ἀκροβυστίαν
Englishman's Concordance
ἀκροβυστίαν (akrobystian) — 3 Occurrences

Acts 11:3 N-AFS
GRK: πρὸς ἄνδρας ἀκροβυστίαν ἔχοντας καὶ
NAS: You went to uncircumcised men
KJV: to men uncircumcised, and didst eat
INT: to men uncircumcision having and

Romans 3:30 N-AFS
GRK: πίστεως καὶ ἀκροβυστίαν διὰ τῆς
NAS: by faith and the uncircumcised through
KJV: and uncircumcision through
INT: faith and uncircumcision through the [same]

Romans 4:9 N-AFS
GRK: ἐπὶ τὴν ἀκροβυστίαν λέγομεν γάρ
NAS: or on the uncircumcised also?
KJV: upon the uncircumcision also?
INT: on the uncircumcision we say indeed

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page