ἤκουσα
Englishman's Concordance
ἤκουσα (ēkousa) — 35 Occurrences

John 8:26 V-AIA-1S
GRK: κἀγὼ ἃ ἤκουσα παρ' αὐτοῦ
NAS: and the things which I heard from Him, these
KJV: which I have heard of
INT: and I what I heard from him

John 8:40 V-AIA-1S
GRK: λελάληκα ἣν ἤκουσα παρὰ τοῦ
NAS: which I heard from God;
KJV: the truth, which I have heard of God:
INT: has spoken which I heard from

John 15:15 V-AIA-1S
GRK: πάντα ἃ ἤκουσα παρὰ τοῦ
NAS: for all things that I have heard from My Father
KJV: all things that I have heard of my
INT: all things which I heard from the

Acts 7:34 V-AIA-1S
GRK: στεναγμοῦ αὐτῶν ἤκουσα καὶ κατέβην
NAS: IN EGYPT AND HAVE HEARD THEIR GROANS,
KJV: and I have heard their
INT: groans of them heard and came down

Acts 9:13 V-AIA-1S
GRK: Ἁνανίας Κύριε ἤκουσα ἀπὸ πολλῶν
NAS: Lord, I have heard from many
KJV: answered, Lord, I have heard by many
INT: Ananias Lord I have heard from many

Acts 11:7 V-AIA-1S
GRK: ἤκουσα δὲ καὶ
NAS: I also heard a voice saying
KJV: And I heard a voice saying
INT: I heard moreover also

Acts 22:7 V-AIA-1S
GRK: ἔδαφος καὶ ἤκουσα φωνῆς λεγούσης
NAS: to the ground and heard a voice
KJV: the ground, and heard a voice saying
INT: ground and heard a voice saying

Acts 26:14 V-AIA-1S
GRK: τὴν γῆν ἤκουσα φωνὴν λέγουσαν
NAS: to the ground, I heard a voice
KJV: to the earth, I heard a voice speaking
INT: the ground I heard a voice saying

Revelation 1:10 V-AIA-1S
GRK: ἡμέρᾳ καὶ ἤκουσα ὀπίσω μου
NAS: day, and I heard behind
KJV: day, and heard behind me
INT: day and I heard behind me

Revelation 4:1 V-AIA-1S
GRK: πρώτη ἣν ἤκουσα ὡς σάλπιγγος
NAS: which I had heard, like
KJV: which I heard [was] as it were of
INT: first which I heard [was] as of a trumpet

Revelation 5:11 V-AIA-1S
GRK: εἶδον καὶ ἤκουσα φωνὴν ἀγγέλων
NAS: I looked, and I heard the voice
KJV: and I heard the voice
INT: I saw and I heard [the] voice of angels

Revelation 5:13 V-AIA-1S
GRK: αὐτοῖς πάντα ἤκουσα λέγοντας Τῷ
NAS: and all things in them, I heard saying,
KJV: them, heard I saying,
INT: them all heard I saying To him who

Revelation 6:1 V-AIA-1S
GRK: σφραγίδων καὶ ἤκουσα ἑνὸς ἐκ
NAS: seals, and I heard one
KJV: and I heard, as it were
INT: seals and I heard one of

Revelation 6:3 V-AIA-1S
GRK: τὴν δευτέραν ἤκουσα τοῦ δευτέρου
NAS: seal, I heard the second
KJV: seal, I heard the second
INT: second I heard the second

Revelation 6:5 V-AIA-1S
GRK: τὴν τρίτην ἤκουσα τοῦ τρίτου
NAS: seal, I heard the third
KJV: seal, I heard the third
INT: the third I heard the third

Revelation 6:6 V-AIA-1S
GRK: καὶ ἤκουσα ὡς φωνὴν
NAS: And I heard [something] like a voice
KJV: And I heard a voice in
INT: And I heard like a voice

Revelation 6:7 V-AIA-1S
GRK: τὴν τετάρτην ἤκουσα φωνὴν τοῦ
NAS: seal, I heard the voice
KJV: seal, I heard the voice
INT: fourth I heard [the] voice of the

Revelation 7:4 V-AIA-1S
GRK: Καὶ ἤκουσα τὸν ἀριθμὸν
NAS: And I heard the number of those
KJV: And I heard the number
INT: And I heard the number

Revelation 8:13 V-AIA-1S
GRK: εἶδον καὶ ἤκουσα ἑνὸς ἀετοῦ
NAS: I looked, and I heard an eagle
KJV: I beheld, and heard an angel
INT: I saw and heard one eagle

Revelation 9:13 V-AIA-1S
GRK: ἐσάλπισεν καὶ ἤκουσα φωνὴν μίαν
NAS: sounded, and I heard a voice
KJV: sounded, and I heard a voice
INT: sounded [his] trumpet and I heard voice one

Revelation 9:16 V-AIA-1S
GRK: μυριάδες μυριάδων ἤκουσα τὸν ἀριθμὸν
NAS: million; I heard the number
KJV: and I heard the number
INT: ten thousand ten thousands I heard the number

Revelation 10:4 V-AIA-1S
GRK: γράφειν καὶ ἤκουσα φωνὴν ἐκ
NAS: to write; and I heard a voice
KJV: to write: and I heard a voice from
INT: to write but I heard a voice out of

Revelation 10:8 V-AIA-1S
GRK: φωνὴ ἣν ἤκουσα ἐκ τοῦ
NAS: which I heard from heaven,
KJV: the voice which I heard from heaven
INT: voice which I heard out of

Revelation 12:10 V-AIA-1S
GRK: καὶ ἤκουσα φωνὴν μεγάλην
NAS: Then I heard a loud voice
KJV: And I heard a loud voice
INT: And I heard a voice great

