John 8:40
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3568 [e]νῦν
nyn
nowAdv
1161 [e]δὲ
de
howeverConj
2212 [e]ζητεῖτέ
zēteite
you seekV-PIA-2P
1473 [e]με
me
MePPro-A1S
615 [e]ἀποκτεῖναι,
apokteinai
to kill,V-ANA
444 [e]ἄνθρωπον
anthrōpon
a manN-AMS
3739 [e]ὃς
hos
whoRelPro-NMS
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
225 [e]ἀλήθειαν
alētheian
truthN-AFS
4771 [e]ὑμῖν
hymin
to youPPro-D2P
2980 [e]λελάληκα,
lelalēka
has spoken,V-RIA-1S
3739 [e]ἣν
hēn
thatRelPro-AFS
191 [e]ἤκουσα
ēkousa
I heardV-AIA-1S
3844 [e]παρὰ
para
fromPrep
3588 [e]τοῦ
tou
- Art-GMS
2316 [e]Θεοῦ·
Theou
God.N-GMS
3778 [e]τοῦτο
touto
ThisDPro-ANS
11 [e]Ἀβραὰμ
Abraam
AbrahamN-NMS
3756 [e]οὐκ
ouk
notAdv
4160 [e]ἐποίησεν.
epoiēsen
did.V-AIA-3S

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 8:40 Greek NT: Nestle 1904
νῦν δὲ ζητεῖτέ με ἀποκτεῖναι, ἄνθρωπον ὃς τὴν ἀλήθειαν ὑμῖν λελάληκα, ἣν ἤκουσα παρὰ τοῦ Θεοῦ· τοῦτο Ἀβραὰμ οὐκ ἐποίησεν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 8:40 Greek NT: Westcott and Hort 1881
νῦν δὲ ζητεῖτέ με ἀποκτεῖναι, ἄνθρωπον ὃς τὴν ἀλήθειαν ὑμῖν λελάληκα ἣν ἤκουσα παρὰ τοῦ θεοῦ· τοῦτο Ἀβραὰμ οὐκ ἐποίησεν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 8:40 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
νῦν δὲ ζητεῖτέ με ἀποκτεῖναι, ἄνθρωπον ὃς τὴν ἀλήθειαν ὑμῖν λελάληκα ἣν ἤκουσα παρὰ τοῦ θεοῦ· τοῦτο Ἀβραὰμ οὐκ ἐποίησεν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 8:40 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Νῦν δὲ ζητεῖτέ με ἀποκτεῖναι, ἄνθρωπον ὃς τὴν ἀλήθειαν ὑμῖν λελάληκα, ἣν ἤκουσα παρὰ τοῦ θεοῦ· τοῦτο Ἀβραὰμ οὐκ ἐποίησεν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 8:40 Greek NT: Greek Orthodox Church
νῦν δὲ ζητεῖτέ με ἀποκτεῖναι, ἄνθρωπον ὃς τὴν ἀλήθειαν ὑμῖν λελάληκα, ἣν ἤκουσα παρὰ τοῦ Θεοῦ· τοῦτο Ἀβραὰμ οὐκ ἐποίησεν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 8:40 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
νῦν δὲ ζητεῖτέ με ἀποκτεῖναι, ἄνθρωπον ὃς τὴν ἀλήθειαν ὑμῖν λελάληκα, ἣν ἤκουσα παρὰ τοῦ θεοῦ· τοῦτο Ἀβραὰμ οὐκ ἐποίησεν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 8:40 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
νῦν δὲ ζητεῖτέ με ἀποκτεῖναι, ἄνθρωπον ὃς τὴν ἀλήθειαν ὑμῖν λελάληκα, ἣν ἤκουσα παρὰ τοῦ Θεοῦ· τοῦτο Ἀβραὰμ οὐκ ἐποίησεν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 8:40 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
νῦν δὲ ζητεῖτέ με ἀποκτεῖναι ἄνθρωπον ὃς τὴν ἀλήθειαν ὑμῖν λελάληκα ἣν ἤκουσα παρὰ τοῦ θεοῦ· τοῦτο Ἀβραὰμ οὐκ ἐποίησεν

John 8:40 Hebrew Bible
ועתה אתם מבקשים להמיתני איש דבר אליכם האמת אשר שמעתי מעם האלהים אברהם לא עשה כזאת׃

John 8:40 Aramaic NT: Peshitta
ܗܫܐ ܕܝܢ ܗܐ ܒܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܡܩܛܠܢܝ ܠܓܒܪܐ ܕܫܪܝܪܬܐ ܡܠܠܬ ܥܡܟܘܢ ܐܝܕܐ ܕܫܡܥܬ ܡܢ ܐܠܗܐ ܗܕܐ ܐܒܪܗܡ ܠܐ ܥܒܕ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"But as it is, you are seeking to kill Me, a man who has told you the truth, which I heard from God; this Abraham did not do.

King James Bible
But now ye seek to kill me, a man that hath told you the truth, which I have heard of God: this did not Abraham.

Holman Christian Standard Bible
But now you are trying to kill Me, a man who has told you the truth that I heard from God. Abraham did not do this!
Treasury of Scripture Knowledge

now.

John 8:37 I know that you are Abraham's seed; but you seek to kill me, because …

Psalm 37:12,32 The wicked plots against the just, and gnashes on him with his teeth…

Galatians 4:16,29 Am I therefore become your enemy, because I tell you the truth…

1 John 3:12-15 Not as Cain, who was of that wicked one, and slew his brother. And …

Revelation 12:4,12,13,17 And his tail drew the third part of the stars of heaven, and did …

a man.

John 8:26,38,56 I have many things to say and to judge of you: but he that sent me is true…

this.

Romans 4:12 And the father of circumcision to them who are not of the circumcision only…

Links
John 8:40John 8:40 NIVJohn 8:40 NLTJohn 8:40 ESVJohn 8:40 NASBJohn 8:40 KJVJohn 8:40 Bible AppsJohn 8:40 Biblia ParalelaJohn 8:40 Chinese BibleJohn 8:40 French BibleJohn 8:40 German BibleBible Hub
John 8:39
Top of Page
Top of Page