ἔτη
Englishman's Concordance
ἔτη (etē) — 29 Occurrences

Matthew 9:20 N-NNP
GRK: αἱμορροοῦσα δώδεκα ἔτη προσελθοῦσα ὄπισθεν
NAS: for twelve years, came
KJV: twelve years, came
INT: having had a flux of blood twelve years having come behind

Mark 5:25 N-NNP
GRK: αἵματος δώδεκα ἔτη
NAS: a hemorrhage for twelve years,
KJV: of blood twelve years,
INT: of blood twelve years

Luke 2:36 N-ANP
GRK: μετὰ ἀνδρὸς ἔτη ἑπτὰ ἀπὸ
KJV: an husband seven years from her
INT: with a husband years seven from

Luke 4:25 N-ANP
GRK: οὐρανὸς ἐπὶ ἔτη τρία καὶ
NAS: up for three years and six
KJV: was shut up three years and six
INT: heaven for years three and

Luke 12:19 N-ANP
GRK: κείμενα εἰς ἔτη πολλά ἀναπαύου
NAS: up for many years [to come]; take your ease,
KJV: for many years; take thine ease, eat,
INT: laid up for years many take your rest

Luke 13:7 N-ANP
GRK: Ἰδοὺ τρία ἔτη ἀφ' οὗ
NAS: for three years I have come
KJV: these three years I come
INT: Behold three years from one

Luke 13:11 N-ANP
GRK: ἔχουσα ἀσθενείας ἔτη δέκα ὀκτώ
NAS: who for eighteen years had had
KJV: of infirmity eighteen years, and was
INT: having of infirmity years ten [and] eight

Luke 13:16 N-ANP
GRK: καὶ ὀκτὼ ἔτη οὐκ ἔδει
NAS: long years, should
KJV: these eighteen years, be loosed
INT: and eight years not ought [she]

Luke 15:29 N-ANP
GRK: Ἰδοὺ τοσαῦτα ἔτη δουλεύω σοι
NAS: For so many years I have been serving
KJV: Lo, these many years do I serve thee,
INT: Behold so many years I serve you

John 5:5 N-ANP
GRK: καὶ ὀκτὼ ἔτη ἔχων ἐν
NAS: ill for thirty-eight years.
KJV: thirty and eight years.
INT: also eight years being in

John 8:57 N-ANP
GRK: αὐτόν Πεντήκοντα ἔτη οὔπω ἔχεις
NAS: fifty years old, and have You seen
KJV: fifty years old, and
INT: him Fifty years [old] not yet are you

Acts 7:6 N-ANP
GRK: καὶ κακώσουσιν ἔτη τετρακόσια
NAS: AND MISTREATED FOR FOUR HUNDRED YEARS.
KJV: four hundred years.
INT: and ill-treat [it] years four hundred

Acts 7:36 N-NNP
GRK: τῇ ἐρήμῳ ἔτη τεσσεράκοντα
NAS: and in the wilderness for forty years.
KJV: the wilderness forty years.
INT: the wilderness years forty

Acts 7:42 N-ANP
GRK: προσηνέγκατέ μοι ἔτη τεσσεράκοντα ἐν
NAS: FORTY YEARS IN THE WILDERNESS,
KJV: [by the space of] forty years in
INT: did you offer to me years forty in

Acts 13:21 N-ANP
GRK: φυλῆς Βενιαμίν ἔτη τεσσεράκοντα
NAS: of Benjamin, for forty years.
KJV: by the space of forty years.
INT: tribe of Benjamin years forty

Acts 19:10 N-ANP
GRK: ἐγένετο ἐπὶ ἔτη δύο ὥστε
NAS: took place for two years, so that all
KJV: by the space of two years; so that all
INT: was for years two so that

Galatians 1:18 N-ANP
GRK: μετὰ τρία ἔτη ἀνῆλθον εἰς
NAS: Then three years later I went
KJV: after three years I went up to
INT: after three years I went up to

Galatians 3:17 N-ANP
GRK: καὶ τριάκοντα ἔτη γεγονὼς νόμος
NAS: and thirty years later,
KJV: and thirty years after, cannot
INT: and thirty years which took place [the] law

Hebrews 1:12 N-NNP
GRK: καὶ τὰ ἔτη σου οὐκ
NAS: BUT YOU ARE THE SAME, AND YOUR YEARS WILL NOT COME TO AN END.
KJV: and thy years shall not
INT: and the years of you not

Hebrews 3:9 N-ANP
GRK: μου τεσσεράκοντα ἔτη
KJV: works forty years.
INT: of me forty years

Hebrews 3:17 N-ANP
GRK: προσώχθισεν τεσσεράκοντα ἔτη οὐχὶ τοῖς
NAS: for forty years? Was it not with those
KJV: forty years? [was it] not
INT: was he indignant forty years [Was it] not with the [ones]

2 Peter 3:8 N-NNP
GRK: ὡς χίλια ἔτη καὶ χίλια
NAS: a thousand years, and a thousand
KJV: as a thousand years, and a thousand
INT: as a thousand years and a thousand

2 Peter 3:8 N-NNP
GRK: καὶ χίλια ἔτη ὡς ἡμέρα
NAS: years, and a thousand years like one
KJV: and a thousand years as one
INT: and a thousand years as day

Revelation 20:2 N-ANP
GRK: αὐτὸν χίλια ἔτη
NAS: and bound him for a thousand years;
KJV: him a thousand years,
INT: him a thousand years

Revelation 20:3 N-NNP
GRK: τὰ χίλια ἔτη μετὰ ταῦτα
NAS: the thousand years were completed;
KJV: the thousand years should be fulfilled:
INT: the thousand years after these things

Revelation 20:4 N-ANP
GRK: χριστοῦ χίλια ἔτη
NAS: with Christ for a thousand years.
KJV: Christ a thousand years.
INT: Christ a thousand years

Revelation 20:5 N-NNP
GRK: τὰ χίλια ἔτη αὕτη ἡ
NAS: the thousand years were completed.
KJV: the thousand years were finished.
INT: the thousand years This [is] the

Revelation 20:6 N-ANP
GRK: τὰ χίλια ἔτη
NAS: with Him for a thousand years.
KJV: him a thousand years.
INT: a thousand years

Revelation 20:7 N-NNP
GRK: τὰ χίλια ἔτη λυθήσεται ὁ
NAS: the thousand years are completed,
KJV: the thousand years are expired,
INT: the thousand years will be released

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page