ζητοῦσίν
Englishman's Concordance
ζητοῦσίν (zētousin) — 8 Occurrences

Mark 1:37 V-PIA-3P
GRK: ὅτι Πάντες ζητοῦσίν σε
NAS: to Him, Everyone is looking for You.
KJV: All [men] seek for thee.
INT: Everyone seeks you

Mark 3:32 V-PIA-3P
GRK: σου ἔξω ζητοῦσίν σε
NAS: are outside looking for You.
KJV: brethren without seek for thee.
INT: of you outside seek you

John 7:25 V-PIA-3P
GRK: ἐστιν ὃν ζητοῦσιν ἀποκτεῖναι
NAS: not the man whom they are seeking to kill?
KJV: this he, whom they seek to kill?
INT: Is he whom they seek to kill

Romans 2:7 V-PPA-DMP
GRK: καὶ ἀφθαρσίαν ζητοῦσιν ζωὴν αἰώνιον
NAS: in doing good seek for glory and honor
KJV: in well doing seek for glory and
INT: and immortality are seeking life eternal

Romans 10:20 V-PPA-DMP
GRK: ἐμὲ μὴ ζητοῦσιν ἐμφανὴς ἐγενόμην
NAS: BY THOSE WHO DID NOT SEEK ME, I BECAME
KJV: I was found of them that sought me
INT: me not seeking revealed I became

Romans 11:3 V-PIA-3P
GRK: μόνος καὶ ζητοῦσιν τὴν ψυχήν
NAS: AM LEFT, AND THEY ARE SEEKING MY LIFE.
KJV: alone, and they seek my life.
INT: alone and they seek the life

1 Corinthians 1:22 V-PIA-3P
GRK: Ἕλληνες σοφίαν ζητοῦσιν
NAS: and Greeks search for wisdom;
KJV: and the Greeks seek after wisdom:
INT: Greeks wisdom seek

Philippians 2:21 V-PIA-3P
GRK: τὰ ἑαυτῶν ζητοῦσιν οὐ τὰ
NAS: For they all seek after their own
KJV: For all seek their own, not
INT: the things of themselves are seeking not the things

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page