ἀκούετε
Englishman's Concordance
ἀκούετε (akouete) — 19 Occurrences

Matthew 10:27 V-PIA-2P
GRK: τὸ οὖς ἀκούετε κηρύξατε ἐπὶ
NAS: and what you hear [whispered] in [your] ear,
KJV: and what ye hear in the ear,
INT: the ear you hear proclaim upon

Matthew 11:4 V-PIA-2P
GRK: Ἰωάννῃ ἃ ἀκούετε καὶ βλέπετε
NAS: to John what you hear and see:
KJV: those things which ye do hear and
INT: to John what you hear and see

Matthew 13:17 V-PIA-2P
GRK: ἀκοῦσαι ἃ ἀκούετε καὶ οὐκ
NAS: what you hear, and did not hear
KJV: [those things] which ye hear, and
INT: to hear what you hear and not

Matthew 15:10 V-PMA-2P
GRK: εἶπεν αὐτοῖς Ἀκούετε καὶ συνίετε
NAS: to Him, He said to them, Hear and understand.
KJV: unto them, Hear, and
INT: he said to them Hear and understand

Matthew 17:5 V-PMA-2P
GRK: ᾧ εὐδόκησα ἀκούετε αὐτοῦ
NAS: I am well-pleased; listen to Him!
KJV: whom I am well pleased; hear ye him.
INT: whom I am well pleased Listen you to him

Mark 4:3 V-PMA-2P
GRK: Ἀκούετε ἰδοὺ ἐξῆλθεν
NAS: Listen [to this]! Behold, the sower
KJV: Hearken; Behold, there went out
INT: Listen behold went out

Mark 4:24 V-PIA-2P
GRK: Βλέπετε τί ἀκούετε ἐν ᾧ
NAS: what you listen to. By your standard
KJV: Take heed what ye hear: with what
INT: Take heed what you hear with what

Mark 8:18 V-PIA-2P
GRK: ἔχοντες οὐκ ἀκούετε καὶ οὐ
NAS: EARS, DO YOU NOT HEAR? And do you not remember,
KJV: having ears, hear ye not? and
INT: having not do you hear and not

Mark 9:7 V-PMA-2P
GRK: ὁ ἀγαπητός ἀκούετε αὐτοῦ
NAS: is My beloved Son, listen to Him!
KJV: beloved Son: hear him.
INT: the beloved listen you to him

Luke 8:18 V-PIA-2P
GRK: οὖν πῶς ἀκούετε ὃς ἂν
NAS: how you listen; for whoever
KJV: therefore how ye hear: for whosoever
INT: therefore how you hear whoever anyhow

Luke 9:35 V-PMA-2P
GRK: ἐκλελεγμένος αὐτοῦ ἀκούετε
NAS: [My] Chosen One; listen to Him!
KJV: beloved Son: hear him.
INT: whom I have chosen him Listen to

Luke 10:24 V-PIA-2P
GRK: ἀκοῦσαι ἃ ἀκούετε καὶ οὐκ
NAS: the things which you hear, and did not hear
KJV: those things which ye hear, and
INT: to hear what you hear and not

John 8:47 V-PIA-2P
GRK: ὑμεῖς οὐκ ἀκούετε ὅτι ἐκ
NAS: reason you do not hear [them], because
KJV: ye therefore hear [them] not, because
INT: you not hear because of

John 10:20 V-PIA-2P
GRK: τί αὐτοῦ ἀκούετε
NAS: Why do you listen to Him?
KJV: is mad; why hear ye him?
INT: why him do you hear

John 14:24 V-PIA-2P
GRK: λόγος ὃν ἀκούετε οὐκ ἔστιν
NAS: which you hear is not Mine,
KJV: the word which ye hear is not
INT: word which you hear not is

Acts 2:33 V-PIA-2P
GRK: βλέπετε καὶ ἀκούετε
NAS: you both see and hear.
KJV: see and hear.
INT: behold and hear

