Revelation 20:3
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]καὶ
kai
AndConj
906 [e]ἔβαλεν
ebalen
he castV-AIA-3S
846 [e]αὐτὸν
auton
himPPro-AM3S
1519 [e]εἰς
eis
intoPrep
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
12 [e]ἄβυσσον,
abysson
Abyss,N-AFS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
2808 [e]ἔκλεισεν
ekleisen
shutV-AIA-3S
2532 [e]καὶ
kai
andConj
4972 [e]ἐσφράγισεν
esphragisen
sealed [it]V-AIA-3S
1883 [e]ἐπάνω
epanō
overPrep
846 [e]αὐτοῦ,
autou
him,PPro-GM3S
2443 [e]ἵνα
hina
so thatConj
3361 [e]μὴ
notAdv
4105 [e]πλανήσῃ
planēsē
he should deceiveV-ASA-3S
2089 [e]ἔτι
eti
any longerAdv
3588 [e]τὰ
ta
theArt-ANP
1484 [e]ἔθνη,
ethnē
nations,N-ANP
891 [e]ἄχρι
achri
untilConj
5055 [e]τελεσθῇ
telesthē
were completedV-ASP-3S
3588 [e]τὰ
ta
theArt-NNP
5507 [e]χίλια
chilia
thousandAdj-NNP
2094 [e]ἔτη·
etē
years.N-NNP
3326 [e]μετὰ
meta
After thesePrep
3778 [e]ταῦτα
tauta
things,DPro-ANP
1163 [e]δεῖ
dei
it is necessary forV-PIA-3S
3089 [e]λυθῆναι
lythēnai
to be releasedV-ANP
846 [e]αὐτὸν
auton
himPPro-AM3S
3398 [e]μικρὸν
mikron
for a littleAdj-AMS
5550 [e]χρόνον.
chronon
time.N-AMS

Greek Texts
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 20:3 Greek NT: Nestle 1904
καὶ ἔβαλεν αὐτὸν εἰς τὴν ἄβυσσον, καὶ ἔκλεισεν καὶ ἐσφράγισεν ἐπάνω αὐτοῦ, ἵνα μὴ πλανήσῃ ἔτι τὰ ἔθνη, ἄχρι τελεσθῇ τὰ χίλια ἔτη· μετὰ ταῦτα δεῖ λυθῆναι αὐτὸν μικρὸν χρόνον.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 20:3 Greek NT: Westcott and Hort 1881
καὶ ἔβαλεν αὐτὸν εἰς τὴν ἄβυσσον, καὶ ἔκλεισεν καὶ ἐσφράγισεν ἐπάνω αὐτοῦ, ἵνα μὴ πλανήσῃ ἔτι τὰ ἔθνη, ἄχρι τελεσθῇ τὰ χίλια ἔτη· μετὰ ταῦτα δεῖ λυθῆναι αὐτὸν μικρὸν χρόνον.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 20:3 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
καὶ ἔβαλεν αὐτὸν εἰς τὴν ἄβυσσον, καὶ ἔκλεισεν καὶ ἐσφράγισεν ἐπάνω αὐτοῦ, ἵνα μὴ πλανήσῃ ἔτι τὰ ἔθνη, ἄχρι τελεσθῇ τὰ χίλια ἔτη· μετὰ ταῦτα δεῖ λυθῆναι αὐτὸν μικρὸν χρόνον.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 20:3 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
καὶ ἔβαλεν αὐτὸν εἰς τὴν ἄβυσσον, καὶ ἔκλεισεν καὶ ἐσφράγισεν ἐπάνω αὐτοῦ, ἵνα μὴ πλανᾷ ἔτι τὰ ἔθνη, ἄχρι τελεσθῇ τὰ χίλια ἔτη· καὶ μετὰ ταῦτα δεῖ αὐτὸν λυθῆναι μικρὸν χρόνον.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 20:3 Greek NT: Greek Orthodox Church
καὶ ἔβαλεν αὐτὸν εἰς τὴν ἄβυσσον, καὶ ἔκλεισε καὶ ἐσφράγισε ἐπάνω αὐτοῦ, ἵνα μὴ πλανᾷ ἔτι τὰ ἔθνη, ἄχρι τελεσθῇ τὰ χίλια ἔτη· μετὰ ταῦτα δεῖ αὐτὸν λυθῆναι μικρὸν χρόνον.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 20:3 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
καί βάλλω αὐτός εἰς ὁ ἄβυσσος καί κλείω καί σφραγίζω ἐπάνω αὐτός ἵνα μή πλανάω ἔτι ὁ ἔθνος ἄχρι τελέω ὁ χίλιοι ἔτος μετά οὗτος δεῖ αὐτός λύω μικρόν χρόνος

