4972. σφραγίζω (sphragizó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4972. σφραγίζω (sphragizó) — 15 Occurrences

Matthew 27:66 V-APA-NMP
GRK: τὸν τάφον σφραγίσαντες τὸν λίθον
NAS: and along with the guard they set a seal on the stone.
KJV: sure, sealing the stone,
INT: the tomb having sealed the stone

John 3:33 V-AIA-3S
GRK: τὴν μαρτυρίαν ἐσφράγισεν ὅτι ὁ
NAS: His testimony has set his seal to [this], that God
KJV: testimony hath set to his seal that
INT: testimony has set his seal to that

John 6:27 V-AIA-3S
GRK: ὁ πατὴρ ἐσφράγισεν ὁ θεός
NAS: God, has set His seal.
KJV: God the Father sealed.
INT: the Father sealed [even] God

Romans 15:28 V-APM-NMS
GRK: ἐπιτελέσας καὶ σφραγισάμενος αὐτοῖς τὸν
NAS: this, and have put my seal on this
KJV: this, and have sealed to them this
INT: having finished and having sealed to them the

2 Corinthians 1:22 V-APM-NMS
GRK: ὁ καὶ σφραγισάμενος ἡμᾶς καὶ
NAS: who also sealed us and gave
KJV: hath also sealed us, and
INT: the [one] also having sealed us and

Ephesians 1:13 V-AIP-2P
GRK: καὶ πιστεύσαντες ἐσφραγίσθητε τῷ πνεύματι
NAS: believed, you were sealed in Him with the Holy
KJV: after that ye believed, ye were sealed with that holy
INT: also having believed you were sealed with the Spirit

Ephesians 4:30 V-AIP-2P
GRK: ἐν ᾧ ἐσφραγίσθητε εἰς ἡμέραν
NAS: by whom you were sealed for the day
KJV: whereby ye are sealed unto
INT: by which you were sealed for [the] day

Revelation 7:3 V-ASA-1P
GRK: δένδρα ἄχρι σφραγίσωμεν τοὺς δούλους
NAS: until we have sealed the bond-servants
KJV: till we have sealed the servants
INT: trees until we seal the servants

Revelation 7:4 V-RPM/P-GMP
GRK: ἀριθμὸν τῶν ἐσφραγισμένων ἑκατὸν τεσσεράκοντα
NAS: of those who were sealed, one hundred
KJV: the number of them which were sealed: [and there were] sealed
INT: number of the sealed one hundred forty

Revelation 7:4 V-RPM/P-NMP
GRK: τέσσαρες χιλιάδες ἐσφραγισμένοι ἐκ πάσης
NAS: thousand sealed from every
KJV: of them which were sealed: [and there were] sealed an hundred
INT: four thousand sealed out of every

Revelation 7:5 V-RPM/P-NMP
GRK: δώδεκα χιλιάδες ἐσφραγισμένοι ἐκ φυλῆς
NAS: thousand [were] sealed, from the tribe
KJV: of Juda [were] sealed twelve
INT: twelve thousand sealed out of [the] tribe

Revelation 7:8 V-RPM/P-NMP
GRK: δώδεκα χιλιάδες ἐσφραγισμένοι
NAS: twelve thousand [were] sealed.
KJV: of Zabulon [were] sealed twelve
INT: twelve thousand sealed

Revelation 10:4 V-AMA-2S
GRK: οὐρανοῦ λέγουσαν Σφράγισον ἃ ἐλάλησαν
NAS: saying, Seal up the things which
KJV: unto me, Seal up those things which
INT: heaven saying Seal what [things] spoke

Revelation 20:3 V-AIA-3S
GRK: ἔκλεισεν καὶ ἐσφράγισεν ἐπάνω αὐτοῦ
NAS: and shut [it] and sealed [it] over
KJV: up, and set a seal upon him,
INT: shut and sealed over him

Revelation 22:10 V-ASA-2S
GRK: μοι Μὴ σφραγίσῃς τοὺς λόγους
NAS: And he said to me, Do not seal up the words
KJV: he saith unto me, Seal not the sayings
INT: to me not Seal the words

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page