Revelation 14:2 V-AIA-1S
GRK: καὶ ἤκουσα φωνὴν ἐκ
NAS: And I heard a voice from heaven,
KJV: And I heard a voice from
INT: And I heard a voice out of

Revelation 14:2 V-AIA-1S
GRK: φωνὴ ἣν ἤκουσα ὡς κιθαρῳδῶν
NAS: which I heard [was] like
KJV: and I heard the voice
INT: voice which I heard like that of harpists

Revelation 14:13 V-AIA-1S
GRK: Καὶ ἤκουσα φωνῆς ἐκ
NAS: And I heard a voice from heaven,
KJV: And I heard a voice from
INT: And I heard a voice out of

Revelation 16:1 V-AIA-1S
GRK: Καὶ ἤκουσα μεγάλης φωνῆς
NAS: Then I heard a loud voice
KJV: And I heard a great voice
INT: And I heard [a] loud voice

Revelation 16:5 V-AIA-1S
GRK: Καὶ ἤκουσα τοῦ ἀγγέλου
NAS: And I heard the angel of the waters
KJV: And I heard the angel of the waters
INT: And I heard the angel

Revelation 16:7 V-AIA-1S
GRK: Καὶ ἤκουσα τοῦ θυσιαστηρίου
NAS: And I heard the altar saying,
KJV: And I heard another out of
INT: And I heard the altar

Revelation 18:4 V-AIA-1S
GRK: Καὶ ἤκουσα ἄλλην φωνὴν
NAS: I heard another voice
KJV: And I heard another voice
INT: And I heard another voice

Revelation 19:1 V-AIA-1S
GRK: Μετὰ ταῦτα ἤκουσα ὡς φωνὴν
NAS: these things I heard something like
KJV: these things I heard a great
INT: after these things I heard like a voice

Revelation 19:6 V-AIA-1S
GRK: Καὶ ἤκουσα ὡς φωνὴν
NAS: Then I heard [something] like
KJV: And I heard as it were the voice
INT: And I heard as a voice

Revelation 21:3 V-AIA-1S
GRK: καὶ ἤκουσα φωνῆς μεγάλης
NAS: And I heard a loud voice
KJV: And I heard a great voice
INT: And I heard a voice great

Revelation 22:8 V-AIA-1S
GRK: καὶ ὅτε ἤκουσα καὶ ἔβλεψα
NAS: And when I heard and saw,
KJV: [them]. And when I had heard and seen,
INT: And when I heard and saw

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 191
430 Occurrences


ἀκηκόαμεν — 6 Occ.
ἀκηκόασιν — 1 Occ.
ἀκηκόατε — 2 Occ.
ἀκηκοότας — 1 Occ.
Ἄκουε — 1 Occ.
ἀκούει — 14 Occ.
ἀκούειν — 21 Occ.
Ἀκούεις — 4 Occ.
ἀκούεται — 1 Occ.
ἀκούετε — 19 Occ.
ἀκουέτω — 8 Occ.
ἀκούω — 6 Occ.
ἀκούων — 13 Occ.
ἀκούωσιν — 1 Occ.
ἀκούομεν — 3 Occ.
ἀκούοντα — 2 Occ.
ἀκούοντας — 6 Occ.
ἀκούοντες — 15 Occ.
ἀκούοντι — 1 Occ.
Ἀκουόντων — 2 Occ.
ἀκούοντος — 2 Occ.
ἀκούουσιν — 9 Occ.
ἀκοῦσαι — 17 Occ.
ἀκούσαντες — 52 Occ.
ἀκουσάντων — 3 Occ.
Ἀκούσας — 33 Occ.
ἀκούσασα — 2 Occ.
ἀκούσασιν — 1 Occ.
ἀκούσατε — 10 Occ.
ἀκουσάτω — 8 Occ.
ἀκουσάτωσαν — 1 Occ.
ἀκούσῃ — 8 Occ.
ἀκούσητε — 5 Occ.
ἀκούσει — 2 Occ.
ἀκούσεσθε — 1 Occ.
ἀκούσετε — 2 Occ.
ἀκούσωσιν — 8 Occ.
Ἀκουσόμεθά — 1 Occ.
ἀκούσονται — 2 Occ.
ἀκούσουσιν — 3 Occ.
ἀκουσθῇ — 4 Occ.
ἀκουσθήσεται — 1 Occ.
ἀκουσθεῖσιν — 1 Occ.
ἤκουεν — 4 Occ.
ἤκουον — 7 Occ.
ἤκουσα — 35 Occ.
ἠκούσαμεν — 10 Occ.
ἤκουσαν — 19 Occ.
ἤκουσάς — 5 Occ.
Ἠκούσατε — 26 Occ.
ἤκουσεν — 17 Occ.
ἠκούσθη — 4 Occ.
Additional Entries
ἀκούσετε — 2 Occ.
ἀκούσωσιν — 8 Occ.
Ἀκουσόμεθά — 1 Occ.
ἀκούσονται — 2 Occ.
ἀκούσουσιν — 3 Occ.
ἀκουσθῇ — 4 Occ.
ἀκουσθήσεται — 1 Occ.
ἀκουσθεῖσιν — 1 Occ.
ἤκουεν — 4 Occ.
ἤκουον — 7 Occ.
ἠκούσαμεν — 10 Occ.
ἤκουσαν — 19 Occ.
ἤκουσάς — 5 Occ.
Ἠκούσατε — 26 Occ.
ἤκουσεν — 17 Occ.
ἠκούσθη — 4 Occ.
ἀκρασίαν — 1 Occ.
ἀκρασίας — 1 Occ.
ἀκρατεῖς — 1 Occ.
ἀκράτου — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page