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 20:3 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ ἔβαλεν αὐτὸν εἰς τὴν ἄβυσσον, καὶ ἔκλεισεν αὐτόν, καὶ ἐσφράγισεν ἐπάνω αὐτοῦ, ἵνα μὴ πλανήσῃ τὰ ἔθνη ἔτι, ἄχρι τελεσθῇ τὰ χίλια ἔτη· καὶ μετὰ ταῦτα δεῖ αὐτὸν λυθῆναι μικρὸν χρόνον.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 20:3 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ ἔβαλεν αὐτὸν εἰς τὴν ἄβυσσον καὶ ἔκλεισεν αὐτὸν καὶ ἐσφράγισεν ἐπάνω αὐτοῦ ἵνα μὴ πλανήσῃ τὰ ἔθνη ἔτι ἄχρι τελεσθῇ τὰ χίλια ἔτη καὶ μετὰ ταῦτα δεῖ αὐτὸν λυθῆναι μικρὸν χρόνον

Revelation 20:3 Hebrew Bible
וישליכהו בתהום ויסגר בעדו ויחתם עליו למען לא ידיח עוד את הגוים עד כלות אלף השנים ואחרי כן יתר לזמן מצער׃

Revelation 20:3 Aramaic NT: Peshitta
ܘܐܪܡܝܗ ܒܬܗܘܡܐ ܘܐܚܕ ܘܛܒܥ ܠܥܠ ܡܢܗ ܕܠܐ ܬܘܒ ܢܛܥܐ ܠܟܠܗܘܢ ܥܡܡܐ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܝܗܝܒ ܠܡܫܪܝܗ ܩܠܝܠ ܙܒܢܐ ܀ 4 ܘܚܙܝܬ ܡܘܬܒܐ ܘܝܬܒܘ ܥܠܝܗܘܢ ܘܕܝܢܐ ܐܬܝܗܒ ܠܗܘܢ ܘܢܦܫܬܐ ܗܠܝܢ ܕܐܬܦܤܩ ܡܛܠ ܤܗܕܘܬܐ ܕܝܫܘܥ ܘܡܛܠ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܘܕܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܤܓܕܘ ܠܚܝܘܬܐ ܘܠܐ ܠܨܠܡܗ ܘܠܐ ܢܤܒܘ ܪܘܫܡܐ ܥܠ ܒܝܬ ܥܝܢܝܗܘܢ ܐܘ ܥܠ ܐܝܕܝܗܘܢ ܕܚܝܘ ܘܐܡܠܟܘ ܥܡ ܡܫܝܚܐ ܐܠܦ ܫܢܝܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
and he threw him into the abyss, and shut it and sealed it over him, so that he would not deceive the nations any longer, until the thousand years were completed; after these things he must be released for a short time.

King James Bible
And cast him into the bottomless pit, and shut him up, and set a seal upon him, that he should deceive the nations no more, till the thousand years should be fulfilled: and after that he must be loosed a little season.

Holman Christian Standard Bible
He threw him into the abyss, closed it, and put a seal on it so that he would no longer deceive the nations until the 1,000 years were completed. After that, he must be released for a short time.
Treasury of Scripture Knowledge

cast. See on ver.

Revelation 20:1 And I saw an angel come down from heaven, having the key of the bottomless …

Revelation 17:8 The beast that you saw was, and is not; and shall ascend out of the …

and set.

Daniel 6:17 And a stone was brought, and laid on the mouth of the den; and the …

Matthew 27:66 So they went, and made the sepulcher sure, sealing the stone, and …

should deceive.

Revelation 20:8 And shall go out to deceive the nations which are in the four quarters …

Revelation 12:9 And the great dragon was cast out, that old serpent, called the Devil, …

Revelation 13:14 And deceives them that dwell on the earth by the means of those miracles …

Revelation 16:14-16 For they are the spirits of devils, working miracles, which go forth …

Revelation 17:2 With whom the kings of the earth have committed fornication…

Matthew 24:24 For there shall arise false Christs, and false prophets, and shall …

2 Corinthians 11:3,13-15 But I fear, lest by any means, as the serpent beguiled Eve through …

2 Thessalonians 2:9-11 Even him, whose coming is after the working of Satan with all power …

the thousand.

Psalm 90:4 For a thousand years in your sight are but as yesterday when it is …

2 Peter 3:8 But, beloved, be not ignorant of this one thing, that one day is …

and after.

Revelation 20:7-10 And when the thousand years are expired, Satan shall be loosed out …

Links
Revelation 20:3Revelation 20:3 NIVRevelation 20:3 NLTRevelation 20:3 ESVRevelation 20:3 NASBRevelation 20:3 KJVRevelation 20:3 Bible AppsRevelation 20:3 Biblia ParalelaRevelation 20:3 Chinese BibleRevelation 20:3 French BibleRevelation 20:3 German BibleBible Hub
Revelation 20:2
Top of Page
Top of Page