ἀκριβέστερον
Englishman's Concordance
ἀκριβέστερον (akribesteron) — 4 Occurrences

Acts 18:26 Adv-C
GRK: αὐτὸν καὶ ἀκριβέστερον αὐτῷ ἐξέθεντο
NAS: to him the way of God more accurately.
INT: him and more accurately to him expounded

Acts 23:15 Adv-C
GRK: μέλλοντας διαγινώσκειν ἀκριβέστερον τὰ περὶ
NAS: his case by a more thorough investigation; and we for our part are ready
INT: being about to examine more earnestly the things concerning

Acts 23:20 Adv-C
GRK: μέλλον τι ἀκριβέστερον πυνθάνεσθαι περὶ
NAS: somewhat more thoroughly about
INT: being about something more earnestly to inquire concerning

Acts 24:22 Adv-C
GRK: ὁ Φῆλιξ ἀκριβέστερον εἰδὼς τὰ
NAS: having a more exact knowledge
INT: Felix more precisely knowing the things

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page