ἐζήτει
Englishman's Concordance
ἐζήτει (ezētei) — 7 Occurrences

Matthew 26:16 V-IIA-3S
GRK: ἀπὸ τότε ἐζήτει εὐκαιρίαν ἵνα
NAS: From then on he [began] looking for a good opportunity
KJV: that time he sought opportunity
INT: from that time he sought an opportunity that

Mark 14:11 V-IIA-3S
GRK: δοῦναι καὶ ἐζήτει πῶς αὐτὸν
NAS: him money. And he [began] seeking how
KJV: And he sought how
INT: to give And he sought how him

Luke 9:9 V-IIA-3S
GRK: τοιαῦτα καὶ ἐζήτει ἰδεῖν αὐτόν
NAS: such things? And he kept trying to see
KJV: And he desired to see
INT: such things And he sought to see him

Luke 19:3 V-IIA-3S
GRK: καὶ ἐζήτει ἰδεῖν τὸν
NAS: Zaccheus was trying to see who
KJV: And he sought to see Jesus
INT: And he was seeking to see

Luke 22:6 V-IIA-3S
GRK: ἐξωμολόγησεν καὶ ἐζήτει εὐκαιρίαν τοῦ
NAS: he consented, and [began] seeking a good opportunity
KJV: and sought opportunity
INT: he promised and sought opportunity

John 19:12 V-IIA-3S
GRK: ὁ Πιλᾶτος ἐζήτει ἀπολῦσαι αὐτόν
NAS: Pilate made efforts to release
KJV: Pilate sought to release
INT: Pilate sought to release him

Acts 13:11 V-IIA-3S
GRK: καὶ περιάγων ἐζήτει χειραγωγούς
NAS: upon him, and he went about seeking those who would lead him by the hand.
KJV: he went about seeking some to lead him by the hand.
INT: and going about he sought some to lead [him] by the hand

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page