Acts 19:26 V-PIA-2P
GRK: θεωρεῖτε καὶ ἀκούετε ὅτι οὐ
NAS: You see and hear that not only
KJV: ye see and hear, that not
INT: you see and hear that not

Galatians 4:21 V-PIA-2P
GRK: νόμον οὐκ ἀκούετε
NAS: law, do you not listen to the law?
KJV: do ye not hear the law?
INT: law not do you hear

Philippians 1:30 V-PIA-2P
GRK: καὶ νῦν ἀκούετε ἐν ἐμοί
NAS: in me, and now hear [to be] in me.
KJV: and now hear [to be] in me.
INT: and now hear of in me

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 191
430 Occurrences


ἀκηκόαμεν — 6 Occ.
ἀκηκόασιν — 1 Occ.
ἀκηκόατε — 2 Occ.
ἀκηκοότας — 1 Occ.
Ἄκουε — 1 Occ.
ἀκούει — 14 Occ.
ἀκούειν — 21 Occ.
Ἀκούεις — 4 Occ.
ἀκούεται — 1 Occ.
ἀκούετε — 19 Occ.
ἀκουέτω — 8 Occ.
ἀκούω — 6 Occ.
ἀκούων — 13 Occ.
ἀκούωσιν — 1 Occ.
ἀκούομεν — 3 Occ.
ἀκούοντα — 2 Occ.
ἀκούοντας — 6 Occ.
ἀκούοντες — 15 Occ.
ἀκούοντι — 1 Occ.
Ἀκουόντων — 2 Occ.
ἀκούοντος — 2 Occ.
ἀκούουσιν — 9 Occ.
ἀκοῦσαι — 17 Occ.
ἀκούσαντες — 52 Occ.
ἀκουσάντων — 3 Occ.
Ἀκούσας — 33 Occ.
ἀκούσασα — 2 Occ.
ἀκούσασιν — 1 Occ.
ἀκούσατε — 10 Occ.
ἀκουσάτω — 8 Occ.
ἀκουσάτωσαν — 1 Occ.
ἀκούσῃ — 8 Occ.
ἀκούσητε — 5 Occ.
ἀκούσει — 2 Occ.
ἀκούσεσθε — 1 Occ.
ἀκούσετε — 2 Occ.
ἀκούσωσιν — 8 Occ.
Ἀκουσόμεθά — 1 Occ.
ἀκούσονται — 2 Occ.
ἀκούσουσιν — 3 Occ.
ἀκουσθῇ — 4 Occ.
ἀκουσθήσεται — 1 Occ.
ἀκουσθεῖσιν — 1 Occ.
ἤκουεν — 4 Occ.
ἤκουον — 7 Occ.
ἤκουσα — 35 Occ.
ἠκούσαμεν — 10 Occ.
ἤκουσαν — 19 Occ.
ἤκουσάς — 5 Occ.
Ἠκούσατε — 26 Occ.
ἤκουσεν — 17 Occ.
ἠκούσθη — 4 Occ.
Additional Entries
ἠκολούθουν — 2 Occ.
ἀκηκόαμεν — 6 Occ.
ἀκηκόασιν — 1 Occ.
ἀκηκόατε — 2 Occ.
ἀκηκοότας — 1 Occ.
Ἄκουε — 1 Occ.
ἀκούει — 14 Occ.
ἀκούειν — 21 Occ.
Ἀκούεις — 4 Occ.
ἀκούεται — 1 Occ.
ἀκουέτω — 8 Occ.
ἀκούω — 6 Occ.
ἀκούων — 13 Occ.
ἀκούωσιν — 1 Occ.
ἀκούομεν — 3 Occ.
ἀκούοντα — 2 Occ.
ἀκούοντας — 6 Occ.
ἀκούοντες — 15 Occ.
ἀκούοντι — 1 Occ.
Ἀκουόντων — 2 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page