3089. λύω (luó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3089. λύω (luó) — 42 Occurrences

Matthew 5:19 V-ASA-3S
GRK: ἐὰν οὖν λύσῃ μίαν τῶν
NAS: Whoever then annuls one of the least
KJV: therefore shall break one
INT: if then shall break one of the

Matthew 16:19 V-ASA-2S
GRK: ὃ ἐὰν λύσῃς ἐπὶ τῆς
NAS: and whatever you loose on earth
KJV: whatsoever thou shalt loose on
INT: whatever if you might loose on the

Matthew 16:19 V-RPM/P-NNS
GRK: γῆς ἔσται λελυμένον ἐν τοῖς
NAS: on earth shall have been loosed in heaven.
KJV: earth shall be loosed in heaven.
INT: earth will be loosed in the

Matthew 18:18 V-ASA-2P
GRK: ὅσα ἐὰν λύσητε ἐπὶ τῆς
NAS: and whatever you loose on earth
KJV: and whatsoever ye shall loose on earth
INT: how many if you shall loose on the

Matthew 18:18 V-RPM/P-NNP
GRK: γῆς ἔσται λελυμένα ἐν οὐρανῷ
NAS: on earth shall have been loosed in heaven.
KJV: earth shall be loosed in heaven.
INT: earth will be loosed in heaven

Matthew 21:2 V-APA-NMP
GRK: μετ' αὐτῆς λύσαντες ἀγάγετέ μοι
NAS: [there] and a colt with her; untie them and bring
KJV: her: loose [them], and bring
INT: with her having untied [them] bring [them] to me

Mark 1:7 V-ANA
GRK: ἱκανὸς κύψας λῦσαι τὸν ἱμάντα
NAS: to stoop down and untie the thong
KJV: worthy to stoop down and unloose.
INT: fit having stooped down to untie the strap

Mark 7:35 V-AIP-3S
GRK: ἀκοαί καὶ ἐλύθη ὁ δεσμὸς
NAS: of his tongue was removed, and he [began] speaking
KJV: of his tongue was loosed, and he spake
INT: ears and was loosed the band

Mark 11:2 V-AMA-2P
GRK: ἀνθρώπων ἐκάθισεν λύσατε αὐτὸν καὶ
NAS: sat; untie it and bring
KJV: man sat; loose him, and bring
INT: of men has sat having untied it also

Mark 11:4 V-PIA-3P
GRK: ἀμφόδου καὶ λύουσιν αὐτόν
NAS: in the street; and they untied it.
KJV: and they loose him.
INT: crossing and they untied it

Mark 11:5 V-PPA-NMP
GRK: Τί ποιεῖτε λύοντες τὸν πῶλον
NAS: are you doing, untying the colt?
KJV: What do ye, loosing the colt?
INT: What are you doing untying the colt

Luke 3:16 V-ANA
GRK: εἰμὶ ἱκανὸς λῦσαι τὸν ἱμάντα
NAS: not fit to untie the thong
KJV: worthy to unloose: he
INT: I am fit to untie the strap

Luke 13:15 V-PIA-3S
GRK: σαββάτῳ οὐ λύει τὸν βοῦν
NAS: of you on the Sabbath untie his ox
KJV: of you on the sabbath loose his ox
INT: Sabbath not does he untie the ox

Luke 13:16 V-ANP
GRK: οὐκ ἔδει λυθῆναι ἀπὸ τοῦ
NAS: should she not have been released from this
KJV: years, be loosed from
INT: not ought [she] to be loosed from the

Luke 19:30 V-APA-NMP
GRK: ἐκάθισεν καὶ λύσαντες αὐτὸν ἀγάγετε
NAS: sat; untie it and bring
KJV: man sat: loose him, and bring
INT: sat and having untied it bring [it]

Luke 19:31 V-PIA-2P
GRK: Διὰ τί λύετε οὕτως ἐρεῖτε
NAS: you, 'Why are you untying it?' you shall say,
KJV: Why do ye loose [him]? thus
INT: because of why do you untie [it] thus will you say

Luke 19:33 V-PPA-GMP
GRK: λυόντων δὲ αὐτῶν
NAS: As they were untying the colt,
KJV: as they were loosing the colt,
INT: on untying moreover of them

Luke 19:33 V-PIA-2P
GRK: αὐτούς Τί λύετε τὸν πῶλον
NAS: to them, Why are you untying the colt?
KJV: them, Why loose ye the colt?
INT: them Why untie you the colt

John 1:27 V-ASA-1S
GRK: ἄξιος ἵνα λύσω αὐτοῦ τὸν
NAS: I am not worthy to untie.
KJV: worthy to unloose.
INT: worthy that I should untie of him the

John 2:19 V-AMA-2P
GRK: εἶπεν αὐτοῖς Λύσατε τὸν ναὸν
NAS: answered them, Destroy this
KJV: said unto them, Destroy this temple,
INT: said to them Destroy the temple

John 5:18 V-IIA-3S
GRK: οὐ μόνον ἔλυεν τὸ σάββατον
NAS: He not only was breaking the Sabbath,
KJV: not only had broken the sabbath, but
INT: not only did he break the Sabbath

