ἔθνη
Englishman's Concordance
ἔθνη (ethnē) — 53 Occurrences

Matthew 6:32 N-NNP
GRK: ταῦτα τὰ ἔθνη ἐπιζητοῦσιν οἶδεν
NAS: For the Gentiles eagerly seek all
KJV: these things do the Gentiles seek:)
INT: these things the Gentiles seek after knows

Matthew 12:21 N-NNP
GRK: ὀνόματι αὐτοῦ ἔθνη ἐλπιοῦσιν
NAS: AND IN HIS NAME THE GENTILES WILL HOPE.
KJV: name shall the Gentiles trust.
INT: name of him [the] Gentiles will hope

Matthew 25:32 N-NNP
GRK: πάντα τὰ ἔθνη καὶ ἀφορίσει
NAS: All the nations will be gathered
KJV: all nations: and
INT: all the nations and he will separate

Matthew 28:19 N-ANP
GRK: πάντα τὰ ἔθνη βαπτίζοντες αὐτοὺς
NAS: of all the nations, baptizing
KJV: and teach all nations, baptizing them
INT: all the nations baptizing them

Mark 13:10 N-ANP
GRK: πάντα τὰ ἔθνη πρῶτον δεῖ
NAS: be preached to all the nations.
KJV: among all nations.
INT: all the nations first must

Luke 12:30 N-NNP
GRK: πάντα τὰ ἔθνη τοῦ κόσμου
NAS: these things the nations of the world
KJV: do the nations of the world
INT: all the nations of the world

Luke 21:24 N-ANP
GRK: εἰς τὰ ἔθνη πάντα καὶ
NAS: into all the nations; and Jerusalem
KJV: into all nations: and Jerusalem
INT: into the nations all and

Luke 24:47 N-ANP
GRK: πάντα τὰ ἔθνη ἀρξάμενοι ἀπὸ
NAS: to all the nations, beginning
KJV: among all nations, beginning at
INT: all nations having begun at

Acts 4:25 N-NNP
GRK: τί ἐφρύαξαν ἔθνη καὶ λαοὶ
NAS: WHY DID THE GENTILES RAGE,
KJV: Why did the heathen rage, and
INT: what did rage Gentiles and peoples

Acts 10:45 N-ANP
GRK: ἐπὶ τὰ ἔθνη ἡ δωρεὰ
NAS: had been poured out on the Gentiles also.
KJV: that on the Gentiles also
INT: upon the Gentiles the gift

Acts 11:1 N-NNP
GRK: καὶ τὰ ἔθνη ἐδέξαντο τὸν
NAS: heard that the Gentiles also
KJV: heard that the Gentiles had also
INT: also the Gentiles received the

Acts 13:19 N-ANP
GRK: καὶ καθελὼν ἔθνη ἑπτὰ ἐν
NAS: seven nations in the land
KJV: seven nations in
INT: And having destroyed nations seven in

Acts 13:46 N-ANP
GRK: εἰς τὰ ἔθνη
NAS: we are turning to the Gentiles.
KJV: we turn to the Gentiles.
INT: to the Gentiles

Acts 13:48 N-NNP
GRK: δὲ τὰ ἔθνη ἔχαιρον καὶ
NAS: When the Gentiles heard
KJV: And when the Gentiles heard this,
INT: moreover the Gentiles rejoiced and

Acts 14:16 N-ANP
GRK: πάντα τὰ ἔθνη πορεύεσθαι ταῖς
NAS: all the nations to go
KJV: all nations to walk
INT: all the nations to go the

Acts 15:7 N-ANP
GRK: ἀκοῦσαι τὰ ἔθνη τὸν λόγον
NAS: you, that by my mouth the Gentiles would hear
KJV: among us, that the Gentiles by my
INT: [for] to hear the Gentiles the word

Acts 15:17 N-NNP
GRK: πάντα τὰ ἔθνη ἐφ' οὓς
NAS: AND ALL THE GENTILES WHO
KJV: and all the Gentiles, upon whom
INT: all the Gentiles upon whom

Acts 18:6 N-ANP
GRK: εἰς τὰ ἔθνη πορεύσομαι
NAS: on I will go to the Gentiles.
KJV: I will go unto the Gentiles.
INT: to the Gentiles I will go

