John 5:18
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
1223 [e]Διὰ
dia
Because ofPrep
3778 [e]τοῦτο
touto
thisDPro-ANS
3767 [e]οὖν
oun
therefore,Conj
3123 [e]μᾶλλον
mallon
the moreAdv
2212 [e]ἐζήτουν
ezētoun
were seekingV-IIA-3P
846 [e]αὐτὸν
auton
HimPPro-AM3S
3588 [e]οἱ
hoi
theArt-NMP
2453 [e]Ἰουδαῖοι
Ioudaioi
JewsAdj-NMP
615 [e]ἀποκτεῖναι,
apokteinai
to kill,V-ANA
3754 [e]ὅτι
hoti
becauseConj
3756 [e]οὐ
ou
notAdv
3440 [e]μόνον
monon
onlyAdv
3089 [e]ἔλυεν
elyen
was He breakingV-IIA-3S
3588 [e]τὸ
to
theArt-ANS
4521 [e]σάββατον,
sabbaton
Sabbath,N-ANS
235 [e]ἀλλὰ
alla
butConj
2532 [e]καὶ
kai
alsoConj
3962 [e]Πατέρα
Patera
FatherN-AMS
2398 [e]ἴδιον
idion
His ownAdj-AMS
3004 [e]ἔλεγεν
elegen
He was callingV-IIA-3S
3588 [e]τὸν
ton
- Art-AMS
2316 [e]Θεόν,
Theon
God,N-AMS
2470 [e]ἴσον
ison
equalAdj-AMS
1438 [e]ἑαυτὸν
heauton
HimselfRefPro-AM3S
4160 [e]ποιῶν
poiōn
makingV-PPA-NMS
3588 [e]τῷ
toArt-DMS
2316 [e]Θεῷ.
Theō
God.N-DMS

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 5:18 Greek NT: Nestle 1904
διὰ τοῦτο οὖν μᾶλλον ἐζήτουν αὐτὸν οἱ Ἰουδαῖοι ἀποκτεῖναι, ὅτι οὐ μόνον ἔλυεν τὸ σάββατον, ἀλλὰ καὶ Πατέρα ἴδιον ἔλεγεν τὸν Θεόν, ἴσον ἑαυτὸν ποιῶν τῷ Θεῷ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 5:18 Greek NT: Westcott and Hort 1881
διὰ τοῦτο οὖν μᾶλλον ἐζήτουν αὐτὸν οἱ Ἰουδαῖοι ἀποκτεῖναι ὅτι οὐ μόνον ἔλυε τὸ σάββατον ἀλλὰ καὶ πατέρα ἴδιον ἔλεγε τὸν θεόν, ἴσον ἑαυτὸν ποιῶν τῷ θεῷ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 5:18 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
διὰ τοῦτο οὖν μᾶλλον ἐζήτουν αὐτὸν οἱ Ἰουδαῖοι ἀποκτεῖναι ὅτι οὐ μόνον ἔλυε / ἔλυεν τὸ σάββατον ἀλλὰ καὶ πατέρα ἴδιον ἔλεγε / ἔλεγεν τὸν θεόν, ἴσον ἑαυτὸν ποιῶν τῷ θεῷ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 5:18 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Διὰ τοῦτο οὖν μᾶλλον ἐζήτουν αὐτὸν οἱ Ἰουδαῖοι ἀποκτεῖναι, ὅτι οὐ μόνον ἔλυεν τὸ σάββατον, ἀλλὰ καὶ πατέρα ἴδιον ἔλεγεν τὸν θεόν, ἴσον ἑαυτὸν ποιῶν τῷ θεῷ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 5:18 Greek NT: Greek Orthodox Church
διὰ τοῦτο οὖν μᾶλλον ἐζήτουν αὐτὸν οἱ Ἰουδαῖοι ἀποκτεῖναι, ὅτι οὐ μόνον ἔλυε τὸ σάββατον, ἀλλὰ καὶ πατέρα ἴδιον ἔλεγε τὸν Θεόν, ἴσον ἑαυτὸν ποιῶν τῷ Θεῷ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 5:18 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
διὰ τοῦτο μᾶλλον ἐζήτουν αὐτὸν οἱ Ἰουδαῖοι ἀποκτεῖναι, ὅτι οὐ μόνον ἔλυεν τὸ σάββατον, ἀλλὰ καὶ πατέρα ἴδιον ἔλεγεν τὸν θεόν, ἴσον ἑαυτὸν ποιῶν τῷ θεῷ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 5:18 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
διὰ τοῦτο οὖν μᾶλλον ἐζήτουν αὐτὸν οἱ Ἰουδαῖοι ἀποκτεῖναι, ὅτι οὐ μόνον ἔλυε τὸ σάββατον, ἀλλὰ καὶ πατέρα ἴδιον ἔλεγε τὸν Θεόν, ἴσον ἑαυτὸν ποιῶν τῷ Θεῷ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 5:18 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
διὰ τοῦτο οὖν μᾶλλον ἐζήτουν αὐτὸν οἱ Ἰουδαῖοι ἀποκτεῖναι ὅτι οὐ μόνον ἔλυεν τὸ σάββατον ἀλλὰ καὶ πατέρα ἴδιον ἔλεγεν τὸν θεόν ἴσον ἑαυτὸν ποιῶν τῷ θεῷ