John 7:23 V-ASP-3S
GRK: ἵνα μὴ λυθῇ ὁ νόμος
NAS: of Moses will not be broken, are you angry
KJV: not be broken; are ye angry
INT: that not might be broken the law

John 10:35 V-ANP
GRK: οὐ δύναται λυθῆναι ἡ γραφή
NAS: (and the Scripture cannot be broken),
KJV: the scripture cannot be broken;
INT: not is able be broken the Scripture

John 11:44 V-AMA-2P
GRK: Ἰησοῦς αὐτοῖς Λύσατε αὐτὸν καὶ
NAS: said to them, Unbind him, and let
KJV: saith unto them, Loose him, and
INT: Jesus to them Unbind him and

Acts 2:24 V-APA-NMS
GRK: θεὸς ἀνέστησεν λύσας τὰς ὠδῖνας
NAS: raised Him up again, putting an end to the agony
KJV: hath raised up, having loosed the pains
INT: God raised up having loosed the agony

Acts 7:33 V-AMA-2S
GRK: ὁ κύριος Λῦσον τὸ ὑπόδημα
NAS: SAID TO HIM, 'TAKE OFF THE SANDALS
KJV: to him, Put off thy shoes
INT: the Lord Take off the sandal

Acts 13:25 V-ANA
GRK: τῶν ποδῶν λῦσαι
NAS: I am not worthy to untie.'
KJV: not worthy to loose.
INT: of the feet to untie

Acts 13:43 V-APP-GFS
GRK: λυθείσης δὲ τῆς
NAS: when [the meeting of] the synagogue had broken up, many
KJV: when the congregation was broken up, many
INT: having broke up moreover the

Acts 22:30 V-AIA-3S
GRK: τῶν Ἰουδαίων ἔλυσεν αὐτόν καὶ
NAS: by the Jews, he released him and ordered
KJV: of the Jews, he loosed him from
INT: the Jews he unnound him and

Acts 27:41 V-IIM/P-3S
GRK: δὲ πρύμνα ἐλύετο ὑπὸ τῆς
NAS: but the stern [began] to be broken up by the force
KJV: the hinder part was broken with
INT: and [the] stern was broken by the

1 Corinthians 7:27 V-RIM/P-2S
GRK: ζήτει λύσιν λέλυσαι ἀπὸ γυναικός
NAS: to be released. Are you released from a wife?
KJV: to be loosed. Art thou loosed from
INT: seek to be loosed have you been loosed from a wife

Ephesians 2:14 V-APA-NMS
GRK: τοῦ φραγμοῦ λύσας
NAS: [groups into] one and broke down the barrier
KJV: and hath broken down the middle wall
INT: of the fence having broken down

2 Peter 3:10 V-FIP-3S
GRK: δὲ καυσούμενα λυθήσεται καὶ γῆ
NAS: and the elements will be destroyed with intense heat,
KJV: the elements shall melt with fervent heat,
INT: moreover burning with heat will be dissolved and [the] earth

2 Peter 3:11 V-PPM/P-GNP
GRK: οὕτως πάντων λυομένων ποταποὺς δεῖ
NAS: these things are to be destroyed in this way,
KJV: these things shall be dissolved, what manner
INT: then all being to be dissolved what kind of [persons] ought

2 Peter 3:12 V-FIP-3P
GRK: οὐρανοὶ πυρούμενοι λυθήσονται καὶ στοιχεῖα
NAS: the heavens will be destroyed by burning,
KJV: being on fire shall be dissolved, and
INT: [the] heavens being on fire will be dissolved and [the] elements

1 John 3:8 V-ASA-3S
GRK: θεοῦ ἵνα λύσῃ τὰ ἔργα
NAS: for this purpose, to destroy the works
KJV: that he might destroy the works
INT: of God that he might undo the works

Revelation 1:5 V-APA-DMS
GRK: ἡμᾶς καὶ λύσαντι ἡμᾶς ἐκ
NAS: To Him who loves us and released us from our sins
INT: us and having washed us from

Revelation 5:2 V-ANA
GRK: βιβλίον καὶ λῦσαι τὰς σφραγῖδας
NAS: the book and to break its seals?
KJV: and to loose the seals
INT: book and to break the seals

Revelation 9:14 V-AMA-2S
GRK: τὴν σάλπιγγα Λῦσον τοὺς τέσσαρας
NAS: the trumpet, Release the four
KJV: had the trumpet, Loose the four angels
INT: the trumpet Release the four

Revelation 9:15 V-AIP-3P
GRK: καὶ ἐλύθησαν οἱ τέσσαρες
NAS: and year, were released, so
KJV: angels were loosed, which
INT: And were loosed the four

Revelation 20:3 V-ANP
GRK: ταῦτα δεῖ λυθῆναι αὐτὸν μικρὸν
NAS: he must be released for a short
KJV: he must be loosed a little season.
INT: things it is necessary for must be released him a little

Revelation 20:7 V-FIP-3S
GRK: χίλια ἔτη λυθήσεται ὁ Σατανᾶς
NAS: Satan will be released from his prison,
KJV: Satan shall be loosed out of
INT: thousand years will be released Satan

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page