615. ἀποκτείνω (apokteinó or apoktennó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 615. ἀποκτείνω (apokteinó or apoktennó) — 74 Occurrences

Matthew 10:28 V-PPA-GMP
GRK: ἀπὸ τῶν ἀποκτεννόντων τὸ σῶμα
NAS: those who kill the body
KJV: not them which kill the body, but
INT: because of those who kill the body

Matthew 10:28 V-ANA
GRK: μὴ δυναμένων ἀποκτεῖναι φοβεῖσθε δὲ
NAS: but are unable to kill the soul;
KJV: not able to kill the soul: but
INT: not are able to kill you should fear moreover

Matthew 14:5 V-ANA
GRK: θέλων αὐτὸν ἀποκτεῖναι ἐφοβήθη τὸν
NAS: Although Herod wanted to put him to death, he feared
KJV: him to death, he feared
INT: wishing him to kill he feared the

Matthew 16:21 V-ANP
GRK: γραμματέων καὶ ἀποκτανθῆναι καὶ τῇ
NAS: and scribes, and be killed, and be raised
KJV: and be killed, and
INT: scribes and to be killed and the

Matthew 17:23 V-FIA-3P
GRK: καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν καὶ
NAS: and they will kill Him, and He will be raised
KJV: And they shall kill him, and
INT: and they will kill him and

Matthew 21:35 V-AIA-3P
GRK: ὃν δὲ ἀπέκτειναν ὃν δὲ
NAS: one, and killed another,
KJV: and killed another, and
INT: one moreover they killed one moreover

Matthew 21:38 V-PSA-1P
GRK: κληρονόμος δεῦτε ἀποκτείνωμεν αὐτὸν καὶ
NAS: come, let us kill him and seize
KJV: the heir; come, let us kill him, and
INT: heir come let us kill him and

Matthew 21:39 V-AIA-3P
GRK: ἀμπελῶνος καὶ ἀπέκτειναν
NAS: him out of the vineyard and killed him.
KJV: the vineyard, and slew [him].
INT: vineyard and killed [him]

Matthew 22:6 V-AIA-3P
GRK: ὕβρισαν καὶ ἀπέκτειναν
NAS: and mistreated them and killed them.
KJV: and slew [them].
INT: mistreated and killed [them]

Matthew 23:34 V-FIA-2P
GRK: ἐξ αὐτῶν ἀποκτενεῖτε καὶ σταυρώσετε
NAS: some of them you will kill and crucify,
KJV: them ye shall kill and
INT: some of them you will kill and crucify

Matthew 23:37 V-PPA-NFS
GRK: Ἰερουσαλήμ ἡ ἀποκτείνουσα τοὺς προφήτας
NAS: Jerusalem, who kills the prophets
KJV: Jerusalem, [thou] that killest the prophets,
INT: Jerusalem who kill the prophets

Matthew 24:9 V-FIA-3P
GRK: θλίψιν καὶ ἀποκτενοῦσιν ὑμᾶς καὶ
NAS: you to tribulation, and will kill you, and you will be hated
KJV: be afflicted, and shall kill you: and
INT: tribulation and will kill you and

Matthew 26:4 V-PSA-3P
GRK: κρατήσωσιν καὶ ἀποκτείνωσιν
NAS: Jesus by stealth and kill Him.
KJV: by subtilty, and kill [him].
INT: they might seize and kill [him]

Mark 3:4 V-ANA
GRK: σῶσαι ἢ ἀποκτεῖναι οἱ δὲ
NAS: or to kill? But they kept silent.
KJV: or to kill? But
INT: to save or to kill but

Mark 6:19 V-ANA
GRK: ἤθελεν αὐτὸν ἀποκτεῖναι καὶ οὐκ
NAS: him and wanted to put him to death and could
KJV: and would have killed him; but
INT: wished him to kill and not

Mark 8:31 V-ANP
GRK: γραμματέων καὶ ἀποκτανθῆναι καὶ μετὰ
NAS: and the scribes, and be killed, and after
KJV: scribes, and be killed, and after
INT: scribes and to be killed and after

