μόνον
Englishman's Concordance
μόνον (monon) — 67 Occurrences

Matthew 5:47 Adv
GRK: ἀδελφοὺς ὑμῶν μόνον τί περισσὸν
NAS: If you greet only your brothers, what
KJV: your brethren only, what do
INT: brothers of you only what extraordinary

Matthew 8:8 Adv
GRK: εἰσέλθῃς ἀλλὰ μόνον εἰπὲ λόγῳ
KJV: speak the word only, and my
INT: you should come but only speak the word

Matthew 9:21 Adv
GRK: ἑαυτῇ Ἐὰν μόνον ἅψωμαι τοῦ
NAS: If I only touch
KJV: If I may but touch his
INT: herself If only I shall touch the

Matthew 10:42 Adv
GRK: ποτήριον ψυχροῦ μόνον εἰς ὄνομα
KJV: a cup of cold [water] only in the name
INT: a cup of cold [water] only in [the] name

Matthew 14:36 Adv
GRK: αὐτὸν ἵνα μόνον ἅψωνται τοῦ
KJV: that they might only touch the hem
INT: him that only they might touch the

Matthew 17:8 Adv
GRK: αὐτὸν Ἰησοῦν μόνον
INT: himself Jesus alone

Matthew 21:19 Adv
GRK: μὴ φύλλα μόνον καὶ λέγει
NAS: leaves only; and He said
KJV: but leaves only, and said
INT: not leaves only And he says

Matthew 21:21 Adv
GRK: διακριθῆτε οὐ μόνον τὸ τῆς
NAS: and do not doubt, you will not only do
KJV: do this [which is done] to the fig tree,
INT: do doubt not only the [miracle] of the

Mark 5:36 Adv
GRK: Μὴ φοβοῦ μόνον πίστευε
NAS: Do not be afraid [any] [longer], only believe.
KJV: not afraid, only believe.
INT: Not fear only believe

Mark 6:8 Adv
GRK: μὴ ῥάβδον μόνον μὴ ἄρτον
KJV: save a staff only; no scrip,
INT: not a staff only no bread

Mark 9:8 Adj-AMS
GRK: τὸν Ἰησοῦν μόνον
INT: Jesus alone

Luke 8:50 Adv
GRK: Μὴ φοβοῦ μόνον πίστευσον καὶ
NAS: him, Do not be afraid [any longer]; only believe,
KJV: believe only, and
INT: not Fear only believe and

John 5:18 Adv
GRK: ὅτι οὐ μόνον ἔλυεν τὸ
NAS: Him, because He not only was breaking
KJV: he not only had broken the sabbath,
INT: because not only did he break the

John 11:52 Adv
GRK: τοῦ ἔθνους μόνον ἀλλ' ἵνα
NAS: and not for the nation only, but in order
KJV: for that nation only, but that
INT: the nation only but that

John 12:9 Adv
GRK: τὸν Ἰησοῦν μόνον ἀλλ' ἵνα
NAS: sake only, but that they might also
KJV: for Jesus' sake only, but that
INT: Jesus only but that

John 13:9 Adv
GRK: πόδας μου μόνον ἀλλὰ καὶ
NAS: to Him, Lord, [then wash] not only my feet,
KJV: my feet only, but also
INT: feet of me only but also

John 17:20 Adv
GRK: δὲ ἐρωτῶ μόνον ἀλλὰ καὶ
KJV: for these alone, but for
INT: however make I request only but also

Acts 8:16 Adv
GRK: αὐτῶν ἐπιπεπτωκός μόνον δὲ βεβαπτισμένοι
NAS: upon any of them; they had simply been
KJV: none of them: only they were baptized
INT: of them fallen only however baptized

Acts 11:19 Adv
GRK: εἰ μὴ μόνον Ἰουδαίοις
KJV: but unto the Jews only.
INT: if not only to Jews

Acts 18:25 Adv
GRK: Ἰησοῦ ἐπιστάμενος μόνον τὸ βάπτισμα
NAS: being acquainted only with the baptism
KJV: knowing only the baptism
INT: Jesus knowing only the baptism

Acts 19:26 Adv
GRK: ὅτι οὐ μόνον Ἐφέσου ἀλλὰ
NAS: and hear that not only in Ephesus,
KJV: that not alone at Ephesus, but
INT: that not only of Ephesus but

Acts 19:27 Adv
GRK: οὐ μόνον δὲ τοῦτο
NAS: Not only is there danger that this
KJV: So that not only this our
INT: Not only but this

Acts 21:13 Adv
GRK: γὰρ οὐ μόνον δεθῆναι ἀλλὰ
NAS: ready not only to be bound,
KJV: not to be bound only, but also
INT: indeed not only to be bound but

