ζητεῖ
Englishman's Concordance
ζητεῖ (zētei) — 11 Occurrences

Matthew 18:12 V-PIA-3S
GRK: καὶ πορευθεὶς ζητεῖ τὸ πλανώμενον
NAS: and go and search for the one that is straying?
KJV: the mountains, and seeketh that which
INT: and having gone seek that which is gone astray

Mark 8:12 V-PIA-3S
GRK: γενεὰ αὕτη ζητεῖ σημεῖον ἀμὴν
NAS: generation seek for a sign?
INT: generation this seeks a sign Truly

Luke 11:29 V-PIA-3S
GRK: ἐστιν σημεῖον ζητεῖ καὶ σημεῖον
NAS: generation; it seeks for a sign,
INT: is a sign it seeks after and a sign

Luke 15:8 V-PIA-3S
GRK: οἰκίαν καὶ ζητεῖ ἐπιμελῶς ἕως
NAS: the house and search carefully
KJV: the house, and seek diligently till
INT: house and seeks carefully until

John 4:23 V-PIA-3S
GRK: πατὴρ τοιούτους ζητεῖ τοὺς προσκυνοῦντας
NAS: the Father seeks to be His worshipers.
KJV: for the Father seeketh such to worship
INT: Father such seeks who worship

John 7:4 V-PIA-3S
GRK: ποιεῖ καὶ ζητεῖ αὐτὸς ἐν
NAS: he himself seeks to be [known] publicly.
KJV: he himself seeketh to be
INT: does and seeks himself in

John 7:18 V-PIA-3S
GRK: τὴν ἰδίαν ζητεῖ ὁ δὲ
NAS: from himself seeks his own
KJV: of himself seeketh his own glory:
INT: the own seeks He that however

John 7:20 V-PIA-3S
GRK: τίς σε ζητεῖ ἀποκτεῖναι
NAS: a demon! Who seeks to kill You?
KJV: a devil: who goeth about to kill thee?
INT: who you seeks to kill

1 Corinthians 7:27 V-PMA-2S
GRK: γυναικί μὴ ζήτει λύσιν λέλυσαι
NAS: to a wife? Do not seek to be released.
KJV: unto a wife? seek not
INT: to a wife not seek to be loosed have you been loosed

1 Corinthians 7:27 V-PMA-2S
GRK: γυναικός μὴ ζήτει γυναῖκα
NAS: from a wife? Do not seek a wife.
KJV: from a wife? seek not a wife.
INT: a wife not seek a wife

1 Corinthians 13:5 V-PIA-3S
GRK: ἀσχημονεῖ οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς
NAS: does not act unbecomingly; it does not seek its own,
KJV: behave itself unseemly, seeketh not
INT: acts unseemly not seeks the things of its own

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page