖν ἤκουσεν ὁ Πιλᾶτος
NAS: when Pilate heard this statement,
KJV: Pilate therefore heard that saying,
INT: When therefore heard Pilate

Acts 8:30 V-AIA-3S
GRK: ὁ Φίλιππος ἤκουσεν αὐτοῦ ἀναγινώσκοντος
NAS: ran up and heard him reading
KJV: ran thither to [him], and heard him
INT: Philip heard him reading

Acts 9:4 V-AIA-3S
GRK: τὴν γῆν ἤκουσεν φωνὴν λέγουσαν
NAS: to the ground and heard a voice
KJV: to the earth, and heard a voice saying
INT: the ground he heard a voice saying

Acts 14:9 V-IIA-3S
GRK: οὗτος ἤκουσεν τοῦ Παύλου
NAS: This man was listening to Paul
KJV: The same heard Paul speak:
INT: This [man] heard Paul

Acts 24:24 V-AIA-3S
GRK: Παῦλον καὶ ἤκουσεν αὐτοῦ περὶ
NAS: for Paul and heard him [speak] about
KJV: Paul, and heard him concerning
INT: Paul and heard him conerning

1 Corinthians 2:9 V-AIA-3S
GRK: οὖς οὐκ ἤκουσεν καὶ ἐπὶ
NAS: AND EAR HAS NOT HEARD, AND [which] HAVE NOT ENTERED
KJV: nor ear heard, neither have entered
INT: ear not heard and into

2 Corinthians 12:4 V-AIA-3S
GRK: παράδεισον καὶ ἤκουσεν ἄρρητα ῥήματα
NAS: up into Paradise and heard inexpressible
KJV: paradise, and heard unspeakable words,
INT: Paradise and heard inexpressible sayings

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 191
430 Occurrences


ἀκηκόαμεν — 6 Occ.
ἀκηκόασιν — 1 Occ.
ἀκηκόατε — 2 Occ.
ἀκηκοότας — 1 Occ.
Ἄκουε — 1 Occ.
ἀκούει — 14 Occ.
ἀκούειν — 21 Occ.
Ἀκούεις — 4 Occ.
ἀκούεται — 1 Occ.
ἀκούετε — 19 Occ.
ἀκουέτω — 8 Occ.
ἀκούω — 6 Occ.
ἀκούων — 13 Occ.
ἀκούωσιν — 1 Occ.
ἀκούομεν — 3 Occ.
ἀκούοντα — 2 Occ.
ἀκούοντας — 6 Occ.
ἀκούοντες — 15 Occ.
ἀκούοντι — 1 Occ.
Ἀκουόντων — 2 Occ.
ἀκούοντος — 2 Occ.
ἀκούουσιν — 9 Occ.
ἀκοῦσαι — 17 Occ.
ἀκούσαντες — 52 Occ.
ἀκουσάντων — 3 Occ.
Ἀκούσας — 33 Occ.
ἀκούσασα — 2 Occ.
ἀκούσασιν — 1 Occ.
ἀκούσατε — 10 Occ.
ἀκουσάτω — 8 Occ.
ἀκουσάτωσαν — 1 Occ.
ἀκούσῃ — 8 Occ.
ἀκούσητε — 5 Occ.
ἀκούσει — 2 Occ.
ἀκούσεσθε — 1 Occ.
ἀκούσετε — 2 Occ.
ἀκούσωσιν — 8 Occ.
Ἀκουσόμεθά — 1 Occ.
ἀκούσονται — 2 Occ.
ἀκούσουσιν — 3 Occ.
ἀκουσθῇ — 4 Occ.
ἀκουσθήσεται — 1 Occ.
ἀκουσθεῖσιν — 1 Occ.
ἤκουεν — 4 Occ.
ἤκουον — 7 Occ.
ἤκουσα — 35 Occ.
ἠκούσαμεν — 10 Occ.
ἤκουσαν — 19 Occ.
ἤκουσάς — 5 Occ.
Ἠκούσατε — 26 Occ.
ἤκουσεν — 17 Occ.
ἠκούσθη — 4 Occ.
Additional Entries
ἀκουσθῇ — 4 Occ.
ἀκουσθήσεται — 1 Occ.
ἀκουσθεῖσιν — 1 Occ.
ἤκουεν — 4 Occ.
ἤκουον — 7 Occ.
ἤκουσα — 35 Occ.
ἠκούσαμεν — 10 Occ.
ἤκουσαν — 19 Occ.
ἤκουσάς — 5 Occ.
Ἠκούσατε — 26 Occ.
ἠκούσθη — 4 Occ.
ἀκρασίαν — 1 Occ.
ἀκρασίας — 1 Occ.
ἀκρατεῖς — 1 Occ.
ἀκράτου — 1 Occ.
ἀκρίβειαν — 1 Occ.
ἀκριβεστάτην — 1 Occ.
ἠκρίβωσεν — 2 Occ.
ἀκριβέστερον — 4 Occ.
ἀκριβῶς — 5 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page