Acts 26:29 Adv
GRK: μεγάλῳ οὐ μόνον σὲ ἀλλὰ
NAS: long time, not only you, but also
KJV: to God, that not only thou, but
INT: much not only you but

Acts 27:10 Adv
GRK: ζημίας οὐ μόνον τοῦ φορτίου
NAS: loss, not only of the cargo
KJV: damage, not only of the lading and
INT: loss not only of the cargo

Romans 1:32 Adv
GRK: εἰσίν οὐ μόνον αὐτὰ ποιοῦσιν
NAS: of death, they not only do
KJV: of death, not only do the same,
INT: are not only them practice

Romans 3:29 Adv
GRK: ὁ θεὸς μόνον οὐχὶ καὶ
NAS: [the God] of Jews only? Is He not [the God] of Gentiles
KJV: of the Jews only? [is he] not
INT: [is he] the God only and not also

Romans 4:12 Adv
GRK: ἐκ περιτομῆς μόνον ἀλλὰ καὶ
NAS: to those who not only are of the circumcision,
KJV: of the circumcision only, but who also
INT: of circumcision only but also

Romans 4:16 Adv
GRK: τοῦ νόμου μόνον ἀλλὰ καὶ
NAS: the descendants, not only to those
KJV: not to that only which is of
INT: the law only but also

Romans 4:23 Adv
GRK: δι' αὐτὸν μόνον ὅτι ἐλογίσθη
NAS: not for his sake only was it written
KJV: for his sake alone, that
INT: on account of him only that it was credited

Romans 5:3 Adv
GRK: οὐ μόνον δέ ἀλλὰ
NAS: And not only this, but we also exult
KJV: And not only [so], but we glory
INT: not only moreover but

Romans 5:11 Adv
GRK: οὐ μόνον δέ ἀλλὰ
NAS: And not only this, but we also exult
KJV: And not only [so], but we also
INT: not only moreover but

Romans 8:23 Adv
GRK: οὐ μόνον δέ ἀλλὰ
NAS: And not only this, but also
KJV: And not only [they], but ourselves
INT: Not only moreover but

Romans 9:10 Adv
GRK: οὐ μόνον δέ ἀλλὰ
NAS: And not only this, but there was Rebekah
KJV: And not only [this]; but when Rebecca
INT: not only moreover but

Romans 9:24 Adv
GRK: ἡμᾶς οὐ μόνον ἐξ Ἰουδαίων
NAS: Jews only, but also
KJV: of the Jews only, but also
INT: us not only from among [the] Jews

Romans 13:5 Adv
GRK: ὑποτάσσεσθαι οὐ μόνον διὰ τὴν
NAS: to be in subjection, not only because
KJV: be subject, not only for wrath,
INT: to be subject not only on account of the

1 Corinthians 7:39 Adv
GRK: θέλει γαμηθῆναι μόνον ἐν κυρίῳ
NAS: to whom she wishes, only in the Lord.
KJV: to whom she will; only in the Lord.
INT: she wills to be married only in [the] Lord

1 Corinthians 15:19 Adv
GRK: ἠλπικότες ἐσμὲν μόνον ἐλεεινότεροι πάντων
NAS: in this life only, we are of all men
KJV: this life only we have hope in
INT: having hope we are only more to be pitied than all

2 Corinthians 7:7 Adv
GRK: οὐ μόνον δὲ ἐν
NAS: and not only by his coming, but also
KJV: his coming only, but by
INT: not only moreover by

2 Corinthians 8:10 Adv
GRK: οἵτινες οὐ μόνον τὸ ποιῆσαι
NAS: a year ago not only to do
KJV: have begun before, not only to do, but
INT: who not only the doing

2 Corinthians 8:19 Adv
GRK: οὐ μόνον δὲ ἀλλὰ
NAS: and not only [this], but he has also
KJV: And not [that] only, but who was
INT: not only moreover but

2 Corinthians 8:21 Adv
GRK: καλὰ οὐ μόνον ἐνώπιον Κυρίου
NAS: for what is honorable, not only in the sight
KJV: not only in the sight
INT: things right not only before [the] Lord

2 Corinthians 9:12 Adv
GRK: ταύτης οὐ μόνον ἐστὶν προσαναπληροῦσα
NAS: service is not only fully supplying
KJV: service not only supplieth the want
INT: this not only is completely filling up

Galatians 1:23 Adv
GRK: μόνον δὲ ἀκούοντες
NAS: but only, they kept hearing,
KJV: heard only, That
INT: only moreover hearing

