ζιζάνια
Englishman's Concordance
ζιζάνια (zizania) — 7 Occurrences

Matthew 13:25 N-ANP
GRK: καὶ ἐπέσπειρεν ζιζάνια ἀνὰ μέσον
NAS: came and sowed tares among the wheat,
KJV: and sowed tares among the wheat,
INT: and sowed weeds in [the] midst

Matthew 13:26 N-NNP
GRK: καὶ τὰ ζιζάνια
NAS: then the tares became evident
KJV: then appeared the tares also.
INT: also the weeds

Matthew 13:27 N-ANP
GRK: οὖν ἔχει ζιζάνια
NAS: then does it have tares?'
KJV: then hath it tares?
INT: then has it the weeds

Matthew 13:29 N-ANP
GRK: συλλέγοντες τὰ ζιζάνια ἐκριζώσητε ἅμα
NAS: for while you are gathering up the tares, you may uproot
KJV: while ye gather up the tares, ye root up
INT: gathering the weeds you should uproot with

Matthew 13:30 N-ANP
GRK: πρῶτον τὰ ζιζάνια καὶ δήσατε
NAS: gather up the tares and bind
KJV: first the tares, and
INT: first the weeds and bind

Matthew 13:38 N-NNP
GRK: τὰ δὲ ζιζάνιά εἰσιν οἱ
NAS: of the kingdom; and the tares are the sons
KJV: but the tares are
INT: and [the] weeds are the

Matthew 13:40 N-NNP
GRK: συλλέγεται τὰ ζιζάνια καὶ πυρὶ
NAS: just as the tares are gathered
KJV: therefore the tares are gathered
INT: is gathered the weeds and in fire

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page