Ἀκούσας
Englishman's Concordance
Ἀκούσας (Akousas) — 33 Occurrences

Matthew 2:3 V-APA-NMS
GRK: Ἀκούσας δὲ ὁ
NAS: the king heard [this], he was troubled,
KJV: the king had heard [these things], he was troubled,
INT: Having heard moreover the

Matthew 2:22 V-APA-NMS
GRK: ἀκούσας δὲ ὅτι
NAS: But when he heard that Archelaus
KJV: But when he heard that Archelaus
INT: Having heard moreover that

Matthew 4:12 V-APA-NMS
GRK: Ἀκούσας δὲ ὅτι
NAS: Now when Jesus heard that John
KJV: Now when Jesus had heard that John
INT: having heard moreover that

Matthew 8:10 V-APA-NMS
GRK: ἀκούσας δὲ ὁ
NAS: when Jesus heard [this], He marveled
KJV: Jesus heard [it], he marvelled,
INT: having heard moreover

Matthew 9:12 V-APA-NMS
GRK: ὁ δὲ ἀκούσας εἶπεν Οὐ
NAS: But when Jesus heard [this], He said,
KJV: when Jesus heard [that], he said
INT: those moreover having heard he said Not

Matthew 11:2 V-APA-NMS
GRK: δὲ Ἰωάννης ἀκούσας ἐν τῷ
NAS: imprisoned, heard of the works
KJV: Now when John had heard in the prison
INT: moreover John having heard in the

Matthew 14:13 V-APA-NMS
GRK: Ἀκούσας δὲ ὁ
NAS: when Jesus heard [about John], He withdrew
KJV: Jesus heard [of it], he departed
INT: having heard moreover

Matthew 19:22 V-APA-NMS
GRK: ἀκούσας δὲ ὁ
NAS: But when the young man heard this
KJV: when the young man heard that saying,
INT: having heard moreover the

Mark 2:17 V-APA-NMS
GRK: καὶ ἀκούσας ὁ Ἰησοῦς
NAS: And hearing [this], Jesus said
KJV: Jesus heard [it], he saith
INT: And having heard Jesus

Mark 6:16 V-APA-NMS
GRK: ἀκούσας δὲ ὁ
NAS: But when Herod heard [of it], he kept saying,
KJV: when Herod heard [thereof], he said,
INT: having heard moreover

Mark 6:20 V-APA-NMS
GRK: αὐτόν καὶ ἀκούσας αὐτοῦ πολλὰ
NAS: and he kept him safe. And when he heard him, he was very
KJV: him; and when he heard him, he did
INT: him and having heard him many things

Mark 10:47 V-APA-NMS
GRK: καὶ ἀκούσας ὅτι Ἰησοῦς
NAS: When he heard that it was Jesus
KJV: And when he heard that it was
INT: And having heard that Jesus

Mark 12:28 V-APA-NMS
GRK: τῶν γραμματέων ἀκούσας αὐτῶν συζητούντων
NAS: came and heard them arguing,
KJV: came, and having heard them
INT: of the scribes having heard them reasoning together

Luke 6:49 V-APA-NMS
GRK: ὁ δὲ ἀκούσας καὶ μὴ
NAS: But the one who has heard and has not acted
KJV: But he that heareth, and doeth
INT: the [one] moreover having heard and not

Luke 7:3 V-APA-NMS
GRK: ἀκούσας δὲ περὶ
NAS: When he heard about Jesus,
KJV: And when he heard of Jesus,
INT: having heard moreover about

Luke 7:9 V-APA-NMS
GRK: ἀκούσας δὲ ταῦτα
NAS: Now when Jesus heard this, He marveled
KJV: Jesus heard these things,
INT: having heard moreover these things

Luke 7:29 V-APA-NMS
GRK: ὁ λαὸς ἀκούσας καὶ οἱ
NAS: and the tax collectors heard [this], they acknowledged
KJV: the people that heard [him], and
INT: the people having heard and the

Luke 8:50 V-APA-NMS
GRK: δὲ Ἰησοῦς ἀκούσας ἀπεκρίθη αὐτῷ
NAS: But when Jesus heard [this], He answered
KJV: when Jesus heard [it], he answered
INT: but Jesus having heard answered him

Luke 14:15 V-APA-NMS
GRK: Ἀκούσας δέ τις
NAS: who were reclining [at the table] with Him heard this,
KJV: of them that sat at meat with him heard these things,
INT: having heard moreover one

Luke 18:22 V-APA-NMS
GRK: ἀκούσας δὲ ὁ
NAS: When Jesus heard [this], He said
KJV: when Jesus heard these things,
INT: having heard moreover

Luke 18:23 V-APA-NMS
GRK: ὁ δὲ ἀκούσας ταῦτα περίλυπος
NAS: But when he had heard these things,
KJV: And when he heard this, he was
INT: moreover having heard these things very sorrowful

Luke 18:36 V-APA-NMS
GRK: ἀκούσας δὲ ὄχλου
NAS: Now hearing a crowd going
KJV: And hearing the multitude pass by,
INT: Having heard moreover a crowd

Luke 23:6 V-APA-NMS
GRK: Πιλᾶτος δὲ ἀκούσας ἐπηρώτησεν εἰ
NAS: When Pilate heard it, he asked whether
KJV: When Pilate heard of Galilee, he asked
INT: Pilate moreover having heard asked whether