Acts 21:21 N-ANP
GRK: κατὰ τὰ ἔθνη πάντας Ἰουδαίους
NAS: who are among the Gentiles to forsake
KJV: which are among the Gentiles to
INT: among the Gentiles all Jews

Acts 22:21 N-ANP
GRK: ἐγὼ εἰς ἔθνη μακρὰν ἐξαποστελῶ
NAS: you far away to the Gentiles.'
KJV: far hence unto the Gentiles.
INT: I to Gentiles afar off will send forth

Romans 2:14 N-NNP
GRK: ὅταν γὰρ ἔθνη τὰ μὴ
NAS: For when Gentiles who do not have
KJV: For when the Gentiles, which have
INT: when indeed Gentiles which not

Romans 9:30 N-NNP
GRK: ἐροῦμεν ὅτι ἔθνη τὰ μὴ
NAS: then? That Gentiles, who did not pursue
KJV: That the Gentiles, which
INT: will we say That Gentiles who not

Romans 15:9 N-NNP
GRK: τὰ δὲ ἔθνη ὑπὲρ ἐλέους
NAS: and for the Gentiles to glorify God
KJV: And that the Gentiles might glorify
INT: and [the] Gentiles for mercy

Romans 15:10 N-VNP
GRK: λέγει Εὐφράνθητε ἔθνη μετὰ τοῦ
NAS: REJOICE, O GENTILES, WITH HIS PEOPLE.
KJV: Rejoice, ye Gentiles, with
INT: it says Rejoice you Gentiles with the

Romans 15:11 N-NNP
GRK: πάντα τὰ ἔθνη τὸν κύριον
NAS: ALL YOU GENTILES, AND LET ALL
KJV: all ye Gentiles; and laud
INT: all the Gentiles the Lord

Romans 15:12 N-NNP
GRK: ἐπ' αὐτῷ ἔθνη ἐλπιοῦσιν
NAS: OVER THE GENTILES, IN HIM SHALL THE GENTILES HOPE.
KJV: him shall the Gentiles trust.
INT: in him [the] Gentiles will hope

Romans 15:16 N-ANP
GRK: εἰς τὰ ἔθνη ἱερουργοῦντα τὸ
NAS: Jesus to the Gentiles, ministering as a priest
KJV: to the Gentiles, ministering
INT: to the Gentiles administering in sacred service the

Romans 15:27 N-NNP
GRK: ἐκοινώνησαν τὰ ἔθνη ὀφείλουσιν καὶ
NAS: to them. For if the Gentiles have shared
KJV: if the Gentiles have been made partakers
INT: participated the Gentiles they ought also

Romans 16:26 N-ANP
GRK: πάντα τὰ ἔθνη γνωρισθέντος
NAS: to all the nations, [leading] to obedience
KJV: to all nations for the obedience
INT: all the nations having been made known

1 Corinthians 10:20 N-NNP
GRK: θύουσιν τὰ ἔθνη δαιμονίοις καὶ
NAS: [No], but [I say] that the things which the Gentiles sacrifice,
KJV: the things which the Gentiles sacrifice,
INT: sacrifice the Gentiles to demons and

1 Corinthians 12:2 N-NNP
GRK: ὅτι ὅτε ἔθνη ἦτε πρὸς
NAS: that when you were pagans, [you were] led astray
KJV: ye were Gentiles, carried away
INT: that when Gentiles you were to

Galatians 2:8 N-ANP
GRK: εἰς τὰ ἔθνη
NAS: for me also to the Gentiles),
KJV: in me toward the Gentiles:)
INT: toward the Gentiles

Galatians 2:9 N-ANP
GRK: εἰς τὰ ἔθνη αὐτοὶ δὲ
NAS: so that we [might] [go] to the Gentiles and they to the circumcised.
KJV: [should go] unto the heathen, and
INT: to the Gentiles they moreover

Galatians 2:14 N-ANP
GRK: πῶς τὰ ἔθνη ἀναγκάζεις Ἰουδαΐζειν
NAS: [is it that] you compel the Gentiles to live like Jews?
KJV: compellest thou the Gentiles to live as do the Jews?
INT: why the Gentiles do you compel to Judaize

