ζητοῦντι
Englishman's Concordance
ζητοῦντι (zētounti) — 1 Occurrence

Matthew 13:45 V-PPA-DMS
GRK: ἀνθρώπῳ ἐμπόρῳ ζητοῦντι καλοὺς μαργαρίτας
NAS: a merchant seeking fine
KJV: man, seeking goodly
INT: a man a merchant seeking beautiful pearls

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page