Mark 9:31 V-FIA-3P
GRK: ἀνθρώπων καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν καὶ
NAS: of men, and they will kill Him; and when He has been killed,
KJV: of men, and they shall kill him; and
INT: of men and they will kill him and

Mark 9:31 V-APP-NMS
GRK: αὐτόν καὶ ἀποκτανθεὶς μετὰ τρεῖς
NAS: and they will kill Him; and when He has been killed, He will rise
KJV: and after that he is killed, he shall rise
INT: him and having been killed on the third

Mark 10:34 V-FIA-3P
GRK: αὐτὸν καὶ ἀποκτενοῦσιν καὶ μετὰ
NAS: on Him, and scourge Him and kill [Him], and three
KJV: him, and shall kill him: and
INT: him and will kill and on the

Mark 12:5 V-AIA-3P
GRK: ἀπέστειλεν κἀκεῖνον ἀπέκτειναν καὶ πολλοὺς
NAS: and that one they killed; and [so with] many
KJV: another; and him they killed, and many
INT: he sent and him they killed also many

Mark 12:5 V-PPA-NMP
GRK: οὓς δὲ ἀποκτέννοντες
NAS: beating some and killing others.
KJV: beating some, and killing some.
INT: some moreover killing

Mark 12:7 V-PSA-1P
GRK: κληρονόμος δεῦτε ἀποκτείνωμεν αὐτόν καὶ
NAS: come, let us kill him, and the inheritance
KJV: the heir; come, let us kill him, and
INT: heir come let us kill him and

Mark 12:8 V-AIA-3P
GRK: καὶ λαβόντες ἀπέκτειναν αὐτόν καὶ
NAS: They took him, and killed him and threw
KJV: him, and killed [him], and
INT: And having taken they killed him and

Mark 14:1 V-PSA-3P
GRK: δόλῳ κρατήσαντες ἀποκτείνωσιν
NAS: Him by stealth and kill [Him];
KJV: by craft, and put [him] to death.
INT: stealth having taken they might kill [him]

Luke 9:22 V-ANP
GRK: γραμματέων καὶ ἀποκτανθῆναι καὶ τῇ
NAS: and scribes, and be killed and be raised
KJV: scribes, and be slain, and be raised
INT: scribes and to be killed and the

Luke 11:47 V-AIA-3P
GRK: πατέρες ὑμῶν ἀπέκτειναν αὐτούς
NAS: and [it was] your fathers [who] killed them.
KJV: your fathers killed them.
INT: [the] fathers of you killed them

Luke 11:48 V-AIA-3P
GRK: αὐτοὶ μὲν ἀπέκτειναν αὐτοὺς ὑμεῖς
NAS: because it was they who killed them, and you build
KJV: they indeed killed them, and
INT: they indeed killed them you

Luke 11:49 V-FIA-3P
GRK: ἐξ αὐτῶν ἀποκτενοῦσιν καὶ διώξουσιν
NAS: and apostles, and [some] of them they will kill and [some] they will persecute,
KJV: them they shall slay and
INT: [some] of them they will kill and persecute

Luke 12:4 V-PPA-GMP
GRK: ἀπὸ τῶν ἀποκτεινόντων τὸ σῶμα
NAS: of those who kill the body
KJV: afraid of them that kill the body, and
INT: because of those who kill the body

Luke 12:5 V-ANA
GRK: μετὰ τὸ ἀποκτεῖναι ἔχοντα ἐξουσίαν
NAS: the One who, after He has killed, has
KJV: him, which after he hath killed hath
INT: after having killed has authority

Luke 13:4 V-AIA-3S
GRK: Σιλωὰμ καὶ ἀπέκτεινεν αὐτούς δοκεῖτε
NAS: fell and killed them were [worse] culprits
KJV: fell, and slew them, think ye
INT: Siloam and killed them think you

Luke 13:31 V-ANA
GRK: θέλει σε ἀποκτεῖναι
NAS: for Herod wants to kill You.
KJV: Herod will kill thee.
INT: desires you to kill