Galatians 3:8 N-ANP
GRK: δικαιοῖ τὰ ἔθνη ὁ θεὸς
NAS: would justify the Gentiles by faith,
KJV: would justify the heathen through
INT: justifies the Gentiles God

Galatians 3:8 N-NNP
GRK: πάντα τὰ ἔθνη
NAS: [saying], ALL THE NATIONS WILL BE BLESSED
KJV: shall all nations be blessed.
INT: all the nations

Galatians 3:14 N-ANP
GRK: εἰς τὰ ἔθνη ἡ εὐλογία
NAS: might come to the Gentiles, so
KJV: on the Gentiles through
INT: to the Gentiles the blessing

Ephesians 2:11 N-NNP
GRK: ὑμεῖς τὰ ἔθνη ἐν σαρκί
NAS: that formerly you, the Gentiles in the flesh,
KJV: [being] in time past Gentiles in
INT: you the Gentiles in [the] flesh

Ephesians 3:6 N-ANP
GRK: εἶναι τὰ ἔθνη συνκληρονόμα καὶ
NAS: [to be specific], that the Gentiles are fellow heirs
KJV: That the Gentiles should be
INT: to be the Gentiles joint-heirs and

Ephesians 4:17 N-NNP
GRK: καὶ τὰ ἔθνη περιπατεῖ ἐν
NAS: just as the Gentiles also
KJV: as other Gentiles walk, in
INT: also the [the] Gentiles are walking in

1 Thessalonians 4:5 N-NNP
GRK: καὶ τὰ ἔθνη τὰ μὴ
NAS: like the Gentiles who do not know
KJV: even as the Gentiles which know
INT: also the Gentiles who not

2 Timothy 4:17 N-NNP
GRK: πάντα τὰ ἔθνη καὶ ἐρρύσθην
NAS: and that all the Gentiles might hear;
KJV: [that] all the Gentiles might hear:
INT: all the Gentiles and I was delivered

Revelation 11:18 N-NNP
GRK: καὶ τὰ ἔθνη ὠργίσθησαν καὶ
NAS: And the nations were enraged,
KJV: And the nations were angry, and
INT: And the nations were angry and

Revelation 12:5 N-ANP
GRK: πάντα τὰ ἔθνη ἐν ῥάβδῳ
NAS: all the nations with a rod
KJV: to rule all nations with a rod
INT: all the nations with a rod

Revelation 14:8 N-ANP
GRK: πάντα τὰ ἔθνη
NAS: all the nations drink
KJV: she made all nations drink of
INT: all the Gentiles

Revelation 15:4 N-NNP
GRK: πάντα τὰ ἔθνη ἥξουσιν καὶ
NAS: For ALL THE NATIONS WILL COME
KJV: for all nations shall come and
INT: all the nations will come and

Revelation 17:15 N-NNP
GRK: εἰσὶν καὶ ἔθνη καὶ γλῶσσαι
NAS: and multitudes and nations and tongues.
KJV: multitudes, and nations, and tongues.
INT: are and nations and tongues

Revelation 18:3 N-NNP
GRK: πάντα τὰ ἔθνη καὶ οἱ
NAS: For all the nations have drunk
KJV: For all nations have drunk of
INT: all the nations and the

Revelation 18:23 N-NNP
GRK: πάντα τὰ ἔθνη
NAS: all the nations were deceived
KJV: were all nations deceived.
INT: all the nations

Revelation 19:15 N-ANP
GRK: πατάξῃ τὰ ἔθνη καὶ αὐτὸς
NAS: that with it He may strike down the nations, and He will rule
KJV: it he should smite the nations: and he
INT: he might strike the nations and he

Revelation 20:3 N-ANP
GRK: ἔτι τὰ ἔθνη ἄχρι τελεσθῇ
NAS: that he would not deceive the nations any longer,
KJV: he should deceive the nations no
INT: any longer the nations until were completed

Revelation 20:8 N-ANP
GRK: πλανῆσαι τὰ ἔθνη τὰ ἐν
NAS: out to deceive the nations which are in the four
KJV: to deceive the nations which
INT: to mislead the nations which [are] in

Revelation 21:24 N-NNP
GRK: περιπατήσουσιν τὰ ἔθνη διὰ τοῦ
NAS: The nations will walk by its light,
KJV: And the nations of them which are saved
INT: will walk the nations by the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page