ζητηθήσεται
Englishman's Concordance
ζητηθήσεται (zētēthēsetai) — 1 Occurrence

Luke 12:48 V-FIP-3S
GRK: πολύ πολὺ ζητηθήσεται παρ' αὐτοῦ
KJV: shall be much required: and
INT: much much will be required from him

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page