John 5:18 Hebrew Bible
אז יוסיפו היהודים לבקש את נפשו כי מלבד אשר חלל את השבת עוד אמר כי האלהים הוא אביו וידמה לאלהים׃

John 5:18 Aramaic NT: Peshitta
ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܒܥܝܢ ܗܘܘ ܝܗܘܕܝܐ ܠܡܩܛܠܗ ܠܐ ܒܠܚܘܕ ܕܫܪܐ ܗܘܐ ܫܒܬܐ ܐܠܐ ܐܦ ܕܥܠ ܐܠܗܐ ܕܐܒܘܗܝ ܐܝܬܘܗܝ ܐܡܪ ܗܘܐ ܘܡܫܘܐ ܗܘܐ ܢܦܫܗ ܥܡ ܐܠܗܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
For this reason therefore the Jews were seeking all the more to kill Him, because He not only was breaking the Sabbath, but also was calling God His own Father, making Himself equal with God.

King James Bible
Therefore the Jews sought the more to kill him, because he not only had broken the sabbath, but said also that God was his Father, making himself equal with God.

Holman Christian Standard Bible
This is why the Jews began trying all the more to kill Him: Not only was He breaking the Sabbath, but He was even calling God His own Father, making Himself equal with God.
Treasury of Scripture Knowledge

the Jews.

John 7:19 Did not Moses give you the law, and yet none of you keeps the law? …

broken.

John 7:22,23 Moses therefore gave to you circumcision; (not because it is of Moses…

Matthew 12:5 Or have you not read in the law, how that on the sabbath days the …

God was.

John 5:23 That all men should honor the Son, even as they honor the Father. …

John 8:54,58 Jesus answered, If I honor myself, my honor is nothing: it is my …

John 10:30,33 I and my Father are one…

John 14:9,23 Jesus said to him, Have I been so long time with you, and yet have …

Zechariah 13:7 Awake, O sword, against my shepherd, and against the man that is …

Philippians 2:6 Who, being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God:

Revelation 21:22,23 And I saw no temple therein: for the Lord God Almighty and the Lamb …

Revelation 22:1,3 And he showed me a pure river of water of life, clear as crystal, …

Links
John 5:18John 5:18 NIVJohn 5:18 NLTJohn 5:18 ESVJohn 5:18 NASBJohn 5:18 KJVJohn 5:18 Bible AppsJohn 5:18 Biblia ParalelaJohn 5:18 Chinese BibleJohn 5:18 French BibleJohn 5:18 German BibleBible Hub
John 5:17
Top of Page
Top of Page