ἔθνει
Englishman's Concordance
ἔθνει (ethnei) — 7 Occurrences

Matthew 21:43 N-DNS
GRK: καὶ δοθήσεται ἔθνει ποιοῦντι τοὺς
NAS: from you and given to a people, producing
KJV: given to a nation bringing forth
INT: and it will be given to a people producing the

Acts 10:35 N-DNS
GRK: ἐν παντὶ ἔθνει ὁ φοβούμενος
NAS: but in every nation the man who fears
KJV: in every nation he that feareth him,
INT: in every nation he that fears

Acts 24:2 N-DNS
GRK: γινομένων τῷ ἔθνει τούτῳ διὰ
NAS: are being carried out for this nation,
KJV: are done unto this nation by thy
INT: being done to the nation this through

Acts 24:10 N-DNS
GRK: κριτὴν τῷ ἔθνει τούτῳ ἐπιστάμενος
NAS: to this nation, I cheerfully
KJV: unto this nation, I do
INT: judge to the nation this knowing

Acts 26:4 N-DNS
GRK: ἐν τῷ ἔθνει μου ἔν
NAS: among my [own] nation and at Jerusalem;
KJV: among mine own nation at Jerusalem,
INT: among the nation of me in

Romans 10:19 N-DNS
GRK: ἐπ' οὐκ ἔθνει ἐπ' ἔθνει
NAS: I WILL MAKE YOU JEALOUS BY THAT WHICH IS NOT A NATION, BY A NATION
KJV: [them that are] no people, [and] by
INT: through [those] not a nation through a nation

Romans 10:19 N-DNS
GRK: ἔθνει ἐπ' ἔθνει ἀσυνέτῳ παροργιῶ
NAS: BY THAT WHICH IS NOT A NATION, BY A NATION WITHOUT UNDERSTANDING
KJV: a foolish nation I will anger
INT: a nation through a nation without understanding I will anger

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page