ἀκούουσιν
Englishman's Concordance
ἀκούουσιν (akouousin) — 9 Occurrences

Matthew 11:5 V-PIA-3P
GRK: καὶ κωφοὶ ἀκούουσιν καὶ νεκροὶ
NAS: and [the] deaf hear, [the] dead
KJV: the deaf hear, the dead
INT: and deaf hear and dead

Matthew 13:13 V-PIA-3P
GRK: ἀκούοντες οὐκ ἀκούουσιν οὐδὲ συνίουσιν
NAS: and while hearing they do not hear, nor
KJV: and hearing they hear not, neither
INT: hearing not they hear nor do they understand

Matthew 13:16 V-PIA-3P
GRK: ὑμῶν ὅτι ἀκούουσιν
NAS: and your ears, because they hear.
KJV: ears, for they hear.
INT: of you because they hear

Mark 4:20 V-PIA-3P
GRK: σπαρέντες οἵτινες ἀκούουσιν τὸν λόγον
NAS: soil; and they hear the word
KJV: ground; such as hear the word, and
INT: having been sown such as hear the word

Luke 6:27 V-PPA-DMP
GRK: λέγω τοῖς ἀκούουσιν ἀγαπᾶτε τοὺς
NAS: But I say to you who hear, love
KJV: unto you which hear, Love your
INT: I say who hear Love the

Luke 7:22 V-PIA-3P
GRK: καὶ κωφοὶ ἀκούουσιν νεκροὶ ἐγείρονται
NAS: and [the] deaf hear, [the] dead
KJV: the deaf hear, the dead
INT: and deaf hear dead are raised

Luke 16:31 V-PIA-3P
GRK: προφητῶν οὐκ ἀκούουσιν οὐδ' ἐάν
NAS: to him, 'If they do not listen to Moses
KJV: unto him, If they hear not Moses
INT: prophets not they hear not even if

John 10:27 V-PIA-3P
GRK: φωνῆς μου ἀκούουσιν κἀγὼ γινώσκω
NAS: My sheep hear My voice, and I know
KJV: My sheep hear my voice,
INT: voice of me hear and I know

Ephesians 4:29 V-PPA-DMP
GRK: χάριν τοῖς ἀκούουσιν
NAS: grace to those who hear.
KJV: grace unto the hearers.
INT: grace to them that hear

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 191
430 Occurrences


ἀκηκόαμεν — 6 Occ.
ἀκηκόασιν — 1 Occ.
ἀκηκόατε — 2 Occ.
ἀκηκοότας — 1 Occ.
Ἄκουε — 1 Occ.
ἀκούει — 14 Occ.
ἀκούειν — 21 Occ.
Ἀκούεις — 4 Occ.
ἀκούεται — 1 Occ.
ἀκούετε — 19 Occ.
ἀκουέτω — 8 Occ.
ἀκούω — 6 Occ.
ἀκούων — 13 Occ.
ἀκούωσιν — 1 Occ.
ἀκούομεν — 3 Occ.
ἀκούοντα — 2 Occ.
ἀκούοντας — 6 Occ.
ἀκούοντες — 15 Occ.
ἀκούοντι — 1 Occ.
Ἀκουόντων — 2 Occ.
ἀκούοντος — 2 Occ.
ἀκούουσιν — 9 Occ.
ἀκοῦσαι — 17 Occ.
ἀκούσαντες — 52 Occ.
ἀκουσάντων — 3 Occ.
Ἀκούσας — 33 Occ.
ἀκούσασα — 2 Occ.
ἀκούσασιν — 1 Occ.
ἀκούσατε — 10 Occ.
ἀκουσάτω — 8 Occ.
ἀκουσάτωσαν — 1 Occ.
ἀκούσῃ — 8 Occ.
ἀκούσητε — 5 Occ.
ἀκούσει — 2 Occ.
ἀκούσεσθε — 1 Occ.
ἀκούσετε — 2 Occ.
ἀκούσωσιν — 8 Occ.
Ἀκουσόμεθά — 1 Occ.
ἀκούσονται — 2 Occ.
ἀκούσουσιν — 3 Occ.
ἀκουσθῇ — 4 Occ.
ἀκουσθήσεται — 1 Occ.
ἀκουσθεῖσιν — 1 Occ.
ἤκουεν — 4 Occ.
ἤκουον — 7 Occ.
ἤκουσα — 35 Occ.
ἠκούσαμεν — 10 Occ.
ἤκουσαν — 19 Occ.
ἤκουσάς — 5 Occ.
Ἠκούσατε — 26 Occ.
ἤκουσεν — 17 Occ.
ἠκούσθη — 4 Occ.
Additional Entries
ἀκούω — 6 Occ.
ἀκούων — 13 Occ.
ἀκούωσιν — 1 Occ.
ἀκούομεν — 3 Occ.
ἀκούοντα — 2 Occ.
ἀκούοντας — 6 Occ.
ἀκούοντες — 15 Occ.
ἀκούοντι — 1 Occ.
Ἀκουόντων — 2 Occ.
ἀκούοντος — 2 Occ.
ἀκοῦσαι — 17 Occ.
ἀκούσαντες — 52 Occ.
ἀκουσάντων — 3 Occ.
Ἀκούσας — 33 Occ.
ἀκούσασα — 2 Occ.
ἀκούσασιν — 1 Occ.
ἀκούσατε — 10 Occ.
ἀκουσάτω — 8 Occ.
ἀκουσάτωσαν — 1 Occ.
ἀκούσῃ — 8 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page