ἐζητήσαμεν
Englishman's Concordance
ἐζητήσαμεν (ezētēsamen) — 1 Occurrence

Acts 16:10 V-AIA-1P
GRK: εἶδεν εὐθέως ἐζητήσαμεν ἐξελθεῖν εἰς
NAS: immediately we sought to go
KJV: immediately we endeavoured to go
INT: he saw immediately we sought to go forth to

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page