ἴδιον
Englishman's Concordance
ἴδιον (idion) — 18 Occurrences

Matthew 22:5 Adj-AMS
GRK: εἰς τὸν ἴδιον ἀγρόν ὃς
NAS: one to his own farm,
KJV: one to his farm, another
INT: to his own field one

Luke 10:34 Adj-ANS
GRK: ἐπὶ τὸ ἴδιον κτῆνος ἤγαγεν
NAS: on [them]; and he put him on his own beast,
KJV: him on his own beast, and brought
INT: on the own beast brought

John 1:41 Adj-AMS
GRK: ἀδελφὸν τὸν ἴδιον Σίμωνα καὶ
NAS: He found first his own brother Simon
KJV: first findeth his own brother Simon,
INT: brother [his] own Simon and

John 5:18 Adj-AMS
GRK: καὶ πατέρα ἴδιον ἔλεγεν τὸν
NAS: was calling God His own Father, making
KJV: also that God was his Father, making
INT: also Father his own called

John 15:19 Adj-ANS
GRK: ἂν τὸ ἴδιον ἐφίλει ὅτι
NAS: would love its own; but because
KJV: would love his own: but because
INT: anyhow the own loved because

Acts 1:25 Adj-AMS
GRK: τόπον τὸν ἴδιον
NAS: turned aside to go to his own place.
KJV: that he might go to his own place.
INT: place own

Acts 4:32 Adj-AMS
GRK: αὐτῷ ἔλεγεν ἴδιον εἶναι ἀλλ'
NAS: belonging to him was his own, but all things
KJV: possessed was his own; but they
INT: he said his own was but

1 Corinthians 3:8 Adj-AMS
GRK: δὲ τὸν ἴδιον μισθὸν λήμψεται
NAS: will receive his own reward
KJV: shall receive his own reward
INT: however the own reward will receive

1 Corinthians 3:8 Adj-AMS
GRK: κατὰ τὸν ἴδιον κόπον
NAS: reward according to his own labor.
KJV: reward according to his own labour.
INT: according to the own labor

1 Corinthians 6:18 Adj-ANS
GRK: εἰς τὸ ἴδιον σῶμα ἁμαρτάνει
NAS: man sins against his own body.
KJV: sinneth against his own body.
INT: against the own body sins

1 Corinthians 7:2 Adj-AMS
GRK: ἑκάστη τὸν ἴδιον ἄνδρα ἐχέτω
NAS: woman is to have her own husband.
KJV: every woman have her own husband.
INT: each the own husband let have

1 Corinthians 7:7 Adj-ANS
GRK: ἀλλὰ ἕκαστος ἴδιον ἔχει χάρισμα
NAS: each man has his own gift from God,
KJV: every man hath his proper gift of
INT: but each his own has gift

1 Corinthians 11:21 Adj-AMS
GRK: γὰρ τὸ ἴδιον δεῖπνον προλαμβάνει
NAS: each one takes his own supper first;
KJV: taketh before [other] his own supper:
INT: indeed the own supper takes first

1 Corinthians 15:38 Adj-ANS
GRK: τῶν σπερμάτων ἴδιον σῶμα
NAS: of the seeds a body of its own.
KJV: to every seed his own body.
INT: of the seeds its own body

Galatians 6:5 Adj-AMS
GRK: γὰρ τὸ ἴδιον φορτίον βαστάσει
NAS: For each one will bear his own load.
KJV: every man shall bear his own burden.
INT: indeed his own load will bear

1 Timothy 5:4 Adj-AMS
GRK: πρῶτον τὸν ἴδιον οἶκον εὐσεβεῖν
NAS: to practice piety in regard to their own family
KJV: to shew piety at home, and
INT: first [as to] the own house to be devout

2 Peter 2:22 Adj-AMS
GRK: ἐπὶ τὸ ἴδιον ἐξέραμα καί
NAS: RETURNS TO ITS OWN VOMIT,
KJV: [is] turned to his own vomit again;
INT: to the own vomit and

Jude 1:6 Adj-ANS
GRK: ἀπολιπόντας τὸ ἴδιον οἰκητήριον εἰς
NAS: but abandoned their proper abode,
KJV: left their own habitation,
INT: having left the own dwelling into

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page