4973. σφραγίς (sphragis)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4973. σφραγίς (sphragis) — 16 Occurrences

Romans 4:11 N-AFS
GRK: ἔλαβεν περιτομῆς σφραγῖδα τῆς δικαιοσύνης
NAS: of circumcision, a seal of the righteousness
KJV: of circumcision, a seal of the righteousness
INT: he received of circumcision [as] a seal of the righteousness

1 Corinthians 9:2 N-NFS
GRK: ἡ γὰρ σφραγίς μου τῆς
NAS: I am to you; for you are the seal of my apostleship
KJV: for the seal of mine
INT: the indeed seal of my the

2 Timothy 2:19 N-AFS
GRK: ἔχων τὴν σφραγῖδα ταύτην Ἔγνω
NAS: having this seal, The Lord knows
KJV: having this seal, The Lord knoweth
INT: having the seal this Knows

Revelation 5:1 N-DFP
GRK: ὄπισθεν κατεσφραγισμένον σφραγῖσιν ἑπτά
NAS: sealed up with seven seals.
KJV: sealed with seven seals.
INT: on [the] back having been sealed with seals seven

Revelation 5:2 N-AFP
GRK: λῦσαι τὰς σφραγῖδας αὐτοῦ
NAS: the book and to break its seals?
KJV: and to loose the seals thereof?
INT: to break the seals of it

Revelation 5:5 N-AFP
GRK: τὰς ἑπτὰ σφραγῖδας αὐτοῦ
NAS: the book and its seven seals.
KJV: to loose the seven seals thereof.
INT: the seven seals of it

Revelation 5:9 N-AFP
GRK: ἀνοῖξαι τὰς σφραγῖδας αὐτοῦ ὅτι
NAS: and to break its seals; for You were slain,
KJV: and to open the seals thereof: for
INT: to open the seals of it because

Revelation 6:1 N-GFP
GRK: τῶν ἑπτὰ σφραγίδων καὶ ἤκουσα
NAS: of the seven seals, and I heard
KJV: one of the seals, and I heard,
INT: of the seven seals and I heard

Revelation 6:3 N-AFS
GRK: ἤνοιξεν τὴν σφραγῖδα τὴν δευτέραν
NAS: the second seal, I heard
KJV: the second seal, I heard
INT: he opened the seal second

Revelation 6:5 N-AFS
GRK: ἤνοιξεν τὴν σφραγῖδα τὴν τρίτην
NAS: the third seal, I heard
KJV: the third seal, I heard
INT: he opened the seal the third

Revelation 6:7 N-AFS
GRK: ἤνοιξεν τὴν σφραγῖδα τὴν τετάρτην
NAS: the fourth seal, I heard
KJV: the fourth seal, I heard
INT: he opened the seal fourth

Revelation 6:9 N-AFS
GRK: τὴν πέμπτην σφραγῖδα εἶδον ὑποκάτω
NAS: the fifth seal, I saw
KJV: the fifth seal, I saw
INT: the fifth seal I saw under

Revelation 6:12 N-AFS
GRK: ἤνοιξεν τὴν σφραγῖδα τὴν ἕκτην
NAS: the sixth seal, and there was a great
KJV: he had opened the sixth seal, and, lo,
INT: he opened the seal sixth

Revelation 7:2 N-AFS
GRK: ἡλίου ἔχοντα σφραγῖδα θεοῦ ζῶντος
NAS: having the seal of the living
KJV: having the seal of the living
INT: of [the] sun having [the] seal of God [the] living

Revelation 8:1 N-AFS
GRK: ἤνοιξεν τὴν σφραγῖδα τὴν ἑβδόμην
NAS: the seventh seal, there was silence
KJV: the seventh seal, there was
INT: he opened the seal seventh

Revelation 9:4 N-AFS
GRK: ἔχουσι τὴν σφραγῖδα τοῦ θεοῦ
NAS: do not have the seal of God
KJV: have not the seal of God in
INT: have the seal of God

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page