Galatians 2:10 Adv
GRK: μόνον τῶν πτωχῶν
NAS: [They] only [asked] us to remember
KJV: Only [they would] that
INT: only the poor

Galatians 3:2 Adv
GRK: τοῦτο μόνον θέλω μαθεῖν
KJV: This only would I learn
INT: This only I wish to learn

Galatians 4:18 Adv
GRK: καὶ μὴ μόνον ἐν τῷ
NAS: in a commendable manner, and not only when
KJV: [thing], and not only when I
INT: and not only in the

Galatians 5:13 Adv
GRK: ἐκλήθητε ἀδελφοί μόνον μὴ τὴν
NAS: brethren; only [do] not [turn] your freedom
KJV: unto liberty; only [use] not liberty
INT: were called brothers only [use] not the

Galatians 6:12 Adv
GRK: ὑμᾶς περιτέμνεσθαι μόνον ἵνα τῷ
NAS: you to be circumcised, simply so
KJV: to be circumcised; only lest
INT: you to be circumcised only that for the

Ephesians 1:21 Adv
GRK: ὀνομαζομένου οὐ μόνον ἐν τῷ
NAS: that is named, not only in this
KJV: that is named, not only in this
INT: named not only in the

Philippians 1:27 Adv
GRK: Μόνον ἀξίως τοῦ
NAS: Only conduct
KJV: Only let your conversation be
INT: Only worthily of the

Philippians 1:29 Adv
GRK: Χριστοῦ οὐ μόνον τὸ εἰς
NAS: sake, not only to believe
KJV: of Christ, not only to believe on
INT: Christ not only on

Philippians 2:12 Adv
GRK: παρουσίᾳ μου μόνον ἀλλὰ νῦν
NAS: not as in my presence only, but now
KJV: my presence only, but now
INT: presence of me only but now

1 Thessalonians 1:5 Adv
GRK: ἐν λόγῳ μόνον ἀλλὰ καὶ
NAS: to you in word only, but also
KJV: in word only, but also
INT: in word only but also

1 Thessalonians 1:8 Adv
GRK: κυρίου οὐ μόνον ἐν τῇ
NAS: has sounded forth from you, not only in Macedonia
KJV: of the Lord not only in Macedonia
INT: Lord not only in

1 Thessalonians 2:8 Adv
GRK: ὑμῖν οὐ μόνον τὸ εὐαγγέλιον
NAS: to impart to you not only the gospel
KJV: the gospel of God only, but also
INT: to you not only the gospel

2 Thessalonians 2:7 Adv
GRK: τῆς ἀνομίας μόνον ὁ κατέχων
NAS: at work; only he who now
KJV: already work: only he who now letteth
INT: of lawlessness only [there is] he who restrains

1 Timothy 5:13 Adv
GRK: οἰκίας οὐ μόνον δὲ ἀργαὶ
KJV: and not only idle, but
INT: houses not only moreover idle

2 Timothy 2:20 Adv
GRK: οὐκ ἔστιν μόνον σκεύη χρυσᾶ
NAS: house there are not only gold
KJV: there are not only vessels of gold
INT: not there are only vessels golden

2 Timothy 4:8 Adv
GRK: κριτής οὐ μόνον δὲ ἐμοὶ
NAS: to me on that day; and not only to me, but also
KJV: not to me only, but unto all them
INT: judge not only moreover to me

Hebrews 9:10 Adv
GRK: μόνον ἐπὶ βρώμασιν
NAS: since they [relate] only to food
KJV: [Which stood] only in meats
INT: [consisting] only in foods

Hebrews 12:26 Adv
GRK: σείσω οὐ μόνον τὴν γῆν
NAS: I WILL SHAKE NOT ONLY THE EARTH,
KJV: not the earth only, but also
INT: shake not only the earth

James 1:22 Adv
GRK: μὴ ἀκροαταὶ μόνον παραλογιζόμενοι ἑαυτούς
KJV: hearers only, deceiving
INT: not hearers only deceiving yourselves

James 2:24 Adv
GRK: ἐκ πίστεως μόνον
KJV: by faith only.
INT: by faith only

1 Peter 2:18 Adv
GRK: δεσπόταις οὐ μόνον τοῖς ἀγαθοῖς
NAS: respect, not only to those
KJV: fear; not only to the good and
INT: masters not only to the good

1 John 2:2 Adv
GRK: ἡμετέρων δὲ μόνον ἀλλὰ καὶ
NAS: and not for ours only, but also
KJV: for ours only, but also
INT: of ours but only but also

1 John 5:6 Adv
GRK: τῷ ὕδατι μόνον ἀλλ' ἐν
NAS: not with the water only, but with the water
KJV: by water only, but by
INT: water only but by

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page