John 4:47 V-APA-NMS
GRK: οὗτος ἀκούσας ὅτι Ἰησοῦς
NAS: When he heard that Jesus had come
KJV: When he heard that Jesus
INT: He having heard that Jesus

John 6:45 V-APA-NMS
GRK: πᾶς ὁ ἀκούσας παρὰ τοῦ
NAS: Everyone who has heard and learned
KJV: therefore that hath heard, and
INT: Everyone that having heard from the

John 11:4 V-APA-NMS
GRK: ἀκούσας δὲ ὁ
NAS: But when Jesus heard [this], He said,
KJV: When Jesus heard [that], he said, This
INT: having heard moreover

John 12:29 V-APA-NMS
GRK: ἑστὼς καὶ ἀκούσας ἔλεγεν βροντὴν
NAS: [of people] who stood by and heard it were saying
KJV: and heard [it], said
INT: stood [there] and having heard said thunder

John 19:13 V-APA-NMS
GRK: οὖν Πιλᾶτος ἀκούσας τῶν λόγων
NAS: when Pilate heard these
KJV: therefore heard that
INT: Therefore Pilate having heard the words

John 21:7 V-APA-NMS
GRK: οὖν Πέτρος ἀκούσας ὅτι ὁ
NAS: Peter heard that it was the Lord,
KJV: when Simon Peter heard that it was
INT: Therefore Peter having heard that the

Acts 7:12 V-APA-NMS
GRK: ἀκούσας δὲ Ἰακὼβ
NAS: But when Jacob heard that there was grain
KJV: when Jacob heard that there was
INT: having heard moreover Jacob

Acts 22:26 V-APA-NMS
GRK: ἀκούσας δὲ ὁ
NAS: When the centurion heard [this], he went
KJV: the centurion heard [that], he went
INT: having heard [it] moreover the

Acts 23:16 V-APA-NMS
GRK: Ἀκούσας δὲ ὁ
NAS: sister heard of their ambush,
KJV: son heard of their lying in wait,
INT: having heard of moreover the

Ephesians 1:15 V-APA-NMS
GRK: τοῦτο κἀγώ ἀκούσας τὴν καθ'
NAS: I too, having heard of the faith
KJV: I also, after I heard of
INT: this I also having heard of the among

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 191
430 Occurrences


ἀκηκόαμεν — 6 Occ.
ἀκηκόασιν — 1 Occ.
ἀκηκόατε — 2 Occ.
ἀκηκοότας — 1 Occ.
Ἄκουε — 1 Occ.
ἀκούει — 14 Occ.
ἀκούειν — 21 Occ.
Ἀκούεις — 4 Occ.
ἀκούεται — 1 Occ.
ἀκούετε — 19 Occ.
ἀκουέτω — 8 Occ.
ἀκούω — 6 Occ.
ἀκούων — 13 Occ.
ἀκούωσιν — 1 Occ.
ἀκούομεν — 3 Occ.
ἀκούοντα — 2 Occ.
ἀκούοντας — 6 Occ.
ἀκούοντες — 15 Occ.
ἀκούοντι — 1 Occ.
Ἀκουόντων — 2 Occ.
ἀκούοντος — 2 Occ.
ἀκούουσιν — 9 Occ.
ἀκοῦσαι — 17 Occ.
ἀκούσαντες — 52 Occ.
ἀκουσάντων — 3 Occ.
Ἀκούσας — 33 Occ.
ἀκούσασα — 2 Occ.
ἀκούσασιν — 1 Occ.
ἀκούσατε — 10 Occ.
ἀκουσάτω — 8 Occ.
ἀκουσάτωσαν — 1 Occ.
ἀκούσῃ — 8 Occ.
ἀκούσητε — 5 Occ.
ἀκούσει — 2 Occ.
ἀκούσεσθε — 1 Occ.
ἀκούσετε — 2 Occ.
ἀκούσωσιν — 8 Occ.
Ἀκουσόμεθά — 1 Occ.
ἀκούσονται — 2 Occ.
ἀκούσουσιν — 3 Occ.
ἀκουσθῇ — 4 Occ.
ἀκουσθήσεται — 1 Occ.
ἀκουσθεῖσιν — 1 Occ.
ἤκουεν — 4 Occ.
ἤκουον — 7 Occ.
ἤκουσα — 35 Occ.
ἠκούσαμεν — 10 Occ.
ἤκουσαν — 19 Occ.
ἤκουσάς — 5 Occ.
Ἠκούσατε — 26 Occ.
ἤκουσεν — 17 Occ.
ἠκούσθη — 4 Occ.
Additional Entries
ἀκούοντα — 2 Occ.
ἀκούοντας — 6 Occ.
ἀκούοντες — 15 Occ.
ἀκούοντι — 1 Occ.
Ἀκουόντων — 2 Occ.
ἀκούοντος — 2 Occ.
ἀκούουσιν — 9 Occ.
ἀκοῦσαι — 17 Occ.
ἀκούσαντες — 52 Occ.
ἀκουσάντων — 3 Occ.
ἀκούσασα — 2 Occ.
ἀκούσασιν — 1 Occ.
ἀκούσατε — 10 Occ.
ἀκουσάτω — 8 Occ.
ἀκουσάτωσαν — 1 Occ.
ἀκούσῃ — 8 Occ.
ἀκούσητε — 5 Occ.
ἀκούσει — 2 Occ.
ἀκούσεσθε — 1 Occ.
ἀκούσετε — 2 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page