Luke 13:34 V-PPA-NFS
GRK: Ἰερουσαλήμ ἡ ἀποκτείνουσα τοὺς προφήτας
NAS: Jerusalem, [the city] that kills the prophets
KJV: which killest the prophets,
INT: Jerusalem who kill the prophets

Luke 18:33 V-FIA-3P
GRK: καὶ μαστιγώσαντες ἀποκτενοῦσιν αὐτόν καὶ
NAS: and after they have scourged Him, they will kill Him; and the third
KJV: him to death: and
INT: And having flogged they will kill him and

Luke 20:14 V-PSA-1P
GRK: ὁ κληρονόμος ἀποκτείνωμεν αὐτόν ἵνα
NAS: is the heir; let us kill him so
KJV: the heir: come, let us kill him, that
INT: the heir let us kill him that

Luke 20:15 V-AIA-3P
GRK: τοῦ ἀμπελῶνος ἀπέκτειναν τί οὖν
NAS: him out of the vineyard and killed him. What,
KJV: the vineyard, and killed [him]. What
INT: the vineyard they killed [him] What therefore

John 5:18 V-ANA
GRK: οἱ Ἰουδαῖοι ἀποκτεῖναι ὅτι οὐ
NAS: all the more to kill Him, because
KJV: sought the more to kill him, because
INT: the Jews to kill because not

John 7:1 V-ANA
GRK: οἱ Ἰουδαῖοι ἀποκτεῖναι
NAS: the Jews were seeking to kill Him.
KJV: the Jews sought to kill him.
INT: the Jews to kill

John 7:19 V-ANA
GRK: με ζητεῖτε ἀποκτεῖναι
NAS: Why do you seek to kill Me?
KJV: Why go ye about to kill me?
INT: me do you seek to kill

John 7:20 V-ANA
GRK: σε ζητεῖ ἀποκτεῖναι
NAS: Who seeks to kill You?
KJV: who goeth about to kill thee?
INT: you seeks to kill

John 7:25 V-ANA
GRK: ὃν ζητοῦσιν ἀποκτεῖναι
NAS: they are seeking to kill?
KJV: he, whom they seek to kill?
INT: whom they seek to kill

John 8:22 V-FIA-3S
GRK: Ἰουδαῖοι Μήτι ἀποκτενεῖ ἑαυτὸν ὅτι
NAS: Surely He will not kill Himself,
INT: Jews not Will he kill himself that

John 8:37 V-ANA
GRK: ζητεῖτέ με ἀποκτεῖναι ὅτι ὁ
NAS: you seek to kill Me, because
KJV: but ye seek to kill me, because
INT: you seek me to kill because

John 8:40 V-ANA
GRK: ζητεῖτέ με ἀποκτεῖναι ἄνθρωπον ὃς
NAS: But as it is, you are seeking to kill Me, a man
KJV: now ye seek to kill me, a man
INT: you seek me to kill a man who

John 11:53 V-PSA-3P
GRK: ἐβουλεύσαντο ἵνα ἀποκτείνωσιν αὐτόν
NAS: on they planned together to kill Him.
KJV: put him to death.
INT: they took counsel together that they might kill him

John 12:10 V-PSA-3P
GRK: τὸν Λάζαρον ἀποκτείνωσιν
NAS: planned to put Lazarus
KJV: Lazarus also to death;
INT: Lazarus they might kill

John 16:2 V-APA-NMS
GRK: πᾶς ὁ ἀποκτείνας ὑμᾶς δόξῃ
NAS: for everyone who kills you to think
KJV: that whosoever killeth you will think
INT: everyone having killed you will think

John 18:31 V-ANA
GRK: οὐκ ἔξεστιν ἀποκτεῖναι οὐδένα
NAS: to him, We are not permitted to put anyone
KJV: to put any man to death:
INT: not it is permitted to put to death no one

Acts 3:15 V-AIA-2P
GRK: τῆς ζωῆς ἀπεκτείνατε ὃν ὁ
NAS: but put to death the Prince of life,
KJV: And killed the Prince of life,
INT: of life you killed whom

