ζητησάτω
Englishman's Concordance
ζητησάτω (zētēsatō) — 1 Occurrence

1 Peter 3:11 V-AMA-3S
GRK: ποιησάτω ἀγαθόν ζητησάτω εἰρήνην καὶ
NAS: GOOD; HE MUST SEEK PEACE
KJV: do good; let him seek peace, and
INT: let him do good Let him seek peace and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page