ἀκροβυστία
Englishman's Concordance
ἀκροβυστία (akrobystia) — 15 Occurrences

Romans 2:25 N-NFS
GRK: περιτομή σου ἀκροβυστία γέγονεν
NAS: has become uncircumcision.
KJV: circumcision is made uncircumcision.
INT: circumcision of you uncircumcision has become

Romans 2:26 N-NFS
GRK: οὖν ἡ ἀκροβυστία τὰ δικαιώματα
NAS: So if the uncircumcised man keeps
KJV: if the uncircumcision keep
INT: therefore the uncircumcision the requirements

Romans 2:26 N-NFS
GRK: οὐχ ἡ ἀκροβυστία αὐτοῦ εἰς
NAS: the uncircumcised man keeps
KJV: not his uncircumcision be counted for
INT: not the uncircumcision of him for

Romans 2:27 N-NFS
GRK: ἐκ φύσεως ἀκροβυστία τὸν νόμον
NAS: And he who is physically uncircumcised, if he keeps
KJV: shall not uncircumcision which is by
INT: by nature uncircumcision the law

Romans 4:10 N-DFS
GRK: ἢ ἐν ἀκροβυστίᾳ οὐκ ἐν
NAS: or uncircumcised? Not while circumcised,
KJV: or in uncircumcision? Not in
INT: or in uncircumcision Not in

Romans 4:10 N-DFS
GRK: ἀλλ' ἐν ἀκροβυστίᾳ
NAS: Not while circumcised, but while uncircumcised;
KJV: but in uncircumcision.
INT: but in uncircumcision

Romans 4:11 N-DFS
GRK: ἐν τῇ ἀκροβυστίᾳ εἰς τὸ
NAS: of the faith which he had while uncircumcised, so
KJV: [he had yet] being uncircumcised: that
INT: [while] in the uncircumcision for the

Romans 4:12 N-DFS
GRK: τῆς ἐν ἀκροβυστίᾳ πίστεως τοῦ
NAS: Abraham which he had while uncircumcised.
KJV: which [he had] being [yet] uncircumcised.
INT: of the during uncircumcision faith of the

1 Corinthians 7:18 N-DFS
GRK: ἐπισπάσθω ἐν ἀκροβυστίᾳ κέκληταί τις
NAS: been called in uncircumcision? He is not to be circumcised.
KJV: called in uncircumcision? let him not
INT: let him be uncircumcised in uncircumcision was called any one

1 Corinthians 7:19 N-NFS
GRK: καὶ ἡ ἀκροβυστία οὐδέν ἐστιν
NAS: is nothing, and uncircumcision is nothing,
KJV: and uncircumcision is
INT: and uncircumcision nothing is

Galatians 5:6 N-NFS
GRK: ἰσχύει οὔτε ἀκροβυστία ἀλλὰ πίστις
NAS: nor uncircumcision means
KJV: nor uncircumcision; but
INT: is of force nor uncircumcision but faith

Galatians 6:15 N-NFS
GRK: ἔστιν οὔτε ἀκροβυστία ἀλλὰ καινὴ
NAS: nor uncircumcision, but a new
KJV: nor uncircumcision, but
INT: is nor uncircumcision but a new

Ephesians 2:11 N-NFS
GRK: οἱ λεγόμενοι ἀκροβυστία ὑπὸ τῆς
NAS: who are called Uncircumcision by the so-called
KJV: are called Uncircumcision by
INT: who are called uncircumcision by that

Colossians 2:13 N-DFS
GRK: καὶ τῇ ἀκροβυστίᾳ τῆς σαρκὸς
NAS: in your transgressions and the uncircumcision of your flesh,
KJV: and the uncircumcision of your
INT: and in the uncircumcision of the flesh

Colossians 3:11 N-NFS
GRK: περιτομὴ καὶ ἀκροβυστία βάρβαρος Σκύθης
NAS: circumcised and uncircumcised, barbarian,
KJV: nor uncircumcision, Barbarian,
INT: circumcision and uncircumcision barbarian Scythian

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page