Acts 7:52 V-AIA-3P
GRK: ὑμῶν καὶ ἀπέκτειναν τοὺς προκαταγγείλαντας
NAS: not persecute? They killed those
KJV: and they have slain them which
INT: of you and they killed the [ones] having foretold

Acts 21:31 V-ANA
GRK: τε αὐτὸν ἀποκτεῖναι ἀνέβη φάσις
NAS: While they were seeking to kill him, a report
KJV: as they went about to kill him,
INT: moreover him to kill there came a report

Acts 23:12 V-PSA-3P
GRK: ἕως οὗ ἀποκτείνωσιν τὸν Παῦλον
NAS: drink until they had killed Paul.
KJV: drink till they had killed Paul.
INT: until that they should kill Paul

Acts 23:14 V-PSA-1P
GRK: ἕως οὗ ἀποκτείνωμεν τὸν Παῦλον
NAS: nothing until we have killed Paul.
KJV: nothing until we have slain Paul.
INT: until that we should kill Paul

Acts 27:42 V-PSA-3P
GRK: τοὺς δεσμώτας ἀποκτείνωσιν μή τις
NAS: plan was to kill the prisoners,
KJV: was to kill the prisoners, lest
INT: the prisoners they should kill not anyone

Romans 7:11 V-AIA-3S
GRK: δι' αὐτῆς ἀπέκτεινεν
NAS: deceived me and through it killed me.
KJV: by it slew [me].
INT: by it slew [me]

Romans 11:3 V-AIA-3P
GRK: προφήτας σου ἀπέκτειναν τὰ θυσιαστήριά
NAS: Lord, THEY HAVE KILLED YOUR PROPHETS,
KJV: Lord, they have killed thy prophets,
INT: prophets of you they killed the altars

2 Corinthians 3:6 V-PIA-3S
GRK: γὰρ γράμμα ἀποκτέννει τὸ δὲ
NAS: for the letter kills, but the Spirit
KJV: for the letter killeth, but the spirit
INT: indeed letter kills but

Ephesians 2:16 V-APA-NMS
GRK: τοῦ σταυροῦ ἀποκτείνας τὴν ἔχθραν
NAS: the cross, by it having put to death the enmity.
KJV: the cross, having slain the enmity
INT: the cross having slain the hostility

1 Thessalonians 2:15 V-APA-GMP
GRK: τὸν κύριον ἀποκτεινάντων Ἰησοῦν καὶ
NAS: who both killed the Lord Jesus
KJV: Who both killed the Lord Jesus,
INT: the Lord having killed Jesus and

Revelation 2:13 V-AIP-3S
GRK: μου ὃς ἀπεκτάνθη παρ' ὑμῖν
NAS: who was killed among
KJV: martyr, who was slain among you,
INT: of me who was killed among you

Revelation 2:23 V-FIA-1S
GRK: τέκνα αὐτῆς ἀποκτενῶ ἐν θανάτῳ
NAS: And I will kill her children
KJV: And I will kill her children
INT: children of her I will kill with death

Revelation 6:8 V-ANA
GRK: τῆς γῆς ἀποκτεῖναι ἐν ῥομφαίᾳ
NAS: of the earth, to kill with sword
KJV: of the earth, to kill with
INT: of the earth to kill with sword

Revelation 6:11 V-PNM/P
GRK: οἱ μέλλοντες ἀποκτέννεσθαι ὡς καὶ
NAS: and their brethren who were to be killed even
KJV: that should be killed as
INT: those being about to be killed as also

Revelation 9:5 V-PSA-3P
GRK: ἵνα μὴ ἀποκτείνωσιν αὐτούς ἀλλ'
NAS: And they were not permitted to kill anyone,
KJV: they should not kill them, but
INT: that not they should kill them but

Revelation 9:15 V-PSA-3P
GRK: ἐνιαυτόν ἵνα ἀποκτείνωσιν τὸ τρίτον
NAS: so that they would kill a third
KJV: for to slay the third part
INT: year that they might kill a third

Revelation 9:18 V-AIP-3P
GRK: πληγῶν τούτων ἀπεκτάνθησαν τὸ τρίτον
NAS: of mankind was killed by these
KJV: of men killed, by
INT: plagues these were killed a third

