ἐζήτουν
Englishman's Concordance
ἐζήτουν (ezētoun) — 18 Occurrences

Matthew 26:59 V-IIA-3P
GRK: συνέδριον ὅλον ἐζήτουν ψευδομαρτυρίαν κατὰ
NAS: Council kept trying to obtain false testimony
KJV: the council, sought false witness
INT: Council whole sought false evidence against

Mark 11:18 V-IIA-3P
GRK: γραμματεῖς καὶ ἐζήτουν πῶς αὐτὸν
NAS: heard [this], and [began] seeking how
KJV: [it], and sought how
INT: scribes and they sought how him

Mark 12:12 V-IIA-3P
GRK: Καὶ ἐζήτουν αὐτὸν κρατῆσαι
NAS: And they were seeking to seize
KJV: And they sought to lay hold on him,
INT: And they sought him to lay hold of

Mark 14:1 V-IIA-3P
GRK: ἡμέρας Καὶ ἐζήτουν οἱ ἀρχιερεῖς
NAS: and the scribes were seeking how
KJV: the scribes sought how
INT: days And were seeking the chief priests

Mark 14:55 V-IIA-3P
GRK: τὸ συνέδριον ἐζήτουν κατὰ τοῦ
NAS: Council kept trying to obtain testimony
KJV: the council sought for witness
INT: the Council sought against

Luke 5:18 V-IIA-3P
GRK: παραλελυμένος καὶ ἐζήτουν αὐτὸν εἰσενεγκεῖν
NAS: was paralyzed; and they were trying to bring
KJV: and they sought [means] to bring
INT: paralyzed and they sought him to bring in

Luke 6:19 V-IIA-3P
GRK: ὁ ὄχλος ἐζήτουν ἅπτεσθαι αὐτοῦ
NAS: the people were trying to touch
KJV: multitude sought to touch
INT: the crowd sought to touch him

Luke 11:16 V-IIA-3P
GRK: ἐξ οὐρανοῦ ἐζήτουν παρ' αὐτοῦ
NAS: to test [Him], were demanding of Him a sign
KJV: others, tempting [him], sought of him
INT: from heaven were seeking from him

Luke 19:47 V-IIA-3P
GRK: οἱ γραμματεῖς ἐζήτουν αὐτὸν ἀπολέσαι
NAS: among the people were trying to destroy
KJV: of the people sought to destroy
INT: the scribes were seeking him to destroy

Luke 22:2 V-IIA-3P
GRK: Καὶ ἐζήτουν οἱ ἀρχιερεῖς
NAS: and the scribes were seeking how
KJV: and scribes sought how they might kill
INT: and were seeking the chief priests

John 5:18 V-IIA-3P
GRK: οὖν μᾶλλον ἐζήτουν αὐτὸν οἱ
NAS: the Jews were seeking all the more
KJV: the Jews sought the more
INT: therefore the more sought him the

John 7:1 V-IIA-3P
GRK: περιπατεῖν ὅτι ἐζήτουν αὐτὸν οἱ
NAS: the Jews were seeking to kill
KJV: because the Jews sought to kill him.
INT: to walk because were seeking him the

John 7:11 V-IIA-3P
GRK: οὖν Ἰουδαῖοι ἐζήτουν αὐτὸν ἐν
NAS: the Jews were seeking Him at the feast
KJV: Then the Jews sought him at
INT: Therefore Jews were seeking him at

John 7:30 V-IIA-3P
GRK: Ἐζήτουν οὖν αὐτὸν
NAS: So they were seeking to seize
KJV: Then they sought to take him:
INT: They were seeking therefore him

John 10:39 V-IIA-3P
GRK: Ἐζήτουν οὖν αὐτὸν
NAS: Therefore they were seeking again
KJV: Therefore they sought again to take
INT: They sought therefore him

John 11:8 V-IIA-3P
GRK: ῥαββί νῦν ἐζήτουν σε λιθάσαι
NAS: were just now seeking to stone
KJV: the Jews of late sought to stone thee;
INT: Rabbi now were seeking you to stone

John 11:56 V-IIA-3P
GRK: ἐζήτουν οὖν τὸν
NAS: So they were seeking for Jesus,
KJV: Then sought they for Jesus, and
INT: They were seeking therefore

Acts 17:5 V-IIA-3P
GRK: οἰκίᾳ Ἰάσονος ἐζήτουν αὐτοὺς προαγαγεῖν
NAS: of Jason, they were seeking to bring
KJV: of Jason, and sought to bring
INT: house of Jason they sought them to bring out

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page