Revelation 9:20 V-AIP-3P
GRK: οἳ οὐκ ἀπεκτάνθησαν ἐν ταῖς
NAS: who were not killed by these
KJV: were not killed by these
INT: who not were killed by the

Revelation 11:5 V-ANP
GRK: δεῖ αὐτὸν ἀποκτανθῆναι
NAS: them, he must be killed in this way.
KJV: he must in this manner be killed.
INT: must he him be killed

Revelation 11:7 V-FIA-3S
GRK: αὐτοὺς καὶ ἀποκτενεῖ αὐτούς
NAS: with them, and overcome them and kill them.
KJV: them, and kill them.
INT: them and will kill them

Revelation 11:13 V-AIP-3P
GRK: ἔπεσεν καὶ ἀπεκτάνθησαν ἐν τῷ
NAS: people were killed in the earthquake,
KJV: the earthquake were slain of men
INT: fell and there were killed in the

Revelation 13:10 V-PIA-3S
GRK: ἐν μαχαίρῃ ἀποκτανθῆναι δεῖ αὐτὸν
NAS: anyone kills with the sword,
KJV: he that killeth with
INT: with [the] sword will kill must him

Revelation 13:10 V-ANP
GRK: ἐν μαχαίρῃ ἀποκτανθῆναι Ὧδέ ἐστιν
NAS: he must be killed. Here
KJV: must be killed with
INT: with [the] sword be killed Here is

Revelation 13:15 V-ASP-3P
GRK: τοῦ θηρίου ἀποκτανθῶσιν
NAS: the image of the beast to be killed.
INT: of the beast they should be killed

Revelation 19:21 V-AIP-3P
GRK: οἱ λοιποὶ ἀπεκτάνθησαν ἐν τῇ
NAS: And the rest were killed with the sword
KJV: the remnant were slain with
INT: the rest were killed with the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 615

ἀπεκτάνθη — 1 Occ.
ἀπεκτάνθησαν — 4 Occ.
ἀπέκτειναν — 10 Occ.
ἀπεκτείνατε — 1 Occ.
ἀπέκτεινεν — 2 Occ.
ἀποκτανθῆναι — 6 Occ.
ἀποκτανθεὶς — 1 Occ.
ἀποκτανθῶσιν — 1 Occ.
ἀποκτεῖναι — 16 Occ.
ἀποκτεινάντων — 1 Occ.
ἀποκτείνας — 2 Occ.
ἀποκτείνωμεν — 4 Occ.
ἀποκτείνωσιν — 8 Occ.
ἀποκτεινόντων — 1 Occ.
ἀποκτείνουσα — 2 Occ.
ἀποκτενεῖ — 2 Occ.
ἀποκτενεῖτε — 1 Occ.
ἀποκτέννει — 1 Occ.
ἀποκτέννεσθαι — 1 Occ.
ἀποκτέννοντες — 1 Occ.
ἀποκτεννόντων — 1 Occ.
ἀποκτενῶ — 1 Occ.
ἀποκτενοῦσιν — 6 Occ.
Additional Entries
ἀποκτείνας — 2 Occ.
ἀποκτείνωμεν — 4 Occ.
ἀποκτείνωσιν — 8 Occ.
ἀποκτεινόντων — 1 Occ.
ἀποκτείνουσα — 2 Occ.
ἀποκτενεῖ — 2 Occ.
ἀποκτενεῖτε — 1 Occ.
ἀποκτέννει — 1 Occ.
ἀποκτέννεσθαι — 1 Occ.
ἀποκτέννοντες — 1 Occ.
ἀποκτενῶ — 1 Occ.
ἀποκτενοῦσιν — 6 Occ.
ἀπεκύησεν — 1 Occ.
ἀποκυεῖ — 1 Occ.
ἀπεκύλισεν — 1 Occ.
ἀποκεκυλισμένον — 1 Occ.
ἀποκεκύλισται — 1 Occ.
ἀποκυλίσει — 1 Occ.
ἀπέλαβεν — 1 Occ.
ἀπέλαβες — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page